Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej 20. Czy cudzoziemiec może wykonywać pracę przez cały okres wynikający z oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, jeśli okres wykonywania pracy w nim wskazany jest dłuższy aniżeli okres ważności wizy, na podstawie której cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej? / - Najczęściej zadawane pytania -

Nawigacja

Najczęściej zadawane pytania

20. Czy cudzoziemiec może wykonywać pracę przez cały okres wynikający z oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, jeśli okres wykonywania pracy w nim wskazany jest dłuższy aniżeli okres ważności wizy, na podstawie której cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej? /

Natalia Witowska
08.05.2020

Может иностранец выполнять работу весь период, указанный в заявлении о поручении работы иностранцу, если указанный период выполнения работы дольше чем срок действительности визы, на основании которой иностранец пребывает на территории РП? / Can the foreigner work for the whole period deriving from the declaration on entrusting the work to a foreigner if the period ow work deriving from the declaration is longer than the validity period of visa on the basis of which the foreigner stays on the territory of the republic of Poland?

When the validity period of visa hold by a foreigner expired the foreigner despite having a valid declaration on entrusting the work to a feigner may not work on the territory of the Republic of Poland

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cudzoziemiec wykonujący pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powinien posiadać ważne dokumenty uprawniające go do wjazdu i pobytu na tym terytorium oraz odpowiednie dokumenty uprawniające do wykonywania pracy.

W przypadku gdy okres ważności wizy/okres pobytu wskazany w wizie upłynął cudzoziemiec, pomimo posiadania ważnego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, nie może wykonywać pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Иностранец, выполняющий работу на территории Республики Польша, должен иметь действительные документы на въезд и пребывание на этой территории,

а также соответствующие документы для выполения работы.

Если срок действительности визы/срок пребывания указанный в визе истек, иностранец, несмотря на действительное заявление о поручении работы иностранцу, не может выполнять работы на территории Республики Польша.

 

do góry