Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej 19. Czy zmiana pracodawcy wymaga zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę? / Изменение работодателя требует изменения разрешения на временное пребывание и работу? / Does the change of the employer entails the need of change of the temporary residence permit for stay and work? - Najczęściej zadawane pytania -

Nawigacja

Najczęściej zadawane pytania

19. Czy zmiana pracodawcy wymaga zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę? / Изменение работодателя требует изменения разрешения на временное пребывание и работу? / Does the change of the employer entails the need of change of the temporary residence permit for stay and work?

Natalia Witowska
08.05.2020

Jeśli w decyzji wydanej cudzoziemcowi zostały określone warunki wykonywania pracy, zmiana podmiotu powierzającego wykonywanie pracy wskazanego w tym zezwoleniu wymaga uzyskania nowego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Если в решении, выданном иностранцу, определены условия выполнения работы, изменение субъекта поручающего работу, указанного в данном разрешении, требует приобретения нового разрешения на временное пребывание и работу.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

If the decision issued  specify the  conditions of employment the change of the entity entrusting employment specified in the  permit entails the need to obtain a new temporary residence permit for stay and work.

do góry