Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej 18. Czy cudzoziemiec będący w posiadaniu wydanej w celu wykonywania pracy na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (symbol „05a”) może pracować na podstawie zezwolenia na pracę? / Иностранец, который имеет визу с целью работы на основании заявления о поручении работы иностранцу (символ „05a”), может работать на основании разрешения на работу? / - Najczęściej zadawane pytania -

Nawigacja

Najczęściej zadawane pytania

18. Czy cudzoziemiec będący w posiadaniu wydanej w celu wykonywania pracy na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (symbol „05a”) może pracować na podstawie zezwolenia na pracę? / Иностранец, который имеет визу с целью работы на основании заявления о поручении работы иностранцу (символ „05a”), может работать на основании разрешения на работу? /

Natalia Witowska
08.05.2020

Can a foreigner who is in possession of a visa issued for the purpose of employment on the basis of a declaration of entrusting work to a foreigner (visa "05a") work on a different basis i.e. on the basis of a work permit?

Yes, a visa issued for the purpose of "05a" also entitles to perform work on the basis of a work permit

Visas issued by the Polish state for purposes other than: tourist, temporary protection, arrival for humanitarian reasons, due to the interest of the state or international obligations, entitle during its validity, to work in the territory of the Republic of
Poland on the basis of a work permit or in the case of citizens of Ukraine, Belarus, the Russian Federation, Armenia, Georgia and Moldova - on the basis of a declaration of entrusting the performance of work
to a foreigner registered by the poviat labor office in the register of declarations.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tak, wiza wydana w celu „05a” uprawnia również do wykonywania pracy na podstawie zezwolenia na pracę

Wizy wydane przez państwo polskie w celu innym niż: turystyczny, korzystania z ochrony czasowej, przyjazdu ze względów humanitarnych, ze względu na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe, w okresie swojej ważności, uprawniają do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pracę lub w przypadku obywateli Ukrainy, Białorusi, Federacji Rosyjskiej, Armenii, Gruzji i Mołdawii – na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanego przez powiatowy urząd pracy do ewidencji oświadczeń.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДА. Виза „05a” дает право выполнять работу на основании и разрешения на работу. Визы, которые выданы польским государством с целью: туристической, временной защиты, приезда по гуманитарным причинам, учитывая интерес государства или международные обязательства, в срок своей действительности, дат право выполнять работу на территории Республики Польша на основании  разрешения
на работу или, в случае граждан Украины, Беларуси, Российской Федерации, Армении, Грузии и Молдовы – на основании декларации о поручении работы иностранцу,  вписанного повятовым центром занятости в учет заявлений.

 

do góry