Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej 16. Jakie wizy uprawniają cudzoziemca do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej? / Какие визы дают иностранцу право выполнять работу на территории Республики Польша? / What visas entitle a foreigner to work in the territory of the Republic of Poland? - Najczęściej zadawane pytania -

Nawigacja

Najczęściej zadawane pytania

16. Jakie wizy uprawniają cudzoziemca do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej? / Какие визы дают иностранцу право выполнять работу на территории Республики Польша? / What visas entitle a foreigner to work in the territory of the Republic of Poland?

Natalia Witowska
08.05.2020

Zgodnie z art. 87 ust. 1 pkt 12 lit. a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy ...

cudzoziemiec jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli posiada zezwolenie na pracę oraz przebywa na podstawie wizy, z wyjątkiem wizy wydanej w celu:

  • turystycznym – symbol „01”,
  • korzystania z ochrony czasowej– symbol „20”,

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Согласно ст. 87 аб. 1 п. 12 буква a закона от 20 апреля 2004 г. o популяризации трудоустройства и учреждениях рынка труда...

иностранец имеет право выполнять работу на территории Республики Польша, если имеет разрешение на работу и пребывает на основании визы, за исключением визы,  выданной

с целью: 

туристической – символ „01”,

временной защиты – символ „20”,

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In accordance with art. 87 paragraph 1 point 12 lit. a of the Act of 20 April 2004 on employment promotion and labor market institutions, a foreigner is entitled to work in the territory of the Republic of Poland, if he has a work permit and stays in Poland on the basis of a visa, except for a visa issued for the purpose of:

  • tourism - the symbol '01',
  • using the temporary protection - the symbol "20",
do góry