Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej 14. Czy na podstawie karty pobytu, któregoś z państw Schengen mogę przyjechać i przebywać na terytorium Polski ? / Могу на основании вида на жительство, выданного одним из государств Шенгенского соглашения, приехать и пребывать на территории Польши? / Can I enter Poland and stay on its territory on the basis of the residence card issued by another Schengen Member State? - Najczęściej zadawane pytania -

Nawigacja

Najczęściej zadawane pytania

14. Czy na podstawie karty pobytu, któregoś z państw Schengen mogę przyjechać i przebywać na terytorium Polski ? / Могу на основании вида на жительство, выданного одним из государств Шенгенского соглашения, приехать и пребывать на территории Польши? / Can I enter Poland and stay on its territory on the basis of the residence card issued by another Schengen Member State?

Natalia Witowska
07.05.2020

TAK. Zgodnie z art. 21 ust. 1 Konwencji Wykonawczej do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. między Rządami Państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach cudzoziemcy posiadający ważny dokument pobytowy (tj. kartę pobytu wydaną zgodnie z jednolitym wzorem dla dokumentów pobytowych) przez jedno z państw członkowskich oraz ważnego dokumentu podróży (tj. paszport) swobodnie przemieszczać się po terytoriach innych państw członkowskich przez okres nieprzekraczający 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu pod warunkiem, że spełniają oni warunki wjazdu określone w 6 ust.1 a, c, d i e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen).

Ponadto przed wjazdem do innego kraju Schengen, na podstawie posiadanej karty pobytu należy zawsze sprawdzić u wystawcy tej karty czy dokument ten został przez kraj wystawiający wpisany do specjalnego wykazu dokumentów pobytowych o którym mowa w art. 2 ust. 16 Kodeksu Granicznego Schengen (KGS).

Tylko bowiem dokumenty pobytowe (tj. karty pobytu) wydane zgodnie z jednolitym wzorem oraz znajdujące się w tym wykazie upoważniają ich posiadaczy do pobytu krótkoterminowego na terytorium pozostałych państw obszaru Schengen.

Z aktualnym wykazem dokumentów pobytowych można zapoznać się na stronie internetowej:

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/documents/policies/borders-and-visas/schengen/docs/handbook-annex_22.pdf

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДА. Согласно  аб. 1 ст. 21 Конвенции о применении Шенгенского соглашения 
от 14 июня 1985 г. между Правительствами государств экономического союза Бенилюкс, Федеративной Республики Германии и Французской Республики
о постепенной отмене проверок на общих границах, иностранцы, обладающие разрешением на пребывание (.т.е. видом на жительство, соответствующем единому образцу) предоставленным одним из государств-членов, на основании данного вида, а также документа для пересечения границы (загранпаспорт), могут в период действия указанных документов на протяжении срока, не превышающего 90 дней
на протяжении любого 180-дневного периода, свободно передвигаться
по территории других государств-членов, если они отвечают условиям въезда, предусмотренным аб. 1 а, с, d и е ст. 6 Регламента Европейского Парламента
и Совета (ЕС) номер 2016/399 от 09 марта 2016 г. о кодексе Союза о правилах регламентирующих передвижение людей через границу (Шенгенский кодекс
о границах).

Притом, перед въездом в другое государство Шенгенской зоны на основании вида
на жительство, каждый раз надо проверить у органа, который выдал этот вид
на жительство, не вписан ли этот документ в специальный перечень видов
на жительство, о котором речь в аб. 16 ст. 2 Шенгенского кодекса о границах.

Лишь виды на жительство соответствующие единому образцу, которые внесены
в данный перечень, дают право обладателям на краткосрочное пребывание
на территории других государств Шенгенской зоны.

Актуальный перечень видов на жительство находится на сайте:

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/documents/policies/borders-and-visas/schengen/docs/handbook-annex_22.pdf

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

According to art. 21 par 1 of the Convention Implementing the Schengen Agreement of 14 June 1985 between the Governments of the Benelux Economic Union States, the Federal Republic of Germany and the French Republic on the gradual abolition of checks at common borders, the foreigners possessing valid travel document (i.e. residence card issued according to uniform format for residence permit) issued by one of member states and valid travel document (i.e. passport) may  move freely across the territories of other member state for no more than 90 days within each 180 days period on the condition that they fulfil  the entry conditions  specified in art. 6 par. 1 a, c, d and e of the regulation of the European Parliament and the Council (UE) no 2016/399 of 9 March 2016 on the rules governing the movement of persons across borders (Schengen Borders Code).

Moreover before the entry to another Schengen state on the basis of possessed residence card you should verify whether the residence card has been notified by the issuing country to the special list of residence cards referred to in art. 2 par. Of the Schengen Borders Code.

Only residence cards issued according to uniform format and these  inserted in the above mentioned list entitles their holders to short term stay on the territories of other Schengen states.

The current list of residence permits can be viewed on the website:

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/documents/policies/borders-and-visas/schengen/docs/handbook-annex_22.pdf

 

 

 

do góry