Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej 13. Czy na podstawie wizy krótkoterminowej Schengen typ C o ograniczonej ilości wjazdów (1 wjazd), mogę pojechać z Polski do innego państwa Schengen, a następnie wrócić do Polski ? / Могу на основании краткосрочной Шенгенской визы типа C с ограниченным количеством въездов (1 въезд) поехать из Польши в другое государство Шенген и потом вернуться в Польшу ? / - Najczęściej zadawane pytania -

Nawigacja

Najczęściej zadawane pytania

13. Czy na podstawie wizy krótkoterminowej Schengen typ C o ograniczonej ilości wjazdów (1 wjazd), mogę pojechać z Polski do innego państwa Schengen, a następnie wrócić do Polski ? / Могу на основании краткосрочной Шенгенской визы типа C с ограниченным количеством въездов (1 въезд) поехать из Польши в другое государство Шенген и потом вернуться в Польшу ? /

Natalia Witowska
07.05.2020

Can I travel from Poland to another Schengen country and then return to Poland based on a Schengen type C short-stay visa with a limited number of entries (1 entry)?

YES. Schengen C visa letter designation in the heading “number of entries” indicates  (1 entry) within its validity entitles to entry and 

stay on the territory of Schengen States of no more than 90 days within each 180 days period.

It means that on the basis of the short term Schengen visa type C with limited number of entires (1 entry) it is possible to cross an 
external border of Schengen States on entry (e.g. to Poland) once, and then move freely and stay on the territorie of other Schengen States. 
After entry to another Schengen state it will be possible to re-enter the territory of Poland and further stay on the territory of Poland  
for the period of time for the period of time indicated in the field “duration of stay”.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TAK. Wiza krótkoterminowa Schengen typ C oznaczenie literowe na wizie w rubryce „rodzaj wizy”, „type of visa”: C) w której w polu/rubryka: „ilość wjazdów”, „number of entries” wpisano (1 wjazd) w ramach swojej ważności uprawnia do wjazdu i pobytu na terytorium państw obszaru Schengen nieprzekraczającego łącznie 90 dni w każdym okresie 180 – dniowym.

Oznacza to iż na podstawie wizy krótkoterminowej Schengen typ C o ograniczonej ilości wjazdów (1 wjazd) możliwe jest 1 przekroczenie granicy zewnętrznej państw obszaru Schengen na kierunku wjazdowym (np. do Polski), a następnie przemieszczanie się i pobyt również na terytorium pozostałych państw obszaru Schengen. Po wyjeździe do innego Państwa Schengen, możliwy będzie również powrót na terytorium RP i dalszy pobyt na terytorium RP przez okres wskazany w polu/rubryce „czas pobytu” „duration of stay”.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДА. Краткосрочная Шенгенская виза типа C (в графе „тип визы”, „type of visa”: C),
в которой в графе: „количество въездов”, „number of entries” вписано (1 въезд),
в рамках своей действительности дает право на въезд и пребывание на территории государств Шенгенского соглашения  в течение 90 дней на протяжении любого 180-дневного периода.

В этом случае, на основании краткосрочной Шенгенской визы типа C
с ограниченным количеством въездов возможно 1 пересечение внешней границы Шенгенской зоны на въезд (например в Польшу), а потом пердвижение
и пребыване на на территории других государств Шенгенского соглашения. После выезда в другое государство Шенгенского соглашения, можно вернуться
на территорию РП и дальнейшее пребывание на территории РП в указанное в графе „время пребывания” „duration of stay”.

 

do góry