Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej 12. Czy na podstawie polskiej wizy typu „D” jednokrotnej (1 wjazd), mogę pojechać do innego państwa Schengen, a następnie wrócić do Polski ? / Могу на основании польской национальной визы типа „D” однократной (1 въезд) поехать в другое государство-член Шенгенской зоны и вернуться в Польшу? / Can I go to another Schengen country and then return to Poland on the basis of a Polish single-entry "D" visa (one entry)? - Najczęściej zadawane pytania -

Nawigacja

Najczęściej zadawane pytania

12. Czy na podstawie polskiej wizy typu „D” jednokrotnej (1 wjazd), mogę pojechać do innego państwa Schengen, a następnie wrócić do Polski ? / Могу на основании польской национальной визы типа „D” однократной (1 въезд) поехать в другое государство-член Шенгенской зоны и вернуться в Польшу? / Can I go to another Schengen country and then return to Poland on the basis of a Polish single-entry "D" visa (one entry)?

Natalia Witowska
07.05.2020

NIE. Krajowa wiza D, w której w polu/rubryka: „ilość wjazdów”, „number of entries” wpisano (1 wjazd) upoważnia 1 wjazdu i ciągłego pobytu na terytorium RP przez okres wskazany w polu/rubryce „czas pobytu” „duration of stay”.

W ramach pobytu na terytorium RP, zgodnie z zapisami art. 21 ust. 2a Konwencji Wykonawczej do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. między Rządami Państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach, możliwy jest wyjazd do innego państwa Schengen.

Natomiast po wyjeździe do innego kraju Schengen np. Niemiec, ponowny wjazd do Polski nie będzie możliwy, gdyż zgodnie z oznaczeniem na tej wizie upoważniała ona jej posiadacza tylko i wyłącznie do 1-krotnego wjazdu na terytorium RP.

Tym samym ponowny wjazd do Polski powinien nastąpić na podstawie kolejnej wizy, gdyż wiza ta upoważniała wyłącznie do 1-krotnego wjazdu i ciągłego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a przekroczenie granicy na kierunku wjazdowym z Niemiec do Polski, byłoby złamaniem reguły 1-krotnego wjazdu na terytorium RP.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НЕТ. Национальная визы D, в которой в графе: „количество въездов”, „number of entries” указано (1 въезд), дает право на 1 въезд и постоянное пребывание
на территории РП в период указанных в графе „время пребывания” „duration of stay”.

В рамках пребывания на территории РП, на основании записей аб. 2a ст. 21 Конвенции о применении Шенгенского соглашения  от 14 июня 1985 г. между Правительствами государств экономического союза Бенилюкс, Федеративной Республики Германии и Французской Республики о постепенной отмене проверок на общих границах, возможен въезд в другое государство Шенген.

Тем самым, повторный въезд в Польшу должен иметь место на основании очередной визы, т.к. эта виза дает право исключительно на 1 въезд и непрерывное пребывание на территории Республики Польша, a пересечение границы на въезд
из Германи в Польшу было бы нарушением 1-кратного въезда на территорию РП.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NO. National visa  type D, in which the field / heading: "number of entries", was designated (1 entry) authorises to 1 entry and continuous stay on the territory of the Republic of Poland for the period indicated in the field / heading "duration of stay".

As part of your stay on Polish territory, in accordance with the provisions of art. 21 paragraph 2a of the Convention Implementing the Schengen Agreement of 14 June 1985 between the Governments of the Benelux Economic Union States, the Federal Republic of Germany and the French Republic on the gradual abolition of controls at common borders, it is possible to travel to another Schengen State.

However, after leaving for another Schengen country, e.g. Germany, re-entry to Poland will not be possible, because this visa authorises its holder only to enter the territory of the Republic of Poland once.

Thus, re-entry to Poland should take place on the basis of another visa, because this visa only authorised for one-time entry and continuous stay on the territory of the Republic of Poland, and crossing the border for re-entry from Germany to Poland would be a violation of the number of entrance rule to the territory of Poland.

do góry