Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej 11. Czy na podstawie posiadanej polskiej wiz krajowej typ D mogę pojechać z Polski do Niemiec? / Могу на основании польской национальной визы типа D поехать из Польши в Германию? / Can I travel from Poland to Germany on the baisis of my Polish national type D visa? - Najczęściej zadawane pytania -

Nawigacja

Najczęściej zadawane pytania

11. Czy na podstawie posiadanej polskiej wiz krajowej typ D mogę pojechać z Polski do Niemiec? / Могу на основании польской национальной визы типа D поехать из Польши в Германию? / Can I travel from Poland to Germany on the baisis of my Polish national type D visa?

Natalia Witowska
07.05.2020

TAK. Posiadacz wizy krajowej typ D (oznaczenie literowe na wizie w rubryce „rodzaj wizy”, „type of visa”: D) w której polu (w rubryce „ważna na”, „valid for”) wskazano „POLSKA” jest uprawiony również do podróżowania po terytorium innych państw obszaru Schengen.

Powyższe wynika z treści art. 21 ust. 2a Konwencji Wykonawczej do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. między Rządami Państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach, zgodnie z którym cudzoziemcy posiadający ważną wizę długoterminową (tj. w tym przypadku polską wizę krajowa typu „D”) wydaną przez jedno z państw członkowskich” mogą na podstawie tego dokumentu oraz ważnego dokumentu podróży (tj. paszportu) swobodnie przemieszczać się po terytoriach innych państw członkowskich przez okres nieprzekraczający 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu. pod warunkiem, że spełniają oni warunki wjazdu określone w art. 6 ust.1 a, c, d i e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДА. Обладатель национальной визы типа D (в графе „тип визы”, „type of visa”: D),
в которой (в графе „действительна на”, „valid for”) указано „ПОЛЬША”, имеет право перемещаться по территории других государств Шенгенского соглашения.

Вышеуказанное следует из записей аб. 2a ст. 21 Конвенции о применении Шенгенского соглашения  от 14 июня 1985 г. между Правительствами государств экономического союза Бенилюкс, Федеративной Республики Германии
и Французской Республики о постепенной отмене проверок на общих границах, согласно которому обладающие единой долгосрочной визой иностранцы (в данном случае польской национальной визой типа „D”), выданной одним из государств-членов,  могут свободно пребывать и передвигаться по территории Шенгенской зоны в течение 90 дней на протяжении любого 180-дневного периода, при этом , что означает учет 180-дневного периода, предшествующего каждому из дней пребывания, при условии, что они выполняют условия въезда, определены в об. 1 а, c, d, e ст. 6 Регламента Европейского Парламента и Совета (ЕС) номер 2016/399 от 09 марта 2016 г. о кодексе Союза о правилах регламентирующих передвижение людей через границу (Шенгенский кодекс о границах).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

YES. The national visa type D holder (letter designation on the visa in the headingtype of cisa”: D) in which   (in the fieldvalid for) is indicatedPolskais also entitled to travel across the territory of other Schengen states.

The above derives from the art. 21 paragraph 2a of the Convention Implementing the Schengen Agreement of 14 June 1985 between the Governments of the Benelux Economic Union States, the Federal Republic of Germany and the French Republic on the gradual abolition of checks at common borders, according to which foreigners with a valid long-term visa (i.e. in this case a Polish national visa type "D") issued by one of the Member States may, on the basis of this document and a valid travel document (i.e. passport), move freely within the territories of other Member States for a period not exceeding 90 days in any 180-day period, provided that they meet the entry conditions set out in Article 6 par. 1 a, c, d and e of Regulation (EU) 2016/399 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on the EU Code on the rules governing the movement of persons across borders (Schengen Borders Code).


 
do góry