Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej 9. Czy na podstawie posiadanej KARTY POLAKA mogę przekraczać granicę ? / Могу на основании КАРТЫ ПОЛЯКА перечесь границу? / Can I cross the border based on my “Karta Polaka”? - Najczęściej zadawane pytania -

Nawigacja

Najczęściej zadawane pytania

9. Czy na podstawie posiadanej KARTY POLAKA mogę przekraczać granicę ? / Могу на основании КАРТЫ ПОЛЯКА перечесь границу? / Can I cross the border based on my “Karta Polaka”?

Natalia Witowska
07.05.2020

NIE. Karta Polaka jest wyłącznie dokumentem poświadczającym przynależność do Narodu Polskiego.

Nie uprawnia jednak jej posiadacza do swobodnego przekraczania granicy bez wizy, ani osiedlania się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Wjazd na terytorium RP możliwy jest wyłącznie na podstawie ważnego paszportu oraz ważnej wizy krótkoterminowej Schengen typu C, wizy pobytowej długoterminowej typu D lub karty pobytu.

Posiadacz Karty Polaka może ww. wizę długoterminową typu D otrzymać w polskim konsulacie bez opłaty.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НЕТ. Карта поляка является документом, подтверждающим принадлежнось
к польскому народу.

Не дает права владельцу на свободное пересечение границы без визы и на поселение на территории Республики Польша.

Въезд на территорию РП возможен исключительно на основании действительного загранпаспорта и действительной краткосрочной Шенгенской визы типа C, долгосрочной визы на пребывание тип D или вида на жительство.

Обладатель Карты поляка может вышеуказанную долгосрочную визу типа D получить бесплатно в польском консульстве.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NO. “Karta Polaka” is only a document confirming belonging to the Polish Nation.
However, it does not entitle its holder to cross the border freely without a visa or to settle on the territory 
of the Republic of Poland.
Entry to the territory of the Republic of Poland is possible only on the basis of a valid passport and valid Schengen
Type C short-stay visa, long-term D visa or residence card
The holder of “Karta Polaka” may obtain the type D long-stay visa at the Polish consulate without payment.

 

do góry