Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej 6. Czy niepełnoletni cudzoziemcy mogą samodzielnie podróżować i przekraczać granicę ? / Несовершеннолетние иностранцы могут самостоятельно перемещаться и пересекать границу? / Can minor foreigners travel alone and cross the border? - Najczęściej zadawane pytania -

Nawigacja

Najczęściej zadawane pytania

6. Czy niepełnoletni cudzoziemcy mogą samodzielnie podróżować i przekraczać granicę ? / Несовершеннолетние иностранцы могут самостоятельно перемещаться и пересекать границу? / Can minor foreigners travel alone and cross the border?

Natalia Witowska
07.05.2020

TAK. Osoby małoletnie, będące obywatelami kraju trzeciego przekraczające granicę podlegają takiej samej odprawie wjazdowej i wyjazdowej, jak osoby dorosłe.

Straż Graniczna zwraca szczególną uwagę na małoletnich, niezależnie od tego, czy podróżują pod opieką, czy samotnie.

W przypadku małoletnich podróżujących pod opieką Straż Graniczna sprawdza, czy osoby towarzyszące małoletniemu sprawują nad nimi opiekę rodzicielską, w szczególności jeżeli małoletnim towarzyszy tylko jedna osoba dorosła i istnieją poważne podstawy do podejrzeń, że mogli oni zostać bezprawnie zabrani spod opieki osoby sprawującej (osób sprawujących) nad nimi prawną opiekę rodzicielską. W tym ostatnim przypadku Straż Graniczna podejmuje dalsze czynności w celu sprawdzenia, czy podane informacje nie są niespójne lub sprzeczne. W przypadku małoletniego posiadającego własny paszport oraz ważną wizę lub kartę pobytu, podróżującego samodzielnie wskazane jest posiadanie przy sobie oprócz ww. dokumentów również pełnomocnictwa rodzica/rodziców (potwierdzonego notarialne), wraz z ich danymi teleadresowymi wyrażających zgodę na odbycie przez małoletniego samodzielnej podróży.

Przed planowaną podróżą małoletniego niezbędne jest również skontaktowanie się z przewoźnikiem, z którym dziecko ma ew. podróżować gdyż w tym zakresie przewoźnicy lądowi/lotniczy posiadają własne szczegółowe regulacje (np. tanie linie lotnicze co do zasady nie zgadzają się na przyjmowanie na pokład i samodzielne podróżowanie osób małoletnich).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДА. Несовершеннолетние граждане третьего государства, которые пересекают границу, подвергаются такому же оформлению на въезд и выезд, как взрослые лица.

Пограничная стража обращает особое внимание на несовершеннолетних, независимо
от того, путешествуют они в сопровождении или одни.

В случае несовершеннолетних в сопровождении, Пограничная стража проверяет, осуществляют ли сопровождающие лица родительский уход, в частности, если несовершеннолетнего сопровождает один взрослый и существует серьезное подозрение, что он может быть незаконно увезен от лица (лиц) осузествляющего родительский уход за ним. В этом случае Пограничная стража принимает дальнейшие действия для проверки подлинности предъявленной информации. Если несовершеннолетний имеет собственный загранпаспорт и действительную визу, или вид на жительство,
и путешествует одни, рекомендуется иметь при себе, кроме перечисленных документов, нотариально заверенное разрешение родителя/родителей (с их данными)
на самостоятельное путешествие несовершеннолетнего.

Перед запланированной поездкой несовершеннолетнего необходимо связаться
с перевозчиком, с которым ребенок должен путешествовать, т.к. в этой сфере перевозчики сухопутные/авиа имеют собственные регулировки (например дешевые авиалинии принципиально не принимают на борт несовершеннолетнего без сопровождения).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

YES. Minors who are third-country nationals crossing the border are subject to the same entry and exit checks as adults.

The Border Guard pays special attention to minors, regardless of whether they travel under care or alone

In the case of minors traveling under the care, the Border Guard verifies whether the persons accompanying the minor exercise parental care over them, in particular if the minors are accompanied by only one adult and there are serious grounds for suspecting that they may have been unlawfully removed from the care of the person (persons) performing legal parental care over them. In the latter case, the Border Guard takes further steps to check whether the information provided is consistent or contradictory. In the case of a minor who possess his own passport and a valid visa or residence card, traveling alone, it is advisable to possess with him in addition to the above documents also power of attorney of the parent / parents (confirmed by a notary public), together with their contact details expressing consent for the minor to travel independently.

Before a minor's planned travel, it is also necessary to contact the carrier with whom the child is supposed to travel, land / air carriers have their own detailed regulations (e.g. economy airlines generally do not agree to minors boarding and traveling alone).


 
do góry