Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej 4. Wyszłam za mąż i zmieniłam nazwisko. Nowy paszport będę zmieniać w kraju pochodzenia. Czy mogę wyjechać z Polski na podstawie dotychczasowego paszportu oraz karty pobytu na nazwisko panieńskie ? / Я вышла замуж и поменяла фамилию. Новый загранпаспорт буду менять в стране происхождения. Могу выехать из Польши на основании старого загранпаспорта и вида на жительство на девичью фамилию? / I got married and changed my name. I will change the passport in the country of origin. Can I leave Poland - Najczęściej zadawane pytania -

Nawigacja

Najczęściej zadawane pytania

4. Wyszłam za mąż i zmieniłam nazwisko. Nowy paszport będę zmieniać w kraju pochodzenia. Czy mogę wyjechać z Polski na podstawie dotychczasowego paszportu oraz karty pobytu na nazwisko panieńskie ? / Я вышла замуж и поменяла фамилию. Новый загранпаспорт буду менять в стране происхождения. Могу выехать из Польши на основании старого загранпаспорта и вида на жительство на девичью фамилию? / I got married and changed my name. I will change the passport in the country of origin. Can I leave Poland

Natalia Witowska
07.05.2020

I got married and changed my name. I will change the passport in the country of origin. Can I leave Poland on the basis of my current passport and residence card in my maiden name?

I got married and changed my name. I will change the passport in the country of origin. Can I leave Poland on the basis of my 
current passport and residence card in my maiden name?

YES. In the situation described above there are no obstacles to leave the territory of the Republic of Poland despite the change of name after marriage, on the basis of a valid passport held and a residence card for the maiden name.

However, in the case of issuance of a new passport with a new name, in the event of re-entry into the territory of the Republic of Poland, you should possess the following documents with you during border control:

- travel document (passport) in a new name,

- valid residence card in the maiden name and

- an official document (i.e. marriage certificate) confirming the change of surname translated by a sworn translator if the marriage was concluded abroad.

 In addition, if possible, it is advisable to have at the border check also an old travel document maiden or its photocopy.

At the same time, it should be remembered that pursuant to art. 241 par. 1 of the Act of 12 December 2013 on foreigners, in the event of a change in the data contained in the current residence card, the residence card shall be replaced.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TAK. W opisanej sytuacji nie ma przeszkód, aby pomimo zmiany po ślubie nazwiska opuścić terytorium RP, na dotychczasowych zasadach tj. na podstawie dotychczas posiadanego ważnego paszportu oraz karty pobytu na nazwisko panieńskie.

Natomiast w przypadku wyrobienia nowego paszportu na nazwisko męża,  w sytuacji ponownego wjazdu na terytorium RP powinna posiadać przy sobie podczas odprawy granicznej następujące dokumenty:                          

- dokument podróży (paszport) na nowe nazwisko,

-ważną kartę pobytu na nazwisko panieńskie oraz

- dokument urzędowy (tj. akt ślubu) potwierdzający zmianę nazwiska przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego, jeżeli ślub zawarty był za granicą.

 Ponadto w miarę możliwości wskazane jest posiadanie podczas odprawy granicznej również starego dokumentu podróży na nazwisko panieńskie lub jego xero.

Jednocześnie należy pamiętać, że zgodnie z art. 241 pkt. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, w przypadku zmiany danych umieszczonych w dotychczasowej karcie pobytu kartę pobytu wymienia się.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДА. В представленной ситуации нет препятствий, чтобы после изменения фамилии покинуть территорию РП на основании действительного загранпаспорта и вида
на жительство на девичью фамилию.

Если будет оформлен новый загранпаспорт на фамилию мужа, во время пограничного досмотра при въезде на территорию РП лицо должно иметь при себе следующие документы:                          

- документ для пересечения границы (загранпаспорт) на новую фамилию,

- действительный вид на жительство на девичью фамилию и

- официальный документ (например свидетельство о браке) подтверждающий изменение фамилии, переведенный присяжным переводчиком, если бракосочетание состоялось за гарницей.

 Кроме того, по мере возможности, во время пограничного досмотра рекомендуется иметь при себе старый занранпаспорт на девичью фамилию или его копию.  

Одновременно, следует помнить, что, согласно п. 1 ст. 241 закона от 12 декабря 2013 г. oб иностранцах, если меняются данные в прежнем виде на жительство, надо менять вид на жительство.

 

 

do góry