Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej 3. Czy możliwe jest swobodne przekraczanie granicy jedynie na podstawie decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy/stały na terenie Polski (wydruk papierowy) bez dokumentu w postaci plastikowej karty? / Возможно свободное пересечение границы лишь на основании решения о предоставлении разрешения на временное/пост / Is it possible to cross the border freely only on the basis of a decision to grant a temporary / permanent residence permit in Poland (paper printout) without a plastic card? - Najczęściej zadawane pytania -

Nawigacja

Najczęściej zadawane pytania

3. Czy możliwe jest swobodne przekraczanie granicy jedynie na podstawie decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy/stały na terenie Polski (wydruk papierowy) bez dokumentu w postaci plastikowej karty? / Возможно свободное пересечение границы лишь на основании решения о предоставлении разрешения на временное/пост / Is it possible to cross the border freely only on the basis of a decision to grant a temporary / permanent residence permit in Poland (paper printout) without a plastic card?

Natalia Witowska
07.05.2020

NIE. Wszyscy obywatele państw trzecich podlegający obowiązkowi wizowemu wjeżdżając na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powinni posiadać ważny dokumentu podróży oraz ważną wizę lub kartę pobytu potwierdzające prawo do legalnego wjazdu i pobytu w Polsce.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

НЕТ. Все граждане третьих государств въезжающие на территорию Республики Польша в рамках визового ражима, обязаны иметь действительный документ для пересечения границы и действительную визу, или вид на жительство, подтверждающие право на легальный въезд и пребывание на территории Польши.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NO. All third-country nationals subject to the visa requirement when entering the territory of the Republic of Poland should possess a valid travel document and a valid visa or residence card confirming the right to enter and stay in Poland legally.


 

 

do góry