Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej 3. Czy możliwe jest swobodne przekraczanie granicy jedynie na podstawie decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy/stały na terenie Polski (wydruk papierowy) bez dokumentu w postaci plastikowej karty? / Возможно свободное пересечение границы лишь на основании решения о предоставлении разрешения на временное/пост / Is it possible to cross the border freely only on the basis of a decision to grant a temporary / permanent residence permit in Poland (paper printout) without a plastic card? - Najczęściej zadawane pytania -

Nawigacja

Najczęściej zadawane pytania

3. Czy możliwe jest swobodne przekraczanie granicy jedynie na podstawie decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy/stały na terenie Polski (wydruk papierowy) bez dokumentu w postaci plastikowej karty? / Возможно свободное пересечение границы лишь на основании решения о предоставлении разрешения на временное/пост / Is it possible to cross the border freely only on the basis of a decision to grant a temporary / permanent residence permit in Poland (paper printout) without a plastic card?

Natalia Witowska
07.05.2020

NIE. Wszyscy obywatele państw trzecich podlegający obowiązkowi wizowemu wjeżdżając na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powinni posiadać ważny dokumentu podróży oraz ważną wizę lub kartę pobytu potwierdzające prawo do legalnego wjazdu i pobytu w Polsce.

Tym samym co do zasady decyzja pobytowa nie jest dokumentem uprawniającym do wjazdu na terytorium RP.

Jednocześnie należy wskazać, że w przypadku wystąpienia sytuacji wyjątkowych (losowych), uzasadniających konieczność ponownego wjazdu na terytorium RP przez osoby oczekujące na wydanie karty pobytu (które uzyskały wcześniej kolejną - pozytywną - decyzję wojewody zezwalającą na pobyt na terytorium RP) istnieje możliwość ponownego wjazdu na terytorium RP bez karty pobytu/wizy.

W takim przypadku wjazd możliwy byłby na podstawie posiadanej przy sobie podczas odprawy granicznej decyzji wojewody odnośnie zgody na pobyt na terytorium RP oraz ważnego dokumentu podróży (paszportu). Niezbędne będzie też poinformowanie i szczegółowe wyjaśnienie podczas odprawy granicznej o zaistniałej sytuacji losowej uniemożliwiającej wcześniejszy odbiór karty pobytu.

Należy również pamiętać, że każdorazowo decyzję w sprawie wjazdu cudzoziemca podejmuje (w oparciu o przedstawione przez cudzoziemca dokumenty oraz stosowne wyjaśnienia) funkcjonariusz SG dokonujący odpraw granicznej.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

НЕТ. Все граждане третьих государств въезжающие на территорию Республики Польша в рамках визового ражима, обязаны иметь действительный документ для пересечения границы и действительную визу, или вид на жительство, подтверждающие право на легальный въезд и пребывание на территории Польши.

Тем не менее, решение на пребывание не является документом дающим право на въезд на территорию РП.

Одновременно, стоит указать, что в особых случаях, обосновывающих необходимость очередного въезда на территорию РП лицами, которые ожидают выдачи вида
на жительство (которые раньше получили очередное - положительное – решение воеводы на пребывание на территории РП) существует возможность очередного въезда на территорию РП без вида на жительство/визы.

В таком случае, возможен въезд на основании решения воеводы на пребывание
на территории РП, которое имеет при себе иностранец, и действительного документа для пересечения границы (загранпаспорта). Необходимо во время пограничного контроля заявить и подробно разъяснить о чрезвычайной ситуации, из-за которой не было возможности раньше получить вид на жительство.

Необходимо помнить, что каждый раз решение о въезде иностранца (на основании предъявленных иностранцем документов и соответствующего объяснения) принимает сотрудник ПС, который проводит пограничное оформление.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NO. All third-country nationals subject to the visa requirement when entering the territory of the Republic of Poland should possess a valid travel document and a valid visa or residence card confirming the right to enter and stay in Poland legally.

Therefore, in principle, the residence permit decision is not a document entitling to enter the territory of the Republic of Poland.

However, it should be noted that in the event of exceptional situations justifying the need to re-enter the territory of the Republic of Poland by persons awaiting the issue of a residence card (who have previously obtained another - positive - decision of the voivode authorizing the stay in the territory of the Republic of Poland), there exists the possibility to re-enter territory of the Republic of Poland without a residence card / visa.

In such a case, entry would be possible on the basis of the decision of voivod granting the consent to stay on the territory of the Republic of Poland and a valid travel document (passport). It will also be necessary to inform and explain in detail during the border check the circumstances an the situation that prevented the collection of the residence card.

It should also be noted that each time a decision on the entry of a foreigner is taken (on the basis of the documents submitted by the foreigner and relevant explanations) by a Border Guard officer making border checks.

 

do góry