Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej 2. Jak samodzielnie obliczyć długość dopuszczalnego pobytu na wizie typ C? / Как самостоятельно вычислить срок допустимого пребывания на основе визы типа C? / How to calculate the length of stay allowed on a Type C visa by yourself? - Najczęściej zadawane pytania -

Nawigacja

Najczęściej zadawane pytania

2. Jak samodzielnie obliczyć długość dopuszczalnego pobytu na wizie typ C? / Как самостоятельно вычислить срок допустимого пребывания на основе визы типа C? / How to calculate the length of stay allowed on a Type C visa by yourself?

Natalia Witowska
07.05.2020

Na stronie internetowej Dyrektoriatu Generalnego Spraw Wewnętrznych, Komisja Europejska zamieściła specjalny kalkulator służący do samodzielnego obliczania pobytów krótkoterminowych.

Po jego otwarciu pojawiają się puste rubryki gdzie należy zgodnie z kolejnością wpisać: w rubryce (Date of entry/Control) datę planowanej kontroli lub datę ponownego wjazdu. Natomiast w kolejnych rubrykach – (Enter previous stay(s) in the Schengen area): daty wszystkich wjazdów oraz wyjazdów z terytorium państw obszaru Schengen.

Uprzejmie informujemy, że po wpisaniu wszystkich danych kalkulator automatycznie obliczy i pokaże w 3 rubryce ile dni zostało już wykorzystanych (z dopuszczalnego limitu 90 dni pobytu w każdym okresie 180 – dniowym). Ponadto kalkulator automatycznie pokaże również najwcześniejszą datę dozwolonego ponownego wjazdu na terytorium państw obszaru Schengen.

Adres kalkulatora Schengen:

https://ec.europa.eu/home-affairs/content/visa-calculator_en

Powyższy kalkulator pomaga w obliczaniu dozwolonego okresu pobytu także podróżnym, którzy wielokrotnie w okresie dozwolonego pobytu przekraczają granicę na wjazd/wyjazd ze strefy Schengen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

На сайте Генаральной дирекции внутренних дел, Европейская Коммиссия поместила общедоступный калькулятор Шенген для самостоятельного вычисления краткосрочного пребывания.

В пустые графы надо, в соответствии с порядком, вписать: в графе (Date of entry/Control) дату запланированного контроля или повторного въезда. В очередных графах – (Enter previous stay(s) in the Schengen area): даты всех въездов и выездов с территории государств Шенгенской зоны.

Любезно сообщаем, что после внесения всех данных, калькулятор автоматически подсчитает и впишет в графу 3, сколько дней уже использовано (из допустимого лимита 90 дней пребывания на протяжении любого 180-дневного периода). Кроме того, калькулятор автоматически покажет минимальную дату допустимого въезда
на территорию государств Шенгенской зоны.

Сайт калькулятора Шенген:

https://ec.europa.eu/home-affairs/content/visa-calculator_en

Вышеуказанный калькулятор помогает подсчитать допустимый период пребывания также путешественникам, которые многократно пересекали границу на въезд/выезд из Шенгенской зоны в период разрешенного пребывания.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

On the website of the Directorate-General of the Interior, the European Commission has published a special calculator for self-calculation of short-term stays.

After opening it, empty headings appear where you should enter: in the (Date of entry / Control) heading the date of the planned control or the date of re-entry.Whereas in the following headings - (Enter previous stay (s) in the Schengen area): dates of all entries and exits from the territory of the Schengen countries.

Please be informed that after entering all the data, the calculator will automatically calculate and show in 3 box how many days have already been used (from the allowed limit of 90 days of stay in each 180-day period). Moreover, the calculator will also automatically show the earliestdate of re-entry allowed into the territory of the Schengen area.

Schengen calculator address:

https://ec.europa.eu/home-affairs/content/visa-calculator_en

The above calculator helps in calculating the allowed period of stay also for travelers who repeatedly cross the border for entry / exit from the Schengen area during the period of authorized stay.


 
do góry