Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej 1. Jak sprawdzić jaką mam wizę i jaki jest dopuszczalny okres pobytu na wizie? / Как проверить, какая у меня виза и какой допустимый срок пребывания на основании визы? / can I check my visa and the duration of my visa? - Najczęściej zadawane pytania -

Nawigacja

Najczęściej zadawane pytania

Natalia Witowska
07.05.2020

Wiza Schengen (oznaczenie literowe na wizie w rubryce „rodzaj wizy”, „type of visa”: C) w ramach swojej ważności uprawnia do wjazdów i pobytów (jednego lub większej liczby)

Wiza Schengen krótkoterminowa (oznaczenie literowe na wizie w rubryce „rodzaj wizy”, „type of visa”C) w ramach swojej ważności uprawnia do wjazdów i pobytów (jednego lub większej liczby)

Wiza Schengen (oznaczenie literowe na wizie w rubryce „rodzaj wizy”, „type of visa”: C) 
w ramach swojej ważności uprawnia do wjazdów i pobytów (jednego lub większej liczby)  nieprzekraczających łącznie 90 dni w każdym okresie 180 – dniowym, co dla celów obliczania okresu dozwolonego pobytu oznacza wzięcie pod uwagę okresu 180-dniowego poprzedzającego każdy z dni pobytu.  Oznacza to, iż pobyt cudzoziemca korzystającego
z prawa do 90 dniowego okresu pobytu jest legalny o ile w okresie poprzednich 180 dni jego pobyt nie przekroczył 90 dni.

W praktyce kontrola dni dopuszczalnego pobytu na podstawie wizy C  polega na cofnięciu się
o 180 dni (od dnia dokonywania kontroli) i obliczenia np. na podstawie odcisków stempli kontroli granicznej liczby dni, które cudzoziemiec już wykorzystał w tym 180-dniowym okresie. 

Na stronie internetowej Dyrektoriatu Generalnego Spraw Wewnętrznych, Komisja Europejska zamieściła specjalny kalkulator służący do samodzielnego obliczania pobytów krótkoterminowych.

Adres kalkulatora Schengen:

https://ec.europa.eu/home-affairs/content/visa-calculator_en

Wiza krajowa długoterminowa (oznaczenie literowe na wizie w rubryce „rodzaj wizy”, „type of visa”: D) jest wizą uprawniającą do wjazdu i ciągłego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub kilku pobytów następujących po sobie, trwających łącznie dłużej niż 90 dni (dokładna dopuszczalna liczba dni pobytu możliwa do wykorzystania każdorazowo jest wskazana w wizie w rubryce czas pobytu) w ramach okresu ważności wizy.

Wjazd na podstawie wizy D (w ramach wskazanej w niej liczby dni pobytu) możliwy jest do ostatniego dnia ważności wizy (o ile nie został wyczerpany okres dni pobytu wskazany w wizie).

Na naklejce wizowej (oby typów wiz C i D) w polu „uwagi” umieszczony jest napis „cel wydania:” oraz następujące oznaczenia cyfrowe celu wydania wiz Schengen lub wiz krajowych omówione w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie wiz dla cudzoziemców.

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000343/O/D20180343.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Шенгенская виза (в графе „тип визы”, „type of visa”: C) в рамках своей действительности дает право на въезд  и пребывание (один или много раз)

Шенгенская виза краткосрочная (в графе „тип визы”, „type of visa”: C)
в зависимости от срока действия визы позволяет владельцу на въезд и пребывание (один или много раз)

Шенгенская виза  (в графе „тип визы”, „type of visa”: C)  в зависимости от срока действия визы позволяет владельцу на въезд и пребывание (один или много раз)
не превышая 90 дней на протяжении любого 180-дневного периода, при этом в каждый день пребывания считаются предыдущие этому дню 180 дней. Это означает, что пребывание иностранца, который пользуется правом на 90 дней пребывания, считается легальным, если в период предшествующих  180 дней его пребывание не превысило 90 дней.

На практике, для вычисления дней пребывания на основании визы C надо вернуться назад на 180 дней (со дня контроля) и на основании отпечатков штампов пограничного контроля подсчитать количество дней, которые иностранец уже использовал в этот 180-дневный период. 

На сайте Генаральной дирекции внутренних дел, Европейская Комиссия поместила общедоступный калькулятор Шенген для самостоятельного вычисления краткосрочного пребывания.

Сайт калькулятора Шенген:

https://ec.europa.eu/home-affairs/content/visa-calculator_en

Национальная виза долгосрочная (в графе „тип визы”, „type of visa”: D) дает  право
на въезд и постоянное пребывание на территории Республики Польша или
на многократный въезд, общая сумма которых превышает 90 дней (точное число дней пребывания для использования каждый раз указано в визе в графе время пребывания)
в рамках срока действия визы.

Въезд на основании визы D (в рамках указанного количества дней пребывания) возможен до последнего дня действия визы (если не исчерпан срок дней пребывания указан в визе).

На визовой наклейке (оба типа виз C и D) в графе „замечания” находится надпись „цель выдачи:” и цифровое обозначение цели выдачи визы Шенген или национальных, которые обсуждены в распоряжении Министра внутренних дел и администрации от 06 февраля 2018 г. О визах для иностранцев.

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000343/O/D20180343.pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Schengen visa (letter designation on the visa under the heading "type of visa", "type of visa": C) within its validity entitles to entries and stays (one or more)

Short-term Schengen visa (letter on the visa under the heading "type of visa", "type of visa": C) within its validity entitles to entries and stays (one or more)

Schengen visa (letter on the visa under the heading "type of visa", "type of visa": C) within its validity entitles to entries and stays (one or more) not exceeding 90 days in total in each 180-day period, which for the purpose of calculation of the duration of authorised stay means taking into account the 180-day period preceding each of the days of stay. This means that the stay of a foreigner exercising the right to a 90-day period of stay is legal if his stay did not exceed 90 days in the previous 180 days.

In practice, checking the days of admissible stay on the basis of a C visa consists of going back 180 days (from the day of the control) and calculating, e.g. on the basis of border control stamps, the number of days that the foreigner has already used in this 180-day period.

On the website of the Directorate-General of the Interior, the European Commission has published a special calculator for self-calculation of short-term stays.

Schengen calculator address:

https://ec.europa.eu/home-affairs/content/visa-calculator_en

Long-term national visa (the letter on the visa under the heading "type of visa", "type of visa": D) is a visa authorising the entry and continuous stay on the territory of the Republic of Poland or several consecutive stays, lasting for a total of more than 90 days (the exact number of days of stay is indicated in the visa under the heading 'duration of stay') within the period of validity of the visa.

Entry on the basis of visa D (within the number of days of stay indicated in it) is possible until the last day of validity of the visa (unless the period of days of stay indicated in the visa has been exhausted).

On the visa sticker (both types of visas C and D) in the "comments" field there is the inscription "purpose of issue:" and the digital markings of the purpose of issuing of the Schengen visas or national visas described in the Regulation of the Minister of Interior and Administration of February 6, 2018 on visas for foreigners.

prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000343/O/D20180343.pdf  

 

do góry