Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Wolne etaty dla funkcjonariuszy - Planowane ilości przyjęć do SG -

Nawigacja

Planowane ilości przyjęć do SG

Wolne etaty dla funkcjonariuszy

Autor: Andrzej Kucharski
03.12.2015

Liczba wolnych etatów

LICZBA KANDYDATÓW PLANOWANA DO PRZYJĘCIA DO SŁUŻBY W POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH SG

Terminy i limity przyjęć do służby w Straży Granicznej:

 • Decyzja nr 253 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 16 listopada 2015 r. [pdf]
 • Decyzja nr 67 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 11 kwietnia 2016 r. [pdf]
 • Decyzja nr 218 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 2 września 2016 r. [pdf]
 • Decyzja nr 311 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 8 grudnia 2016 r. [pdf]
 • Decyzja nr 15 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 3 lutego 2017 r. [pdf]

 

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH STRAŻY GRANICZNEJ


Komenda Główna Straży Granicznej

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej

Karpacki Oddział Straży Granicznej

Morski Oddział Straży Granicznej

Nadbużański Oddział Straży Granicznej

Nadodrzański Oddział Straży Granicznej

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej

Podlaski Oddział Straży Granicznej

Śląski Oddział Straży Granicznej

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej

Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej

Centrum Szkolenia Straży Granicznej

Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej

 


OGŁOSZENIA PRZYJĘCIA DO SŁUŻBY W STRAŻY GRANICZNEJ

 

BIESZCZADZKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ

 • Od dnia 9 maja 2017 r. do odwołania, Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej wstrzymał przyjmowanie podań kandydatów do służby przygotowawczej.
 • Dokumenty przyjmowane będą tylko od osób, które przed powyższym terminem ustaliły w Wydziale Kadr i Szkolenia BiOSG termin złożenia dokumentów.
 • Termin kolejnego naboru do służby uzależniony będzie od potrzeb służbowych Oddziału. Wstępne wznowienie naboru planowane jest na miesiąc wrzesień 2017 r.

 

 

KARPACKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ

 • Uprzejmie informujemy, że z dniem 16 maja 2016 r. Komendant Karpackiego Oddziału Straży Granicznej kontynuuje  nabór ofert od kandydatów do służby przygotowawczej w Karpackim Oddziale Straży Granicznej do Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej - pilnie poszukuje muzyków - instrumentalistów w następujących specjalnościach:

         Flet poprzeczny

         Klarnet

         Waltornia

         Perkusja

         Trąbka

 • Na nowych funkcjonariuszy czeka 6 wolnych miejsc pracy. Oferty należy składać osobiście (po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu) w siedzibie Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu, ul.1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30. Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr tel. 18 415 3260.
  Dodatkowo informujemy, że przyjmowane będą tylko kompletne oferty wraz z poprawnie wypełnionym kwestionariuszem osobowym kandydata do służby w Straży Granicznej (wypełnionym osobiście, czytelnie, pismem drukowanym z wyczerpującymi odpowiedziami na wszystkie pytania).

 

MORSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ

 • W związku z trwającym od dnia 1 lutego 2016 r. naborem do służby przygotowawczej Komendant Morskiego Oddziału SG informuje, iż osoby zainteresowane ubieganiem się o przyjęcie do służby w Morskim Oddziale Straży Granicznej proszone są o telefoniczne ustalenie terminu składania dokumentów w godzinach 9.00 - 13.00.

 

NADBUŻAŃSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ

 • W dniu 12 maja 2017 r. zakończone zostały zapisy kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej w Nadbużańskim Oddziale SG.

  Informacja o kolejnej możliwości zapisów kandydatów zostanie umieszczona na stronie internetowej Nadbużańskiego Oddziału SG oraz Komendy Głównej SG (wstępnie termin został określony na sierpień 2017 roku).

   

NADODRZAŃSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ

 

NADWIŚLAŃSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ

 • Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej w dniu 6 czerwca 2016 r. wznowił nabór kandydatów o przyjęcie do służby w Straży Granicznej pod kątem Placówek Straży Granicznej: Warszawa - Okęcie, Warszawa - Modlin oraz Lesznowoli.

 

PODLASKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ

 • Z dniem 18 stycznia 2017 r. Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej wstrzymał nabór kandydatów do służby w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej. Termin ponownego uruchomienia naboru przewidywany jest na czerwiec 2017 r.

 

ŚLĄSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ

 

WARMIŃSKO - MAZURSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ

 

CENTRALNY OŚRODEK SZKOLENIA STRAŻY GRANICZNEJ

 • Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w dniu 11 stycznia 2014 r. wstrzymał przyjmowanie podań kandydatów o przyjęcie do służby w Straży Granicznej.
 • Wstępnie wznowienie naboru planowane jest na styczeń 2018 r. 

 

CENTRUM SZKOLENIA STRAŻY GRANICZNEJ

 • Komendant Centrum Szkolenia Straży Granicznej w dniu 18 listopada 2015 r. do odwołania ogłosił nabór kandydatów do służby posiadających stopień wojskowy oraz kwalifikacje o charakterze ogólnym oraz o charakterze specjalistycznym, wynikające z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 sierpnia 2005 r. w sprawie szczegółowego trybu mianowania funkcjonariuszy na stopnie Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r., nr 159, poz. 1340 ze zm.), uzasadniające możliwość mianowania osoby posiadającej stopień wojskowy na równorzędny stopień obowiązujący w Straży Granicznej

 

OŚRODEK SZKOLEŃ SPECJALISTYCZNYCH STRAŻY GRANICZNEJ

 • Komendant Ośrodka Szkleń Specjalistycznych Straży Granicznej w dniu 11 stycznia 2014 r. wstrzymał przyjmowanie podań kandydatów o przyjęcie do służby w Straży Granicznej.
 • Wstępnie wznowienie naboru planowane jest na styczeń 2018 r. 

 

KOMENDA GŁÓWNA STRAŻY GRANICZNEJ

Zgodnie z decyzją Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 30 kwietnia 2013 r. nabór do Komendy Głównej Straży Granicznej został wstrzymany. Jednakże, uprzejmie informujemy, że Komendant Główny Straży Granicznej, od dnia 15 lutego 2017 r. wznowił nabór do służby przygotowawczej w Komendzie Głównej Straży Granicznej wyłącznie w zakresie pionu lotnictwa Zarządu Granicznego Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dokumenty od kandydatów przyjmowane będą tylko po wcześniejszym ustaleniu daty ich złożenia pod nr tel. 22 513 5420, 22 513 5312 (poniedziałek, wtorek oraz czwartek w godzinach 1000 - 1400) lub za pomocą poczty elektronicznej: woin.bkisz@strazgraniczna.pl

Z uwagi na ukierunkowanie rekrutacji na stanowiska specjalistyczne w pionie lotnictwa ZG KGSG kandydatom stawiane są następujące wymagania:

Wymogi ustawowe stawiane na podstawie art. 31 ustawy o Straży Granicznej z dnia 12 października 1990 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1643, 1948 i 1955 oraz z 2017 r. poz. 60):

Służbę w Straży Granicznej może pełnić osoba:

 • posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie,
 • która w dniu przyjęcia do służby nie przekroczyła wieku 35 lat, przy czym, zgodnie z art. 31 ust. 1c cytowanej ustawy, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, ze względu na posiadanie kwalifikacji lub umiejętności przydatnych do pełnienia służby w Straży Granicznej, kandydat niespełniający warunku, o którym mowa w ust. 1b, może być przyjęty do służby w Straży Granicznej za zgodą Komendanta Głównego Straży Granicznej,
 • o nieposzlakowanej opinii,
 • niekarana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzystająca w pełni z praw publicznych,
 • posiadająca co najmniej średnie wykształcenie,
 • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do służby,
 • gotowa podporządkować się szczególnej dyscyplinie,
 • dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie  informacji niejawnych,
 • posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej (warunek nie dotyczy kobiet oraz absolwentów szkół wyższych),
 • która pozytywnie zakończy postępowanie kwalifikacyjne.

Wymogi dotyczące posiadanych kwalifikacji i uprawnień opcjonalnie w trzech zakresach:

(należy podkreślić, że będą przyjmowane dokumenty wyłącznie od kandydatów, którzy spełniają wszystkie wymagania z danego zakresu)
 

Zakres I

 • posiadanie ważnej licencji Pilota Samolotowego Liniowego ATPL(A) lub Pilota Samolotowego Zawodowego CPL(A) i zaświadczenia o ukończonym szkoleniu teoretycznym zgodnym z wymaganiami Part-FCL wraz ze zdanym egzaminem teoretycznym przed Lotniczą Komisją Egzaminacyjną (tzw. „frozen” do ATPL(A)),
 • udokumentowane uprawnienie do wykonywania lotów wg przyrządów na samolocie wielosilnikowym (IR/ME),
 • uprawnienie MEP(L) wpisane do licencji,
 • posiadanie ważnego orzeczenia lotniczo-lekarskiego klasy 1 wg Part-MED
 • znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie „Operational” (4) zgodnie z wymaganiami ICAO Annex 1, załącznik do 1.2.9,
 • nalot ogólny, co najmniej 200 godzin.

Zamiast uprawnień IR ME i MEP(L) preferuje się również uprawnienie typu samolotu wielosilnikowego wraz z uprawnieniem IR (wpisane do licencji).

 

Zakres II

 • „licencja na obsługę techniczną statku powietrznego" wydana zgodnie z przepisami Part – 66 w kategorii B1.1,
 • wykształcenie techniczne – lotnicze,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

Dodatkowo preferowane uprawnienie w licencji B.2

 

Zakres III

 • wykształcenie techniczne lotnicze (średnie lub wyższe),
 • praktyka w zakresie obsługi statków powietrznych bądź zarządzania ciągłą zdatnością do lotu,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
 • znajomość przepisów PART M oraz Part 145,
 • biegła obsługa komputera – znajomość pakietu MS Office.

 

Warunkiem uznania kandydata za spełniającego określone w ustawie o Straży Granicznej warunki do pełnienia służby w naszej formacji oraz wykazującego predyspozycje i przydatność do tej służby jest spełnienie łącznie następujących warunków:

 • otrzymanie pozytywnej oceny z pierwszego etapu postępowania;
 • osiągnięcie minimum 12 punktów w drugim etapie postępowania;
 • uzyskanie orzeczenia o zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Straży Granicznej wydanego przez komisję lekarską;
 • ustalenie, że kandydat daje rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
 • wyrażenie przez Komendanta Głównego Straży Granicznej zgody, o której mowa w art. 31 ust. 1 c ustawy - w przypadku kandydata, którego przyjęcie do służby uzależnione jest od tej zgody.PRZEBIEG POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO I WYMAGANE DOKUMENTYPostępowanie kwalifikacyjne wobec kandydata do służby w Straży Granicznej prowadzone jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej (Dz. U. z 2006 r. Nr 23, poz. 175 z późn. zm.)

Postępowanie kwalifikacyjne do służby w Straży Granicznej odbywa się w dwóch etapach:
 

I ETAP  obejmuje:

1. Osobiste złożenie w Wydziale Organizacji i Naboru Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Straży Granicznej:

 • pisemnego podania o przyjęcie do służby w Straży Granicznej adresowanego do Komendanta Głównego Straży Granicznej, wraz z uzasadnieniem,
 • własnoręcznie wypełnionego kwestionariusza osobowego (w kwestionariuszu, należy udzielić wyczerpujących odpowiedzi na wszystkie pytania - czytelnie, pismem drukowanym),
 • dwóch aktualnych, kolorowych fotografii w formacie wymaganym do dowodu osobistego,
 • kserokopii dowodu osobistego,
 • kserokopii książeczki wojskowej, o ile kandydat jest objęty ewidencją wojskową (strony 1-9),
 • kserokopii świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, o ile wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby,
 • w przypadku kandydatów posiadających aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych - kserokopii aktualnego zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
 • kserokopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, w tym specjalistyczne,
 • kserokopii odpisów skróconego aktu urodzenia kandydatki/ta oraz skróconego aktu małżeństwa (o ile dotyczy to kandydata/tki ),
 • kserokopii paszportu, o ile kandydat go posiada (strona ze zdjęciem oraz strony zawierające pieczątki, wizy oraz inne adnotacje)

Ponadto kandydat składając podanie winien przedłożyć do wglądu:

 • oryginały wyżej wymienionych dokumentów,
 • posiadane aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych i zaświadczenie o odbyciu przeszkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych (dotyczy tylko osób posiadających już takie dokumenty),


Oryginały ww. dokumentów należy przedłożyć podczas rozmowy informacyjnej, w trakcie której przedstawiciel komórki kadrowej informuje kandydata o przebiegu postępowania kwalifikacyjnego oraz dokonuje wstępnego sprawdzenia poprawności wypełnienia kwestionariusza osobowego i kompletności przedkładanych dokumentów.

W przypadku złożenia lub przedłożenia przez kandydata niekompletnych lub wadliwie wypełnionych dokumentów, o których mowa powyżej, podanie zwraca się kandydatowi w celu poprawienia lub uzupełnienia wymaganych dokumentów.

Ponowne złożenie podania wraz z niekompletnie lub wadliwie wypełnionymi dokumentami, może skutkować odmową wszczęcia postępowania.


2. Przeprowadzenie wstępnej rozmowy kwalifikacyjnej pozwalającej w szczególności na ocenę zakresu posiadanej wiedzy o Straży Granicznej, motywacji do podjęcia służby, umiejętności autoprezentacji, poprawności w formułowaniu myśli, umiejętności nawiązywania kontaktu, poziomu elokwencji, a także poznanie zainteresowań kandydata.

3. Dokonanie sprawdzeń w ewidencjach, rejestrach i kartotekach prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym.

4. Przeprowadzenie testów psychologicznych określających predyspozycje intelektualne i osobowościowe kandydata.

5. Przeprowadzenie badania psychofizjologicznego.

 

Pierwszy etap postępowania kończy się oceną kandydata i wystawieniem opinii w przedmiocie jego dopuszczenia do drugiego etapu postępowania.


 

II ETAP obejmuje:

Egzamin w jednym z ośrodków szkolenia SG (Koszalin, Kętrzyn albo Lubań) przed komisją kwalifikacyjną powołaną przez Komendanta Głównego SG.

Procedura obowiązująca w drugim etapie przeprowadzana jest przez jeden dzień.
 

Drugi etap postępowania  składa się z:

 • testu pisemnego z zakresu wiedzy ogólnej przykładowe testy znajdziesz na stronach Centralnego Ośrodka Szkolenia SG w Koszalinie i Centrum Szkolenia SG w Kętrzynie,
 • testu pisemnego ze znajomości wybranego języka obcego (angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego) - przykładowe testy znajdziesz na stronach Centralnego Ośrodka Szkolenia SG w Koszalinie i Centrum Szkolenia SG w Kętrzynie (adresy stron internetowych ośrodków j.w.),
 • testu sprawności fizycznej,
 • rozmowy kwalifikacyjnej.

Osoby po przyjęciu do służby w Straży Granicznej, kierowane są na 3,5 miesięczne szkolenie podstawowe, jednomiesięczną praktykę oraz 3 miesięczne szkolenie podoficerskie do jednego z ośrodków szkolenia Straży Granicznej (Koszalin, Kętrzyn, Lubań).

 

 

 

 

 


 

Informacje o ewentualnych preferencjach dotyczących kandydatów, w tym zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych w przypadku dysponowania przez daną jednostkę organizacyjną Straży Granicznej potrzebami i możliwościami w zakresie przyjęć do służby.


Komenda Główna SG

 
Preferowane wykształcenie i kwalifikacje
 
 


Morski Oddział SG
 

Preferowane wykształcenie i kwalifikacje
 
 


Śląski Oddział SG
 

Preferowane wykształcenie i kwalifikacje
 • wykształcenie minimum średnie;
 • prawo jazdy kategorii A, B i C
 


Podlaski Oddział SG
 

Preferowane wykształcenie i kwalifikacje
 • wykształcenie średnie informatyczne lub administracyjne;
 • wykształcenie wyższe w kierunkach; prawo, administracja, informatyka, filologia ( filologia rosyjska, angielska, niemiecka, francuska);
 • znajomość języków obcych w stopniu komunikatywnym (potwierdzona stosownym dokumentem np. certyfikatem);
 • prawo jazdy kategorii A, B i C
 


Bieszczadzki Oddział SG
 

Preferowane wykształcenie i kwalifikacje
 • wykształcenie minimum średnie ze zdanym egzaminem dojrzałości;
 • znajomość języków obcych, zwłaszcza angielskiego, niemieckiego, ukraińskiego(potwierdzona stosownym dokumentem, np.certyfikatem);
 • doświadczenie zawodowe w pracy w urzędach obsługujących organy administracji rządowej;
 • prawo jazdy minimum kategorii B
 


Warmińsko-Mazurski Oddział SG
 

Preferowane wykształcenie i kwalifikacje
 • wykształcenie wyższe w kierunkach: prawo, informatyka, elektronika i telekomunikacja;
 • osoby posiadające doświadczenie zawodowe w pracy w urzędach i organach administracji państwowej i samorządowej;
 • prawo jazdy kategorii A, B i C
 


Nadbużański Oddział SG
 

Preferowane wykształcenie i kwalifikacje
 • wykształcenie wyższe magisterskie w kierunku prawo, administracja, filologia (filologia rosyjska, ukraińska, angielska, niemiecka, francuska), informatyka, politologia;
 • kwalifikacje specjalistyczne np. aplikacje prawnicze, tytuł tłumacza przysięgłego języka obcego;
 • patent sternika motorowodnego;
 • inne uprawnienia eksperckie przydatne w SG;
 • doświadczenie zawodowe – min. 5 letni staż służby w Policji lub Żandarmerii  Wojskowej (pion operacyjno-śledczy);
 • służba kandydacka w SG, BOR;
 • min. 5 letnia służba wojskowa w jednostkach MSWiA (MON / pion rozpoznawczy, pion prewencji);
 • prawo jazdy kategorii A, B i C
 


Centralny Ośrodek Szkolenia SG
 

Preferowane wykształcenie i kwalifikacje

 
 


Centrum Szkolenia SG
 

Preferowane wykształcenie i kwalifikacje

 

 


Nadodrzański Oddział SG
 

Preferowane wykształcenie i kwalifikacje

 

 


Nadwiślański OSG
 

Preferowane wykształcenie i kwalifikacje
 • wykształcenie wyższe w kierunkach: prawo, informatyka, telekomunikacja, optoelektronika, kryptografia;
 • uprawnienia tłumacza przysięgłego;
 • posiadanie tytułu zawodowego magistra i udokumentowanych   dodatkowych uprawnień zawodowych w zakresie swojej specjalności w dziedzinach objętych zakresem działania SG;
 • prawo jazdy kategorii A, B i C
 
 
do góry