Rejestracja - Nabór do służby w SG

Opcje strony

Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej

Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu

Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu

Wojska Polskiego 2
59-800 Lubań
tel.0757254082

Masz pytanie do ogłaszającego?

Informujemy, że Komendant Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu prowadzi nabór do służby przygotowawczej w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu.

Osoby zainteresowane ubieganiem się o przyjęcie do służby w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu proszone są o telefoniczne ustalenie terminu składania dokumentów od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15.30 pod numerami telefonu 75 725 40 82, 75 725 44 60 lub przez aplikację internetową.

W wyznaczonym, w trakcie rozmowy telefonicznej, terminie kandydat zgłasza się osobiście z kompletem dokumentów do biura przepustek

Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu

ul. Wojska Polskiego 2, 59-800 Lubań  

Wymogi ustawowe stawiane kandydatom do służby w Straży Granicznej

Służbę w Straży Granicznej może pełnić osoba:

 • posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie,
 • o nieposzlakowanej opinii,
 • niekarana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzystająca w pełni z praw publicznych,
 • posiadająca co najmniej średnie wykształcenie,
 • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotowa jest się podporządkować,
 • dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
 • która pozytywnie zaliczy procedurę kwalifikacyjną.

Osoba przyjmująca dokumenty sprawdzi je i poinformuje kandydata o przebiegu postępowania kwalifikacyjnego.

Komplet dokumentów składa się z:

 • podania o przyjęcie do służby w Straży Granicznej kierowanego do Komendanta Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu,
 • wypełnionego kwestionariusza osobowego kandydata do służby w SG - kwestionariusz wypełniamy odręcznie, czytelnie, pismem drukowanym, bez żadnych skreśleń, pełnymi zdaniami; odpowiedź „TAK” lub „NIE” nie jest odpowiedzią wyczerpującą,
 • dwóch aktualnych kolorowych fotografii w formacie wymaganym do dowodu osobistego,
 • kserokopii dowodu osobistego,
 • kserokopii książeczki wojskowej (o ile kandydat jest objęty ewidencją wojskową; kserujemy strony z adnotacjami, a w przypadku kandydatów ze średnim wykształceniem – informację o przeniesieniu do rezerwy) albo legitymacji służbowej żołnierza zawodowego i aktualnego orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej o zdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej,
 • kserokopii świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, o ile wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby,
 • kserokopii aktualnego zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego wydanego nie wcześniej niż przed sześcioma miesiącami licząc od dnia złożenia podania o przyjęcie do służby (dotyczy wyłącznie kandydatów posiadających aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych uznawane w SG),
 • kserokopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, w tym specjalistyczne (świadectwo ukończenia szkoły średniej oraz świadectwo dojrzałości, dyplomy ukończenia studiów wyższych, prawo jazdy, uprawnienia instruktorskie itp.),
 • kserokopii odpisu skróconego aktu urodzenia kandydata,
 • kserokopii odpisu skróconego aktu małżeństwa kandydata, o ile dotyczy to kandydata,
 • kserokopii paszportu, o ile kandydat go posiada (strona personalna oraz strony z adnotacjami dotyczącymi wyjazdów).

Kandydat może także przedłożyć dokumenty potwierdzające jego dodatkowe umiejętności, osiągnięcia zawodowe lub naukowe oraz opinie polecające.

Składając podanie kandydat przedkłada do wglądu:

 • oryginały ww. dokumentów,
 • posiadane aktualne poświadczenie bezpieczeństwa, upoważniające do dostępu do informacji niejawnych, o ile poświadczenie takie uzyskał,
 • inne dokumenty, jeżeli obowiązek przedłożenia ich wynika z odrębnych przepisów.

Przebieg postępowania kwalifikacyjnego:

Postępowanie kwalifikacyjne do służby w Straży Granicznej składa się z dwóch etapów.

W I etapie postępowania kwalifikacyjnego dokonywany jest przegląd złożonych przez kandydata dokumentów. W oparciu o ww. dokumenty wystawiana jest wstępna ocena w zakresie spełniania przez osobę ubiegającą się o przyjęcie do służby wymagań określonych w ustawie. W przypadku złożenia niekompletnych lub wadliwie wypełnionych dokumentów, zostają one zwrócone kandydatowi celem poprawienia lub uzupełnienia. Ponowne złożenie podania wraz z niekompletnymi czy wadliwie wypełnionymi dokumentami może skutkować odmową wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego do służby w SG. Po dokonaniu szczegółowej analizy przedłożonych przez kandydata dokumentów Komendant Ośrodka, który zgodnie z posiadanym zakresem kompetencji jest uprawniony do rozpatrywania próśb osób ubiegających się o przyjęcie do służby w jednostce organizacyjnej Straży Granicznej, może poddać kandydata procedurze opracowania lub odmówić prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego. Kandydat, który uzyskał akceptację Komendanta Ośrodka, kierowany jest na:

 • wstępną rozmowę kwalifikacyjną pozwalającą w szczególności na ocenę umiejętności autoprezentacji, poprawności w formułowaniu myśli, umiejętności nawiązania kontaktu, poziomu elokwencji, a także poznanie zainteresowań kandydata, zakresu kwalifikacji zawodowych i posiadanej wiedzy o Straży Granicznej oraz motywacji do podjęcia służby;
 • badanie psychologiczne (co do zasady wykonywane w jednostce organizacyjnej SG prowadzącej postępowanie kwalifikacyjne) określające predyspozycje intelektualne i osobowościowe kandydata. Trwa ono około 6 godzin. W przypadku, gdy kandydat zgłosi się na badanie w złym stanie zdrowia, złym samopoczuciu spowodowanym np. przeżyciem traumatycznym, ma obowiązek poinformowania o tym przeprowadzającego badanie psychologiczne, a psycholog ma prawo odstąpić od wykonania badania.

Ponadto, kandydat zostaje poddany postępowaniu sprawdzającemu, którego celem jest ustalenie, czy ww. daje rękojmię zachowania tajemnicy - stosownie do wymogów określonych przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.2019.742). W tym celu będzie wymagane złożenie ankiety bezpieczeństwa osobowego.

W ramach I etapu postępowania kwalifikacyjnego w ewidencjach, rejestrach i kartotekach zostaje dokonane sprawdzenie prawdziwości danych zamieszczonych w kwestionariuszu osobowym kandydata do służby w Straży Granicznej.

I etap postępowania kwalifikacyjnego do służby kończy się oceną kandydata i wydaniem opinii w zakresie dopuszczenia go do II etapu postępowania kwalifikacyjnego. Negatywny wynik jednego z elementów postępowania wchodzących w skład I etapu powoduje przerwanie prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego do służby w SG.

II etap postępowania kwalifikacyjnego do służby w Straży Granicznej przeprowadzany jest w jednym z ośrodków szkolenia SG, jak również w jednostce organizacyjnej SG prowadzącej postępowanie kwalifikacyjne i składa się z:

 • testu pisemnego obejmującego wiedzę ogólną,
 • testu pisemnego obejmującego znajomość języka obcego,
 • testu sprawności fizycznej,
 • rozmowy kwalifikacyjnej.

Po pozytywnym ukończeniu II etapu postępowania kwalifikacyjnego (uzyskaniu co najmniej 12 pkt. z egzaminów), kandydat kierowany jest do komisji lekarskiej celem ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Straży Granicznej.

W trakcie trwającego postępowania kwalifikacyjnego do służby w Straży Granicznej kandydat poddawany jest badaniu psychofizjologicznemu.

Nabór do służby odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o Straży Granicznej z dnia 12 października 1990 r. oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej (Dz.U.2006.23.175 ze zm.).

Rozporządzenie MSWiA z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej.

Jestem nowym użytkownikiem i chcę aplikować na oferty naboru.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny
do góry