Rejestracja - Nabór do służby w SG

Opcje strony

Podlaski Oddział Straży Granicznej

Podlaski Oddział Straży Granicznej w Białymstoku

Podlaski Oddział Straży Granicznej w Białymstoku

ul. Bema 100
15-370 Białystok
tel.85 714 55 33

Masz pytanie do ogłaszającego?

Służbę w Straży Granicznej może pełnić osoba:

 • posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie,
 • o nieposzlakowanej opinii,
 • niekarana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzystająca w pełni z praw publicznych,
 • posiadająca co najmniej średnie wykształcenie,
 • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotowa jest się podporządkować,
 • dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
 • która pozytywnie zaliczy procedurę kwalifikacyjną.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Komendy Głównej Straży Granicznej: https://strazgraniczna.pl/pl/straz-graniczna/sprawy-kadrowe/najczesciej-zadawane-py/3181,Najczesciej-zadawane-pytania.html

Komplet dokumentów składa się z:

 • wypełnionego kwestionariusza osobowego kandydata do służby w SG,
 • dwóch aktualnych kolorowych fotografii w formacie wymaganym do dowodu osobistego,
 • kserokopii książeczki wojskowej (o ile kandydat jest objęty ewidencją wojskową; kserujemy strony z adnotacjami, a w przypadku kandydatów ze średnim wykształceniem – informację o przeniesieniu do rezerwy) albo legitymacji służbowej żołnierza zawodowego i aktualnego orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej o zdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej,
 • kserokopii świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, o ile wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby,
 • kserokopii aktualnego zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego wydanego nie wcześniej niż przed sześcioma miesiącami licząc od dnia złożenia podania o przyjęcie do służby (dotyczy wyłącznie kandydatów posiadających aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych uznawane w SG),
 • kserokopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, w tym specjalistyczne (świadectwo ukończenia szkoły średniej oraz świadectwo dojrzałości, dyplomy ukończenia studiów wyższych, prawo jazdy, uprawnienia instruktorskie itp.),
 • kserokopii odpisu skróconego aktu urodzenia kandydata,
 • kserokopii odpisu skróconego aktu małżeństwa kandydatao ile dotyczy to kandydata,
 • kserokopii paszportuo ile kandydat go posiada (strona personalna oraz strony z adnotacjami dotyczącymi wyjazdów).

Kandydat może także przedłożyć dokumenty potwierdzające jego dodatkowe umiejętności, osiągnięcia zawodowe lub naukowe oraz opinie polecające.

Składając podanie kandydat przedkłada do wglądu:

 • oryginały ww. dokumentów,
 • posiadane aktualne poświadczenie bezpieczeństwa, upoważniające do dostępu do informacji niejawnych, o ile poświadczenie takie uzyskał,
 • inne dokumenty, jeżeli obowiązek przedłożenia ich wynika z odrębnych przepisów.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru do służby w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej.

 

Jestem nowym użytkownikiem i chcę aplikować na oferty naboru.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny
do góry