Rejestracja - Nabór do służby w SG

Opcje strony

Karpacki Oddział Straży Granicznej

Karpacki Oddział Straży Granicznej w Nowym Sączu

Karpacki Oddział Straży Granicznej w Nowym Sączu

I Pułku Strzelców Podhalańskich 5
33-300 Nowy Sącz
tel.665 32 60

Masz pytanie do ogłaszającego?

OGŁOSZENIE
o istniejących potrzebach w zakresie przyjęć do służby w Straży Granicznej

Zgodnie z decyzją Komendanta Głównego Straży Granicznej, z dniem 15 czerwca 2020 roku Karpacki Oddział Straży Granicznej wznawia stały tryb przyjmowania podań od kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej na stanowiska w Placówce Straży Granicznej w: Kielcach, Krakowie - Balicach, Krakowie, Tarnowie i Zakopanem.

 

1. Liczba kandydatów przewidywanych do przyjęcia do służby w 2022 roku – 30

 • 21 lutego 2022 r. - do 10 osób,
 • 20 czerwca 2022 r. - do 10 osób.
 • 24 października 2022 r. - do 10 osób

2. Określone w Ustawie z dnia 12 października 1990 roku o Straży Granicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1486, ze zm.) wymagania stawiane kandydatom.
 

Służbę w Straży Granicznej może pełnić osoba:

 • posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie;
 • o nieposzlakowanej opinii;
 • niekarana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • korzystająca w pełni z praw publicznych;
 • posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
 • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych podległych
 • szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotowa jest się podporządkować;
 • dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

3. Przebieg postepowania kwalifikacyjnego i wymagane dokumenty.

Postepowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej przeprowadzone jest zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 lutego 2006 roku w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej (Dz. U. nr 23, poz. 175, ze zm.).
 

Postępowanie jest dwuetapowe:

Pierwszy etap postępowania rozpoczyna się od przyjęcia pisemnego podania kandydata o przyjęcie do służby w Straży Granicznej wraz z:

1. wypełnionym kwestionariuszem osobowym (Kwestionariusz należy wydrukować dwustronnie i wypełnić zgodnie z uwagami zamieszczonymi na jego pierwszej stronie, pismem odręcznym drukowanym;

2. dwiema aktualnymi fotografiami kolorowymi w formacie wymaganym do dowodu osobistego;

3. kserokopią (oryginały do wglądu):

 1. dowodu osobistego,
 2. książeczki wojskowej, o ile kandydat jest objęty ewidencją wojskową, a w przypadku żołnierzy zawodowych - legitymacji służbowej żołnierza zawodowego i aktualnego orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej o zdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej.
 3. świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, o ile wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby,
 4. zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, wydanego nie wcześniej niż przed sześcioma miesiącami od dnia złożenia podania o przyjęcie do służby – w przypadku kandydatów posiadających aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych,
 5. dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, w tym specjalistyczne,
 6. odpisu skróconego aktu urodzenia kandydata,
 7. odpisu skróconego aktu małżeństwa kandydata, o ile dotyczy to kandydata,
 8. paszportu, o ile kandydat go posiada.

Kandydat może także przedłożyć dokumenty potwierdzające jego dodatkowe umiejętności, osiągnięcia zawodowe lub naukowe oraz opinie polecające.
 

Pierwszy etap postępowania składa się z:

 1. przeglądu i sprawdzenia kompletności dokumentów złożonych przez kandydata oraz dokonania w oparciu o nie wstępnej oceny spełniania przez kandydata wymagań określonych w ustawie;
 2. wstępnej rozmowy kwalifikacyjnej pozwalającej w szczególności na ocenę umiejętności autoprezentacji, poprawności w formułowaniu myśli, umiejętności nawiązywania kontaktu, poziomu elokwencji, a także poznania zainteresowań kandydata, zakresu kwalifikacji zawodowych i posiadanej wiedzy o Straży Granicznej oraz motywacji do podjęcia służby;
 3. sprawdzenia w ewidencjach, rejestrach i kartotekach prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym;
 4. przeprowadzenia badania psychologicznego określającego predyspozycje intelektualne i osobowościowe kandydata;

Pierwszy etap postępowania kończy się oceną kandydata i wystawieniem opinii w przedmiocie jego dopuszczenia do II etapu postępowania.
 

Drugi etap postępowania składa się z:

 1. testów pisemnych obejmujących:
  1. test z wiedzy ogólnej;
  2. test ze znajomości języka obcego;
 2. testu sprawności fizycznej;
 3. rozmowy kwalifikacyjnej.
   

Warunkiem uznania kandydata za spełniającego określone w ustawie warunki do pełnienia służby w Straży Granicznej oraz wykazującego predyspozycje i przydatność do tej służby jest spełnienie łącznie następujących warunków:

 1. otrzymanie pozytywnej oceny z pierwszego etapu postępowania;
 2. osiągnięcie minimum 12 punktów w drugim etapie postępowania;
 3. uzyskanie pozytywnej oceny wyników przeprowadzonego badania psychofizjologicznego;
 4. uzyskanie orzeczenia o zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Straży Granicznej wydanego przez komisję, o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy;
 5. ustalenie, że kandydat daję rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach ustawy o ochronie informacji niejanwanych;

Ponadto Karpacki Oddział Straży Granicznej prowadzi również stały tryb przyjmowania podań od kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej na stanowiska  w Orkiestrze Reprezentacyjnej Straży Granicznej. Poszukujemy muzyków - instrumentalistów w następujących specjalnościach:
 

 1. Flet poprzeczny
 2. Klarnet
 3. Perkusja
 4. Tuba
 5. Puzon
 6. Gitara basowa/kontrabas
 7. Waltornia
 8. Trąbka
 9. Saksofon
 10. Wokalistka

Informacja o wymaganiach stawianych kandydatom, przebiegu postępowania kwalifikacyjnego oraz wymaganych dokumentach, została zawarta powyżej.
 

Mając na uwadze obowiązujący na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii ogłoszony w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, w Karpackim Oddziale Straży Granicznej z siedzibą w Nowym Sączu, w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 podejmowane są środki zmierzające do zapewnienia bezpiecznego prowadzenia pierwszego etapu postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej, których celem jest w szczególności zachowanie odpowiedniego reżimu sanitarnego.
 

W związku z powyższym od dnia 15 czerwca 2020 r. wprowadzone zostają następujące zasady:
 

1. Przyjęcie pisemnego podania kandydata o przyjęcie do służby w Straży Granicznej:

 • kandydat składa dokumenty w terminie uzgodnionym w trakcie rozmowy telefonicznej z przedstawicielem komórki kadrowej, (w celu umówienia terminu złożenia pisemnego podania należy kontaktować się telefonicznie pod nr telefonu 018-415-32-60 lub 018-415-32-69 od poniedziałku do piątku, w godzinach od 08:00 do 10:00),
 • pomieszczenie przeznaczone do przyjmowania od kandydata pisemnego podania o przyjęcie do służby w Straży Granicznej wyposażone jest w wentylację oraz środki do dezynfekcji dłoni,
 • po wejściu do pomieszczenia kandydat zobowiązany jest do dezynfekcji dłoni,
 • kandydat oraz przedstawiciel komórki kadrowej podczas rozmowy informacyjnej zobowiązani są do korzystania z maseczek lub przyłbic ochronnych,
 • kandydat zobowiązany jest wyposażyć się we własne przybory do pisana (długopis koloru czarnego lub niebieskiego),
 • odległość między kandydatem, a przedstawicielem komórki kadrowej wynosi minimum dwa metry,
 • biurko przedstawiciela komórki kadrowej wyposażone jest w stojącą ochronę przeciwwirusową,
 • złożone dokumenty przed zarejestrowaniem poddawane są 48 godzinnej kwarantannie.

2. Przeprowadzenie wstępnej rozmowy kwalifikacyjnej:

 • kandydatowi wyznaczany jest indywidualny termin wstępnej rozmowy kwalifikacyjnej,
 • wstępna rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana jest w pomieszczeniu o powierzchni przekraczającej 100m2,
 • pomieszczenie wyposażone jest w środki do dezynfekcji dłoni,
 • po wejściu do pomieszczenia kandydat zobowiązany jest do dezynfekcji dłoni,
 • w czasie przeprowadzania wstępnej rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat oraz członkowie zespołu wyznaczonego do przeprowadzenia wstępnej rozmowy kwalifikacyjnej zobowiązani są do korzystania z maseczek lub przyłbic ochronnych,
 • odległość między osobami biorącymi udział w rozmowie wynosi minimum 2 metry,
 • biurko sekretarza zespołu wyposażone jest w stojącą ochronę przeciwwirusową.

3. Przeprowadzenie badania psychologicznego:

 • psycholog w ciągu jednego dnia przeprowadza nie więcej niż dwa badania,
 • pracownia psychologiczna wyposażona jest w środki do dezynfekcji dłoni,
 • po wejściu do pracowni psychologicznej kandydat zobowiązany jest do dezynfekcji dłoni,
 • po dezynfekcji dłoni należy założyć rękawiczki ochronne (jednorazowe),
 • w czasie badania kandydat oraz psycholog zobowiązani są do korzystania z maseczek lub przyłbic ochronnych.
 • przed każdym badaniem kandydat zobowiązany jest wyposażyć się we własne przybory do pisana (długopis koloru czarnego lub niebieskiego),
 • odległość między psychologiem, a kandydatem wynosi minimum 2 metry.

4. Próbny test sprawności fizycznej:

 • kandydat na test sprawności fizycznej stawia się w stroju sportowym,
 • obowiązuje zakaz korzystania przez kandydata z szatni,
 • sala gimnastyczna wyposażona jest w środki do dezynfekcji dłoni,
 • po wejściu do sali gimnastycznej kandydat zobowiązany jest do dezynfekcji dłoni,
 • w czasie testu sprawności fizycznej osoba przeprowadzająca test zobowiązana jest przebywać w maseczce lub przyłbicy ochronnej,
 • po przeprowadzeniu testu sprawności fizycznej sprzęt sportowy jest dezynfekowany.
   

Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń skutkowa będzie odmową dalszego prowadzenia czynności.

Ponadto kandydat wchodzący na teren Karpackiego Oddziału Straży Granicznej będzie każdorazowo zobligowany do poddania się pomiarowi temperatury ciała i wypełnienia kwestionariusza dotczącego jego aktualnego stanu zdrowia oraz ewentualnego kontaktu z osobami chorymi na Covid-19 lub przebywającymi na kwarantannie.
 

Kandydat nie zostanie wpuszczony na teren Komendy Karpackiego Oddziału Straży Granicznej jeżeli:

 • będzie miał objawy zakażenia wirusem SARS-CoV-2,
 • przebywa na kwarantannie lub w ciągu 14 dni przed stawieniem się w Oddziale był narażony na kontakt z osobami chorymi na COVID-19 albo przebywającymi na kwarantannie,
 • nie będzie wyposażony w maseczkę lub przyłbicę ochronną.

Jestem nowym użytkownikiem i chcę aplikować na oferty naboru.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny
do góry