Nabór do służby - Nabór do służby w SG

Nabór do służby

Opcje strony

Biuro Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej

Biuro Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej

KOR 23
02-148 Warszawa
tel.22 513 53 12

Masz pytanie do ogłaszającego?

Rekrutacja do służby

Od dnia 1 stycznia 2022 roku kandydaci chcący ubiegać się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej mają możliwość zalogować się do modułu  "Nabór do służby w SG", w celu ustalenia terminu złożenia dokumentów oraz bieżącego śledzenia toku  postępowania kwalifikacyjnego.

Poniżej link do modułu, który jest aktywny od 1 stycznia 2022 roku.

 

https://strazgraniczna.pl/pra/aplikuj-do-sluzby-w-sg/3,Nabor-do-sluzby.html

 

W celu ochrony zdrowia i życia kandydatów, jak również osób uczestniczących w postępowaniu kwalifikacyjnym prosimy:

  • zgłaszać się punktualnie na terenie biura przepustek Komendy Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu daty i godziny złożenia kompletu prawidłowo wypełnionych dokumentów, aby uniknąć gromadzenia się większej liczby osób w jednym miejscu,
  • posiadać własne środki ochrony osobistej tj.: maseczkę ochronną i rękawiczki,
  • posiadać własny długopis,
  • pamiętać o założeniu maseczki (zakrywającej usta i nos), dezynfekcji rąk (pojemnik z płynem dezynfekującym znajduje się po prawej stronie przy bramkach wejściowych na terenie biura przepustek),
  • stosować się do obowiązujących w BSWSG procedur, w ramach których kandydat m.in. w dniu badania psychofizjologicznego zostanie poddany pomiarowi temperatury ciała oraz poproszony o wypełnienie ankiety o jego stanie zdrowia.

Jednocześnie informujemy, że obsługiwani będą tylko kandydaci bez widocznych objawów towarzyszących koronawirusowi oraz osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni nie miały kontaktu z osobami zakażonymi.

W przypadku wystąpienia podejrzanych objawów lub innych okoliczności uniemożliwiających stawiennictwo należy niezwłocznie poinformować komórkę kadrową celem przełożenia terminu spotkania

 

OGŁOSZENIE
o istniejących potrzebach w zakresie przyjęć do służby w Straży Granicznej

Działając na podstawie § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 lutego 2006 roku w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej (Dz. U. z 2006 r. poz. 175 z późn. zm.), informuję, że w związku z istniejącymi potrzebami w zakresie przyjęć do służby, Biuro Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej w dniach 01-04 marca 2022 roku ogłasza nabór dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej.

Biuro Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej otrzymało przydzielony przez Komendanta Głównego Straży Granicznej limit przyjęć do służby przygotowawczej w miesiącu październiku 2022 r. w ilości do 3 osób:

 

1. Określone w ustawie z dnia 12 października 1990 roku o Straży Granicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1486, ze zm.) zwanej dalej ,,ustawą” wymagania stawiane kandydatom.

Służbę w Straży Granicznej może pełnić osoba:

-  posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie;

- o nieposzlakowanej opinii;

- niekarana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

- korzystająca w pełni z praw publicznych;

- posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;

- posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych podległych

  szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotowa jest się podporządkować;

- dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

 

Preferencje:

- wykształcenie prawnicze;

- doświadczenie w pionie operacyjno – śledczym;

- kwalifikacje oficerskie.

 

2. Przebieg postepowania kwalifikacyjnego i wymagane dokumenty.

 

            Postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej przeprowadzone jest zgodnie z przepisami wyżej cytowanego rozporządzenia.

 

Postępowanie jest dwuetapowe:

 

Pierwszy etap postępowania rozpoczyna się od przyjęcia pisemnego podania kandydata
o przyjęcie do służby w Straży Granicznej wraz z:

1. wypełnionym kwestionariuszem osobowym (Kwestionariusz należy wydrukować dwustronnie
i wypełnić zgodnie z uwagami zamieszczonymi na jego pierwszej stronie, pismem odręcznym drukowanym;

2. dwiema aktualnymi fotografiami kolorowymi w formacie wymaganym do dowodu osobistego;

3. kserokopią (oryginały do wglądu):

a) dowodu osobistego,

b) książeczki wojskowej, o ile kandydat jest objęty ewidencją wojskową, a w przypadku żołnierzy zawodowych - legitymacji służbowej żołnierza zawodowego i aktualnego orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej o zdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

c) świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, o ile wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby,

d) zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, wydanego nie wcześniej niż przed sześcioma miesiącami od dnia złożenia podania o przyjęcie do służby – w przypadku kandydatów posiadających aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych,

e) dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, w tym specjalistyczne,

f) odpisu skróconego aktu urodzenia kandydata,

g) odpisu skróconego aktu małżeństwa kandydata, o ile dotyczy to kandydata,

h) paszportu, o ile kandydat go posiada.

 

Kandydat może także przedłożyć dokumenty potwierdzające jego dodatkowe umiejętności, osiągnięcia zawodowe lub naukowe oraz opinie polecające.

 

Pierwszy etap postępowania składa się z:

 

1) przeglądu i sprawdzenia kompletności dokumentów złożonych przez kandydata oraz dokonania
w oparciu o nie wstępnej oceny spełniania przez kandydata wymagań określonych w ustawie;

2) wstępnej rozmowy kwalifikacyjnej pozwalającej w szczególności na ocenę umiejętności autoprezentacji, poprawności w formułowaniu myśli, umiejętności nawiązywania kontaktu, poziomu elokwencji, a także poznania zainteresowań kandydata, zakresu kwalifikacji zawodowych i posiadanej wiedzy o Straży Granicznej oraz motywacji do podjęcia służby;

3) sprawdzenia w ewidencjach, rejestrach i kartotekach prawdziwości danych zawartych
w kwestionariuszu osobowym;

4) przeprowadzenia badania psychologicznego określającego predyspozycje intelektualne
i osobowościowe kandydata;


 

Pierwszy etap postępowania kończy się oceną kandydata i wystawieniem opinii
w przedmiocie jego dopuszczenia do II etapu postępowania.

 

Drugi etap postępowania składa się z:

 

1) testów pisemnych obejmujących:

a) test z wiedzy ogólnej;

b) test ze znajomości języka obcego;

2) testu sprawności fizycznej;

3) rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Warunkiem uznania kandydata za spełniającego określone w ustawie warunki do pełnienia służby w Straży Granicznej oraz wykazującego predyspozycje i przydatność do tej służby jest spełnienie łącznie następujących warunków:


1) otrzymanie pozytywnej oceny z pierwszego etapu postępowania;

2) osiągnięcie minimum 12 punktów w drugim etapie postępowania;

3) uzyskanie pozytywnej oceny wyników przeprowadzonego badania psychofizjologicznego;

4) uzyskanie orzeczenia o zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Straży Granicznej wydanego przez komisję, o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy;

5) ustalenie, że kandydat daję rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach ustawy o ochronie informacji niejanwanych;

 

3. Miejsce uzyskania szczegółowych informacji dotyczących postepowania oraz niezbędnych ankiet lub kwestionariuszy:

 

Szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego, w stosunku
do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej oraz kwestionariusz osobowy kandydata do służby w Straży Granicznej, znajdują się na stronie internetowej www.strazgraniczna.pl lub http://bip.bsw.strazgraniczna.pl w zakładce ,,Rekrutacja do służby
w BSWSG”. Informacje można uzyskać również pod nr telefonu 22-513-53-12 lub 22-500-40-91
od poniedziałku do piątku, w godzinach od 08:15 do 16:15.

 

Osoby zainteresowane proszone są o zarejestrowanie się, aby aplikować https://strazgraniczna.pl/pra/aplikuj-do-sluzby-w-sg/3,Nabor-do-sluzby.html lub kontakt telefoniczny pod nr telefonu 022-513-53-12 w dniach oraz w określonych godzinach:

01-04 marca 2022 r.  w godz. 1100 – 1200

w celu umówienia terminu złożenia pisemnego podania o przyjęcie do służby wraz z wymaganymi dokumentami.

Podanie o przyjęcie do służby należy złożyć osobiście  w Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej przy ul. Komitetu Obrony Robotników 23 w Warszawie.


 

Informacja

Postępowanie rekrutacyjne zostało zakończone.
do góry