Nabór do służby - Nabór do służby w SG

Nabór do służby

Opcje strony

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78
11-400 Kętrzyn
tel.897503023

Masz pytanie do ogłaszającego?

KOMENDANT
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO ODDZIAŁU
STRAŻY GRANICZNEJ
PROWADZI NABÓR KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W PLACÓWKACH POZOSTAJĄCYCH W ZASIĘGU SŁUŻBOWEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ODDZIAŁU SG

 

 

Służbę w Straży Granicznej może pełnić osoba:

 • posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie,
 • o nieposzlakowanej opinii,
 • niekarana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzystająca w pełni z praw publicznych,
 • posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
 • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych,
 • gotowa podporządkować się szczególnej dyscyplinie,
 • dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
 • mająca odbytą zasadniczą służbę wojskową albo po przeniesieniu do rezerwy (warunku, o którym mowa, nie stosuje się do kobiet, poborowych kierowanych do służby kandydackiej za zgodą organów wojskowych
  oraz absolwentów szkół wyższych),
 • która pozytywnie zaliczy procedurę kwalifikacyjną.

(Od 01 stycznia 2022r. brak ograniczeń dotyczących wieku kandydata)

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do służby winni osobiście złożyć w Wydziale Kadr i Szkolenia Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie do służby w Straży Granicznej (kierowane do Komendanta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SG),
 • wypełniony kwestionariusz osobowy (do pobrania na stronie internetowej: www.wm.strazgraniczna.pl),
 • dwie aktualne, kolorowe fotografie w formacie wymaganym do dowodu osobistego,
 • kserokopię dowodu osobistego,
 • kserokopię książeczki wojskowej, o ile kandydat jest objęty ewidencją wojskową, a w przypadku żołnierzy zawodowych – legitymacji służbowej żołnierza zawodowego i aktualnego orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej o zdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej,
 • kserokopię świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, o ile wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby,
 • kserokopię aktualnego zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, wydanego nie wcześniej niż przed sześcioma miesiącami od dnia złożenia podania o przyjęcie do służby – w przypadku kandydatów posiadających aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych,
 • kserokopię dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
  w tym specjalistyczne,
 • kserokopię odpisu skróconego aktu urodzenia kandydata,
 • kserokopię odpisu skróconego aktu małżeństwa kandydata, o ile dotyczy to kandydata,
 • kserokopię paszportu, o ile kandydat go posiada.

Składając podanie, kandydat przedkłada do wglądu:

 • oryginały dokumentów wyżej wymienionych,
 • posiadane aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych,
  o ile poświadczenie takie uzyskał,
 • inne dokumenty, jeżeli obowiązek przedłożenia ich wynika z odrębnych przepisów.

Nabór do służby odbywać się będzie zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie o Straży Granicznej z dnia 12 października 1990 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 1486 ze zm.) oraz w rozporządzeniu MSWiA z dn. 10 lutego  2006 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej (Dz. U. nr 23, poz. 175 późn. zm.).

Osoby zainteresowane ubieganiem się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej proszone są o ustalenie terminu złożenia dokumentów poprzez moduł „Nabór do służby w SG” dostępny na stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie www.wm.strazgraniczna.pl w zakładce SŁUŻBA/PRACA. W przypadku braku możliwości skorzystania z modułu należy kontaktować się telefonicznie  pod nr tel. 89 750 30 23. Dokumenty składane są wyłącznie osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 7.45 – 15.15  oraz w ostatnią sobotę miesiąca po uzgodnieniu z komórką kadrową.

Planowana liczba przyjęć do służby w 2022 roku – do 65 osób.

Dokumenty przyjmowane są również w określonych terminach w PSG w Braniewie, PSG w Gołdapi i w PSG w Olsztynie.

 Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu postępowania kwalifikacyjnego jak również zasad i miejsc składania dokumentów o przyjęcie do służby można uzyskać na stronie internetowej www.wm.strazgraniczna.pl lub pod  nr tel. 89 750 30 23.

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

do góry