Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Sztab Komendanta Głównego Straży Granicznej - Sztab Komendanta Głównego -

Nawigacja

Sztab Komendanta Głównego

Sztab Komendanta Głównego Straży Granicznej

02.11.2009

Dyrektor płk SG Mariusz KAŹMIERCZAK
Adres al. Niepodległości 100
02-514 Warszawa
Telefon +48 22 500 4193
Fax +48 22 500 4765
Mail sztab.kg@strazgraniczna.pl
Opis

Sztab jest komórką organizacyjną Komendy Głównej Straży Granicznej powołaną do:

 • udzielania Komendantowi Głównemu Straży Granicznej i jego zastępcom wsparcia w procesie decyzyjnym, w szczególności poprzez dostarczanie informacji o bieżącej sytuacji na granicy państwowej i terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie właściwości Straży Granicznej oraz projektów o charakterze strategicznym dla działalności Straży Granicznej;
 • zapewnienia, w razie potrzeby, Komendantowi Głównemu Straży Granicznej i jego zastępcom sprawnego kierowania działaniami Straży Granicznej poprzez dostarczanie bieżących informacji o przebiegu tych działań oraz przekazywanie decyzji i poleceń do realizacji oraz opracowywanie procedur i planów działania Straży Granicznej na okres zagrożenia bezpieczeństwa państwa, sytuacji kryzysowych i wojny;
 • koordynowania działań Straży Granicznej, których zakres wykracza poza terytorialny zasięg działania jednego oddziału Straży Granicznej lub które wymagają zaangażowania sił i środków spoza jednego oddziału, ośrodka Straży Granicznej lub komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej, a w szczególnych przypadkach także kierowanie takimi działaniami - na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
 • koordynowania działań podejmowanych w ramach kontroli zarządczej oraz dokonywania analizy stanu tej kontroli w celu przedstawienia Komendantowi Głównemu Straży Granicznej zapewnienia o funkcjonowaniu adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej;
 • pełnienia służby dyżurnej operacyjnej Komendanta Głównego Straży Granicznej;
 • pełnienia roli centrum zarządzania kryzysowego;
 • podejmowania przedsięwzięć z zakresu zarządzania kryzysowego oraz przygotowań obronnych w Komendzie Głównej Straży Granicznej i monitorowania przygotowania do realizacji tych przedsięwzięć w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej oraz ich koordynowanie, w przypadku zaistnienia takich zdarzeń;
 • pełnienia roli punktu kontaktowego dla podmiotów krajowych i zagranicznych w przypadku konieczności podjęcia przez Straż Graniczną pilnych działań, współdziałania lub wymiany informacji w określonym zakresie;
 • pełnienia roli punktu kontaktowego Krajowego Ośrodka Koordynacji EUROSUR, w szczególności poprzez utrzymywanie służby dyżurnej w systemie 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, odpowiedzialnej za tworzenie krajowego obrazu sytuacji EUROSUR dla warstwy zdarzeniowej i operacyjnej;
 • gromadzenia, przetwarzania i analizowania bieżących informacji o wydarzeniach i zagrożeniach w zakresie ustawowej działalności Straży Granicznej;
 • koordynowania, na polecenie Komendanta Głównego Straży Granicznej i jego zastępców, obiegu materiałów informacyjnych, stanowisk i ocen, uzyskiwanych z poszczególnych komórek organizacyjnych Komendy Głównej Straży Granicznej oraz jednostek organizacyjnych Straży Granicznej, przeznaczonych dla Komendanta Głównego Straży Granicznej i jego zastępców, organów państwowych i państwowych jednostek organizacyjnych;
 • obsługi prasowo-informacyjnej Komendanta Głównego Straży Granicznej;
 • utrzymywania i rozwijania komunikacji społecznej w Straży Granicznej;
 • tworzenia standardów funkcjonowania i wyszkolenia komórek organizacyjnych oddziałów oraz ośrodków Straży Granicznej właściwych w zakresie zabezpieczenia działań;
 • obsługi biurowej, recepcyjnej i poczty elektronicznej Komendanta Głównego Straży Granicznej i jego zastępców.
do góry