Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Przetwarzanie danych osobowych w zw. z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz monitorowaniem ruchu osób przekraczających granicę zewnętrzną w rozumieniu art. 2 pkt 2 Kodeksu granicznego Schengen -

Nawigacja

Przetwarzanie danych osobowych w zw. z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz monitorowaniem ruchu osób przekraczających granicę zewnętrzną w rozumieniu art. 2 pkt 2 Kodeksu granicznego Schengen

Przetwarzanie danych osobowych w zw. z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz monitorowaniem ruchu osób przekraczających granicę zewnętrzną w rozumieniu art. 2 pkt 2 Kodeksu granicznego Schengen

12.04.2021

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO” informujemy, że w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem oraz zwalczaniem COVID-19 oraz monitorowaniem ruchu osób przekraczających granicę zewnętrzną w rozumieniu art. 2 pkt 2 Kodeksu granicznego Schengen:

1. Administratorem jest Komendant Główny Straży Granicznej:

  • adres: Al. Niepodległości 100, 02-514 Warszawa,
  • telefon: +48 22 500 40 00 (centrala),
  • e-mail: gabinet.kg@strazgraniczna.pl.

2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Komendzie Głównej Straży Granicznej sprawuje inspektor ochrony danych:

  • Dyrektor Biura Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej
  • adres: Al. Niepodległości 100, 02-514 Warszawa,
  • e-mail: boi.kg@ strazgraniczna.pl,
  • tel. 22 500 40 35.

3. Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe przetwarza się w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych. Przetwarzanie danych jest konieczne do monitorowania ruchu osób przekraczających granicę zewnętrzną w rozumieniu art. 2 pkt 2 Kodeksu granicznego Schengen. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych § 2 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U z 2021 r. poz. 512 ze zm.) w zw. art. 46a ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2020 r. poz. 1845 ze zm.) z art. 6 ust. 1 lit. d i e RODO (Dz.Urz UE L z 2016 r. nr 119/1).

4. Odbiorcy danych osobowych.

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

5. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

6. Czas, przez który dane osobowe będą przechowywane w Straży Granicznej.

Dane będą przetwarzane nie dłużej niż 10 lat.

7. Wymóg podania danych osobowych.

Podanie danych jest wymogiem prawnym wynikającym z § 2 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń; nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U z 2021 r. poz. 512 ze zm.).

8. Prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane przez Straż Graniczną.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
  3. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

9. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Straży Granicznej danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

10. Profilowanie

Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie są one profilowane, a decyzje nie są podejmowane automatycznie.

do góry