Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Przetwarzanie danych osobowych w zw. z monitoringiem -

Nawigacja

Przetwarzanie danych osobowych w zw. z monitoringiem

Przetwarzanie danych osobowych w zw. z monitoringiem

22.05.2019

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO” informujemy, że w zakresie przetwarzania danych osobowych w związku z monitorowaniem obiektu Komendy Głównej Straży Granicznej oraz terenu będącego w zasięgu kamer monitorujacych:

1. Administratorem jest Komendant Główny Straży Granicznej:

  • adres: Al. Niepodległości 100, 02-514 Warszawa,
  • telefon: +48 22 500 40 00 (centrala),
  • e-mail: gabinet.kg@strazgraniczna.pl.

2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Straży Granicznej sprawuje inspektor ochrony danych:

  • Dyrektor Biura Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej
  • adres: Al. Niepodległości 100, 02-514 Warszawa,
  • e-mail: boi.kg@ strazgraniczna.pl,
  • tel. 22 500 40 35.

3. Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

Dane osobowe przetwarza się w celu zapewnienia ochrony obiektu oraz bezpieczeństwa osób i mienia na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 12 października 1990 o Straży Granicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 147 i 125).

4. Odbiorcy danych osobowych.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

5. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

6. Czas, przez który dane osobowe będą przechowywane w Straży Granicznej.

Nagrania z kamer przechowywane są przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania.

7. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Straży Granicznej danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

8. Profilowanie

Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie są one profilowane, a decyzje nie są podejmowane automatycznie.

do góry