Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Przetwarzanie danych osobowych w zw. z monitoringiem - Dane osobowe przetwarzane w zw. z prowadzonym monitoringiem wizyjnym -

Nawigacja

Dane osobowe przetwarzane w zw. z prowadzonym monitoringiem wizyjnym

22.05.2019

Szanowni Państwo,

w związku art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO” informujemy, że w zakresie przetwarzania danych osobowych w związku z monitorowaniem obiektów Straży Granicznej oraz terenów będących w zasięgu kamer monitorujacych:

1. Administratorem danych osobowych jest Komendant Główny Straży Granicznej:

2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Straży Granicznej sprawuje inspektor ochrony danych:

 • Dyrektor Biura Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej
 • adres: Al. Niepodległości 100, 02-514 Warszawa,
 • e-mail: boi.kg@ strazgraniczna.pl,
 • tel. 22 500 40 35.

3. Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

Dane osobowe przetwarza się w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia oraz ochrony form i metod realizacji zadań SG, informacji oraz obiektów.

Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. e oraz w zw. z:

 •  art. 9c ust. 1 i art. 9ca ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Strazy Granicznej (dalej:ustawa o SG), 
 • art. 11 ust. 1 pkt 7, 7a i 7b ustawy o SG w zw. art. 20g ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

4. Odbiorcy danych osobowych.

W rozumieniu RODO odbiorcami danych osobowych nie są organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

5. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

6. Czas, przez który dane osobowe będą przechowywane w Straży Granicznej.

Nagrania z kamer przechowywane są przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania.

7.  Prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane przez Straz Graniczną.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Straż Graniczną, przysługują Państwu następujące uprawnienia:

 1. prawo dostępu do danych osobowych, z zastrzeżeniem określonym w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781);
 2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadku gdy:
 • kwestionowana jest prawidłowość danych osobowych,
 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a wnoszony jest sprzeciw usunięcia danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale są one potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń osoby fizycznej,
 • Wniesiony zostanie skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych.

Należy jednak mieć na uwadze, że Straż Graniczna przetwarza dane osobowe głównie na podstawie prawa, zatem powyższe uprawnienia w całości lub w części mogą Państwu nie przysługiwać. Odmowa realizacji powyższych uprawnień zawsze będzie opierała się na przepisach prawa.

Osobie, której dane osobowe są przetwarzane nie przysługuje:

 1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
 2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

8. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Straży Granicznej danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

9. Profilowanie

Decyzje nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany, a dane osobowe nie podlegają profilowaniu.

do góry