Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Zobowiązania do powrotu - II Instancja - Zobowiązania do powrotu - II Instancja - informacje o procedurze odwoławczej -

Nawigacja

Zobowiązania do powrotu - II Instancja - informacje o procedurze odwoławczej

Zobowiązania do powrotu - II Instancja

23.08.2023

PROCEDURA ODWOŁAWCZA - II instancja

 

Z dniem 7 kwietnia 2023 r. Komendant Główny Straży Granicznej stał się organem wyższego stopnia (drugiej instancji) w stosunku do komendantów oddziałów Straży Granicznej i komendantów placówek Straży Granicznej w następujących sprawach administracyjnych:

  • zobowiązania cudzoziemca do powrotu,
  • przedłużenia terminu dobrowolnego wyjazdu (dotychczas terminu dobrowolnego powrotu),
  • cofnięcia zakazu ponownego wjazdu,
  • udzielenia zgody na pobyt ze względów humanitarnych,
  • cofnięcia zgody na pobyt ze względów humanitarnych,
  •  udzielenia zgody na pobyt tolerowany,
  • cofnięcia zgody na pobyt tolerowany,
  • wydania lub wymiany karty pobytu cudzoziemcowi, któremu udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych,
  • wydania lub wymiany dokumentu „zgoda na pobyt tolerowany”,
  • przekazania cudzoziemca do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej na podstawie obowiązującej w dniu 13 stycznia 2009 r. umowy międzynarodowej o przekazywaniu i przyjmowaniu osób.

Odwołanie od decyzji w powyższych sprawach wnosi się na piśmie, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 7 dni od dnia otrzymania skarżonej decyzji.

 

Komendant Główny Straży Granicznej stał się organem drugiej instancji w stosunku do komendanta oddziału Straży Granicznej lub komendanta placówki Straży Granicznej również w sprawach:

 - wydalenia obywatela UE, tj. obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej lub Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, lub członka rodziny niebędącego obywatelem UE,

- uchylenia decyzji o wydaleniu obywatela UE lub członka rodziny niebędącego obywatelem UE,

 

Odwołania w niniejszych sprawach wnosi się na piśmie, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia otrzymania skarżonej decyzji.

Wniesienie odwołania nie wymaga osobistego działania strony. Strona może działać poprzez pełnomocnika. Czynność ta nie wymaga także osobistego stawiennictwa w siedzibie organu, który wydał zaskarżoną decyzję. Odwołanie może zostać złożone za pośrednictwem operatora pocztowego.

Odwołanie ma charakter odformalizowany. Treść odwołania nie musi spełniać szczególnych wymogów. Wystarczy jeżeli wynika z niej, że strona jest niezadowolona z rozstrzygnięcia.

Od decyzji Komendanta Głównego Straży Granicznej, wydanej po zakończeniu postępowania odwoławczego, przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie,
w terminie 30 dni od dnia otrzymania decyzji.
 Wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania decyzji, jednakże, zarówno Wojewódzki Sąd Administracyjny, jak i organ, który wydał decyzję może orzec
o jej wstrzymaniu.

 

 

do góry