Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Zasady wjazdu i pobytu na terytorium RP w związku z odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego -

Nawigacja

Zasady wjazdu i pobytu na terytorium RP w związku z odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego

Zasady wjazdu i pobytu na terytorium RP w związku z odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego

20.09.2022

ZASADY WJAZDU I POBYTU NA TERYTORIUM POLSKI W ZWIĄZKU Z ODWOŁANIEM NA OBSZARZE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

 

Niniejsza informacja nie stanowi źródła prawa. Autorzy dołożyli należytej staranności, aby była ona zgodna z obowiązującymi regulacjami prawnymi. W razie jakichkolwiek wątpliwości można skontaktować się za pośrednictwem dedykowanej infolinii:

  + 48 22 500 43 76  (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:15 do 16:15)  lub drogą elektroniczną: zdsc2.kg@strazgraniczna.pl, względnie zapoznać się z przepisami prawa samodzielnie.

 

Na mocy  rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego z dniem 1 lipca 2023 r. został odwołany stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Powyższe skutkuje tym, iż szczególne rozwiązania skierowane do cudzoziemców w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych mające na celu uznanie ich pobytu oraz uprawnień pobytowych za przedłużone (np. wiz lub zezwoleń na pobyt, zezwoleń do pracy) zakończyły z dniem się 31 lipca br.                                                   

Zatem, począwszy od dnia 1 sierpnia 2023 r., cudzoziemcy nie korzystają już z powyższych rozwiązań  i w  sytuacji gdy do tego czasu nie uregulowali swojej sytuacji pobytowej, powinni opuścić terytorium RP.

 

WARUNKI WJAZDU NA TERYTORIUM POLSKI OBOWIĄZUJACE W PRZEJŚCIACH GRANICZNYCH Z FEDERACJĄ ROSYJSKĄ ORAZ REPUBLIKĄ BIAŁORUSI ORAZ W LOTNICZYCH PRZEJŚCIACH GRANICZNYCH W ZAKRESIE POŁĄCZEŃ LOTNICZYCH Z FEDERACJĄ ROSYJSKĄ I REPUBLIKĄ BIAŁORUSI

 

Obecnie granicę zewnętrzną na kierunku wjazdowym do Polski w przejściach granicznych z Federacją Rosyjską oraz Republiką Białorusi, w lotniczych przejściach granicznych w zakresie połączeń lotniczych z Federacją Rosyjską i Republiką Białorusi mogą przekraczać tylko określone w §3 ust. 2 rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych  kategorie podróżnych:

 1. obywatele RP,
 2. cudzoziemcy, którzy są małżonkami lub dziećmi obywateli RP albo pozostają pod stałą opieką obywateli RP,
 3. cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka oraz ich małżonkowie,
 4. członkowie misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych i przedstawiciele organizacji międzynarodowych oraz członkowie ich rodzin, a także inne osoby przekraczające granicę Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie paszportu dyplomatycznego,
 5. cudzoziemcy posiadający prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium RP,
 6. cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium RP, którzy jednocześnie realizują/wykonują pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub podczas kontroli granicznej przedstawiają dokumenty, z których wynika, że podjęcie przez nich pracy rozpocznie się niezwłocznie po przekroczeniu granicy.

Cudzoziemiec należący do tej kategorii osób powinien podczas kontroli granicznej przedstawić dokumenty potwierdzające że aktualnie posiada dostęp do krajowego rynku pracy oraz że wykonuje pracę w Polsce. W zależności od kategorii cudzoziemca, będą to następujące rodzaje dokumentów:

 • w przypadku obywateli państw trzecich, od których wymagane jest posiadanie zezwolenia na pracę -  zezwolenie na pracę, zezwolenie na pracę sezonową, zaświadczenie o wpisie do ewidencji w sprawie pracy sezonowej, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium RP albo zezwolenie należące do kategorii zezwoleń jednolitych jak np. zezwolenie na pobyt czasowy i pracę;
 • w przypadku cudzoziemców uprawnionych do wykonywania pracy na tych samych zasadach co obywatele polscy - są to m.in. cudzoziemcy określeni z art. 87 ust. 1 pkt 1 – 11 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (jak np. obywatele Unii Europejskiej)– np. umowy o pracę, umowy cywilnoprawne potwierdzające aktualność realizacji współpracy z podmiotem;
 • w przypadku gdy cudzoziemcy wykonują pracę na terytorium RP na zasadach oddelegowania – powinny to być dokumenty potwierdzające fakt delegowania na terytorium Polski, ze wskazaniem konkretnego podmiotu, do którego zostali skierowani;
 • w przypadku cudzoziemców zwolnionych z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę – dokumenty, będące podstawą tego zwolnienia, w tym umowy potwierdzające wykonywanie pracy;
 • w przypadku cudzoziemców pełniących funkcję w zarządzie osoby prawnej – np. wyciąg z KRS .
 1. cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu osób lub towarów, a ich przejazd następuje w ramach czynności zawodowych polegających na transporcie towarów lub przewozie osób;
 2. kierowcy wykonujący przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego w rozumieniu odpowiednio art. 4 pkt 2 i 14 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym podróżujący tranzytem przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej innymi środkami transportu niż pojazd, którym jest wykonywany transport drogowy:

 

 1. w celu odbioru odpoczynku, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego (…), na terytorium kraju pobytu,

 

 1. po odebraniu za granicą odpoczynku, o którym mowa w rozporządzeniu wymienionym w lit. a, oraz po przerwie w świadczeniu pracy w okolicznościach wskazanych w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców.

 

 1. uczniowie pobierający naukę w Rzeczypospolitej Polskiej, po udokumentowaniu funkcjonariuszowi Straży Granicznej pobierania nauki w Rzeczypospolitej Polskiej, oraz ich opiekunowie, którzy przekraczają granicę wraz z uczniami w celu umożliwienia tej nauki

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe status ucznia (słuchacza – bowiem zgodnie z art. 4 pkt 20 ww. ustawy uczniem jest również słuchacz i wychowanek) posiadają osoby uczące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w publicznych lub niepublicznych szkołach:

- podstawowych i ponadpodstawowych dla dzieci i młodzieży (tj. ośmioletniej szkole podstawowej lub szkole ponadpodstawowej – czyli czteroletnim liceum ogólnokształcącym, pięcioletnim technikum, trzyletniej szkole branżowej, szkole I stopnia, trzyletniej szkole specjalnej przysposabiającej do pracy),

- branżowych szkołach II stopnia i szkołach policealnych (tj. dwuletniej branżowej szkole II stopnia, szkole policealnej dla osób posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku)

- dla dorosłych (szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego, w której stosuje się odrębną organizację kształcenia i do której są przyjmowane osoby pełnoletnie).

 Dodatkowo status ucznia przypisany jest również do słuchaczy kwalifikacyjnego kursu zawodowego - jest to forma pozaszkolnego kształcenia dorosłych. Przeznaczona dla wszystkich osób, które ukończyły 18 rok życia i ukończyły gimnazjum lub 8-letnią szkołę podstawową. Kształcenie na kwalifikacyjnym kursie zawodowym odbywa się w oparciu o program nauczania w danym zawodzie i przygotowuje do egzaminu zawodowego

10. obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz ich małżonkowie i dzieci;

11. cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt stały lub czasowy albo zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, na terytorium innych państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej lub Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz ich małżonkowie i dzieci
w celu przejazdu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do miejsca zamieszkania lub pobytu;

12. studenci, uczestnicy studiów podyplomowych, kształcenia specjalistycznego i innych form kształcenia, a także doktoranci kształcący się w Rzeczypospolitej Polskiej, po udokumentowaniu funkcjonariuszowi Straży Granicznej kształcenia się w Rzeczypospolitej Polskiej;

Uczestnicy kształcenia specjalistycznego to uczestnicy kolegiów, w których kształcenie specjalistyczne trwa nie krócej niż 3 semestry i umożliwia uzyskanie kwalifikacji pełnej na poziomie 5. Polskiej Ramy Kwalifikacji (na 5. poziomie kwalifikacji uzyskuje się dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego, dyplom ukończenia nauczycielskiego kolegium języków obcych, dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych);

Uczestnicy innych form szkolenia określony w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce odnosi się wyłącznie do kształcenia w systemie szkolnictwa wyższego będą to np. studenci studiów niestacjonarnych, w tym studiów prowadzonych on-line, uczestnicy kursów przygotowawczych do podjęcia studiów w j. polskim, kursy językowe prowadzone przez uczelnie. Termin ten odnosi się wyłącznie do kształcenia w systemie szkolnictwa wyższego.

 1. naukowcy prowadzący badania naukowe lub prace rozwojowe w Rzeczypospolitej Polskiej, po udokumentowaniu funkcjonariuszowi Straży Granicznej prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych w Rzeczypospolitej Polskiej; Będą to specjaliści z określonej dziedziny nauki zatrudnieni na stanowisku naukowym na uczelni, w szkole wyższej lub instytucie naukowym, badawczym, którzy prowadzą prace badawcze polegające na wykonywaniu badań nad wybranymi zagadnieniami.
 2. osoby przekraczające granicę Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy krajowej w celu repatriacji lub wizy w celu przybycia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako członek najbliższej rodziny repatrianta;
 3. cudzoziemcy, których przyjazd następuje w związku z udziałem, w charakterze zawodnika, członka sztabu szkoleniowego, lekarza, fizjoterapeuty lub sędziego, w międzynarodowych zawodach sportowych organizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo organizowanych przez międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji lub polski związek sportowy, a także akredytowani dziennikarze, po udokumentowaniu funkcjonariuszowi Straży Granicznej faktu odbywania się zawodów, terminu oraz charakteru uczestnictwa stosownym pismem wystawionym przez organizatora zawodów lub poświadczonym przez właściwy w danym sporcie polski związek sportowy.
 4. cudzoziemcy przekraczający granicę Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy wydanej w celu przyjazdu ze względów humanitarnych, z uwagi na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe przez władze polskie lub państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej.
 5. obywatele Republiki Białorusi;
 6. obywatele Ukrainy;
 7. rybacy w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 11 września 2019 r. o pracy na statkach rybackich lub marynarze w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu, zwanej dalej „ustawą o pracy na morzu”, w tym marynarze zatrudnieni na  zasadach określonych w art. 46 lub art. 108 ustawy o pracy na morzu, a także:

 

 1. marynarze lub rybacy udający się do portu, również innym niż statek środkiem transportu, celem podjęcia zatrudnienia na statku, lub powracający do miejsca zamieszkania, również innym niż statek środkiem transportu, po zakończeniu zatrudnienia na statku – także tranzytem przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

 

 1. osoby wykonujące pracę lub świadczące usługi na statkach lub morskich platformach wydobywczych i wiertniczych, w oparciu o inny stosunek niż marynarska umowa
  o pracę,

 

 1. cudzoziemcy, którzy uzyskali wizę w celu udziału w programie Poland. Business Harbour.".
 2. cudzoziemcy przybywający do Rzeczypospolitej Polskiej w celach gospodarczych na pisemne zaproszenie zawierające wskazanie celu gospodarczego, wystawione przez podmiot wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego lub do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, po udokumentowaniu funkcjonariuszowi Straży Granicznej tych okoliczności.
 3. obywatele Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz ich małżonkowie i dzieci,
 4. osoby, których przyjazd następuje w związku z udziałem w międzynarodowym konkursie lub festiwalu muzycznym organizowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez państwową lub samorządową instytucję kultury, w charakterze uczestnika, artysty wykonawcy, jurora, akredytowanego dziennikarza albo opiekuna uczestnika lub artysty wykonawcy, po udokumentowaniu funkcjonariuszowi Straży Granicznej faktu odbywania się konkursu lub festiwalu, terminu oraz charakteru udziału w konkursie lub festiwalu stosownym pismem wystawionym przez organizatora wydarzenia,
 5.  uczestnicy projektów Programu Erasmus+ oraz Europejskiego Korpusu Solidarności, po udokumentowaniu funkcjonariuszowi Straży Granicznej udziału w danym projekcie,
 6.  uczestnicy projektów:

a) realizowanych w ramach Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży, wraz
z opiekunami,

b) z zakresu międzynarodowej współpracy dzieci i młodzieży realizowanych
i finansowanych w oparciu o art. 167 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ), wraz z opiekunami,

c) z zakresu współpracy szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw lub organizacji społecznych zarejestrowanych za granicą ze szkołami w Rzeczypospolitej Polskiej w oparciu o art. 47 ust. 3 pkt 2 lit. e ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

– po uprzednim przedłożeniu Straży Granicznej przez Ministerstwo Edukacji
 i Nauki informacji o planowanym wjeździe, wraz z danymi uczestników, a w przypadku projektów, o których mowa w lit. a i b, również ich opiekunów.

 1.  małoletni cudzoziemcy, którzy są dziećmi albo pozostają pod stałą opieką cudzoziemców,
  o których mowa w pkt 3, 5 lub 6,
 2. osoby, których przyjazd następuje w związku z udziałem, w charakterze uczestnika,
  w międzynarodowej konferencji organizowanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez instytucję państwową lub samorządową, której organizacja stanowi realizację zobowiązań wynikających z umowy międzynarodowej zawartej przez Rzeczpospolitą Polską, po udokumentowaniu funkcjonariuszowi Straży Granicznej faktu odbywania się międzynarodowej konferencji, terminu oraz charakteru udziału, pismem wystawionym przez organizatora wydarzenia.

Osoby które nie spełniają przynajmniej jednego z powyższych warunków nie mają obecnie prawa wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

ZADADY WJAZDU NA TERYTORIUM POLSKI OBYWATELI FEDERACJI ROSYJSKIEJ

 

W dniu 19 września 2022 r. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia „wjazdowego”, zgodnie z którą ograniczony został wjazd do Polski  obywateli Federacji Rosyjskiej. 

Obecnie wyłącznie obywatele Rosji należący do następujących kategorii osób mogą przekraczać granicę państwową na wjazd do Polski przez drogowe, kolejowe, rzeczne lotnicze i morskie przejścia graniczne (niezależenie od tego z jakiego kraju następuje wjazd do Polski) :

1) cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli Rzeczypospolitej Polskiej albo pozostają pod stałą opieką obywateli Rzeczypospolitej Polskiej;

2) cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka oraz ich małżonkowie;

3) członkowie misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych i przedstawicieli organizacji międzynarodowych oraz członków ich rodzin, a także inne osoby przekraczające granicę Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie paszportu dyplomatycznego z zastrzeżeniem że, o ile nie są członkami misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych lub przedstawicielami organizacji międzynarodowych mających siedziby w państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej lub Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej lub członkami ich rodzin, posiadają ważną wizę uprawniającą do wjazdu.

Mając na uwadze obecne brzmienie § 3 pkt 4, należy pamiętać, że prawo wjazdu do Polski bez konieczności posiadania ważnej wizy mają tylko i wyłącznie akredytowani członkowie misji dyplomatycznych i placówek konsularnych oraz członkowie ich rodzin (…), posiadający legitymację dyplomatyczną wydaną przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. W przypadku gdy cudzoziemiec posiada jedynie paszport dyplomatyczny, jest obowiązany posiadać wizę.

4) cudzoziemcy posiadający prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

5) cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy:

a) wykonują pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub

b) przedstawiają dokumenty, z których wynika, że podjęcie pracy rozpocznie się niezwłocznie po przekroczeniu granicy;

6) cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu osób lub towarów, a ich przejazd następuje w ramach czynności zawodowych polegających na transporcie towarów lub przewozie osób;

7) kierowcy wykonujący przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego w rozumieniu odpowiednio art. 4 pkt 2 i 14 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym podróżujący tranzytem przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej innymi środkami transportu niż pojazd, którym jest wykonywany transport drogowy:

 

 1. w celu odbioru odpoczynku, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego (…), na terytorium kraju pobytu,

 

 1. po odebraniu za granicą odpoczynku, o którym mowa w rozporządzeniu wymienionym w lit. a, oraz po przerwie w świadczeniu pracy w okolicznościach wskazanych w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców.

8) uczniowie pobierający naukę w Rzeczypospolitej Polskiej, po udokumentowaniu funkcjonariuszowi Straży Granicznej pobierania nauki w Rzeczypospolitej Polskiej, oraz ich opiekunowie, którzy przekraczają granicę wraz z uczniami w celu umożliwienia tej nauki jeżeli posiadają zezwolenie na pobyt czasowy w Rzeczypospolitej Polskiej;

9) obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego porozumienia o Wolnym handlu(EFTA)-stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz ich małżonkowie i dzieci.

10)  cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt czasowy lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, na terytorium innych państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej lub Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz ich małżonkowie i dzieci, w celu przejazdu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do miejsca zamieszkania lub pobytu;

10)  studenci, uczestnicy studiów podyplomowych, kształcenia specjalistycznego i innych form kształcenia, a także doktoranci kształcący się w Rzeczypospolitej Polskiej, po udokumentowaniu funkcjonariuszowi Straży Granicznej kształcenia się w Rzeczypospolitej Polskiej jeżeli posiadają zezwolenie na pobyt czasowy w Rzeczypospolitej Polskiej;

11)  naukowcy prowadzący badania naukowe lub prace rozwojowe w Rzeczypospolitej Polskiej, po udokumentowaniu funkcjonariuszowi Straży Granicznej prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych w Rzeczypospolitej Polskiej jeżeli posiadają zezwolenie na pobyt czasowy w Rzeczypospolitej Polskiej;

12)  osoby przekraczające granicę Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy krajowej w celu repatriacji lub wizy w celu przybycia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako członek najbliższej rodziny repatrianta;

13) cudzoziemcy przekraczający granicę Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy wydanej w celu przyjazdu ze względów humanitarnych, z uwagi na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe przez władze polskie lub państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej;

14)  rybacy w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 11 września 2019 r. o pracy na statkach rybackich lub marynarze w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu, zwanej dalej „ustawą o pracy na morzu”, w tym marynarze zatrudnieni na  zasadach określonych w art. 46 lub art. 108 ustawy o pracy na morzu, a także:

 

 1. marynarze lub rybacy udający się do portu, również innym niż statek środkiem transportu, celem podjęcia zatrudnienia na statku, lub powracający do miejsca zamieszkania, również innym niż statek środkiem transportu, po zakończeniu zatrudnienia na statku – także tranzytem przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

 

 1. osoby wykonujące pracę lub świadczące usługi na statkach lub morskich platformach wydobywczych i wiertniczych, w oparciu o inny stosunek niż marynarska umowa
  o pracę,

15) cudzoziemcy, którzy uzyskali wizę w celu udziału w programie Poland. Business Harbour;

16) małoletni cudzoziemcy, którzy są dziećmi albo pozostają pod stałą opieką cudzoziemców, o których mowa w pkt 2, 4 lub 5;

Osoby które nie spełniają przynajmniej jednego z powyższych warunków nie mają obecnie prawa wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

INFOLINIA (warunki wjazdu oraz pobytu w Polsce)

+ 48 22 500 43 76 (od poniedziałku do piątku w godzinach: 08.15-16.15)

 

 

do góry