Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Warunki wjazdu w celu wykonywania pracy na terytorium RP - Warunki wjazdu do pracy -

Nawigacja

Warunki wjazdu do pracy

Warunki wjazdu w celu wykonywania pracy na terytorium RP

26.07.2018

Ramowa informacja dotycząca przekraczania granicy przez cudzoziemców jadących do pracy w Polsce.

Obowiązki cudzoziemca przekraczającego granicę RP w ruchu bezwizowym.

Cudzoziemiec, który chce pracować w Polsce, może przekroczyć granicę zarówno na podstawie paszportu biometrycznego - w ruchu bezwizowym, jak i na podstawie polskiej wizy krajowej (niezależnie od rodzaju posiadanego paszportu). Jeżeli cudzoziemiec wjeżdża w ruchu bezwizowym musi pamiętać o tym, że może pracować tylko przez okres legalnego pobytu w ruchu bezwizowym, czyli nie dłużej niż 90 dni w okresie 180 dni. Po tym okresie, jeśli chce nadal pracować, będzie musiał zapewnić sobie zezwolenie na pobyt czasowy lub polską wizę krajową.

Przekraczając granicę w celu wykonywania pracy w Polsce, cudzoziemiec wjeżdżający w ruchu bezwizowym (w przypadku obywateli Ukrainy, Gruzji i Mołdawii na podstawie paszportu biometrycznego) zostanie poddany kontroli granicznej, w trakcie której funkcjonariusz Straży Granicznej najpierw sprawdzi, czy posiadany przez cudzoziemca paszport został wydany w ciągu ostatnich 10 lat i czy jest ważny jeszcze co najmniej 3 miesiące po dacie planowanego wyjazdu cudzoziemca.

Następnie zostanie sprawdzone, czy cudzoziemiec nie wykorzystał już dozwolonego okresu pobytu krótkoterminowego. Polega to na tym, że funkcjonariusz liczy, ile dni cudzoziemiec przebywał już w strefie Schengen w okresie ostatnich 180 dni. Pod uwagę brane są wszystkie dni pobytu – z wyjątkiem pobytu na podstawie zezwolenia na pobyt (karty pobytu) oraz na podstawie polskiej wizy krajowej. Zatem do okresu pobytu krótkoterminowego wliczane są wszystkie pobyty cudzoziemca; na podstawie wizy Schengen; w ruchu bezwizowym; w procedurze uzyskiwania zezwolenia na pobyt (na tzw. stampili); a także wcześniejszy nielegalny pobyt. Na stronie internetowej Dyrektoriatu Generalnego Spraw Wewnętrznych https://ec.europa.eu/home-affairs/content/visa-calculator_en zamieściła specjalny kalkulator służący do samodzielnego obliczania pobytów krótkoterminowych.

Aby sprawdzić cel wjazdu cudzoziemca deklarującego podjęcie pracy w Polsce, funkcjonariusz Straży Granicznej zażąda okazania zezwolenia na pracę lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz – jeżeli cudzoziemiec posiada – umowę o pracę (weryfikacja tych dokumentów jest omówiona w dalszej części). W sytuacji, gdy cudzoziemiec należy do kategorii osób zwolnionych z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, powinien okazać dokumenty świadczące o tym, że przysługuje mu to zwolnienie.

Ponadto cudzoziemiec zostanie poproszony o okazanie środków finansowych na pokrycie kosztów pobytu w Polsce i powrotu, lub dokumentu, który świadczyłby o możliwości uzyskania takich środków zgodnie z prawem. Cudzoziemiec powinien posiadać na pokrycie kosztów pobytu 75 PLN na każdy dzień planowanego pobytu, nie mniej niż 300 PLN. Jeżeli cudzoziemiec nie posiada biletu powrotnego, powinien posiadać nie mniej niż 200 PLN na pokrycie kosztów tego biletu.

W sytuacji, gdy powyższe wymagania zostaną przez cudzoziemca spełnione i funkcjonariusz Straży Granicznej, po dokonaniu sprawdzeń w systemach informatycznych upewni się, że cudzoziemiec nie figuruje, jako osoba, której należy odmówić wjazdu, cudzoziemiec uzyskuje zgodę na przekroczenie granicy.

W przypadku niespełnienia któregokolwiek z powyższych warunków, cudzoziemcowi zostanie wydana decyzja o odmowie wjazdu na terytorium RP.

Obowiązki cudzoziemca przekraczającego granicę na podstawie wizy krajowej.

Cudzoziemiec wjeżdżający na podstawie polskiej wizy krajowej w celu wykonywania pracy – niezależnie od rodzaju posiadanego paszportu – może pracować przez ilość dni wskazaną w wizie, w okresie ważności tej wizy.

Podczas przekraczania granicy w celu wykonywania pracy w oparciu o polską wizę krajową, w trakcie kontroli granicznej funkcjonariusz Straży Granicznej najpierw sprawdzi, czy posiadane przez cudzoziemca paszport i wiza krajowa są ważne.

Aby sprawdzić cel wjazdu cudzoziemca deklarującego podjęcie pracy w Polsce, funkcjonariusz Straży Granicznej zażąda okazania zezwolenia na pracę lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz jeżeli cudzoziemiec posiada – umowę o pracę. W sytuacji, gdy cudzoziemiec należy do kategorii osób zwolnionych z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, powinien okazać dokumenty świadczące o tym, że przysługuje mu to zwolnienie.

Ponadto cudzoziemiec zostanie poproszony o okazanie środków finansowych na pokrycie kosztów pobytu w Polsce i powrotu. Cudzoziemiec powinien posiadać na pokrycie kosztów pobytu 75 PLN na każdy dzień planowanego pobytu, nie mniej niż 300 PLN. Jeżeli cudzoziemiec nie posiada biletu powrotnego, powinien posiadać nie mniej niż 200 PLN na pokrycie kosztów tego biletu. Jeżeli posiadana przez cudzoziemca polska wiza krajowa jest wizą wydaną w celu wykonywania pracy, to jest on zwolniony z obowiązku okazania ww. środków finansowych.

Cudzoziemiec musi również okazać ubezpieczenie medyczne chyba, że posiada odpowiednie ubezpieczenie w związku z wykonywaniem pracy.

W sytuacji, gdy powyższe wymagania zostaną przez cudzoziemca spełnione i funkcjonariusz Straży Granicznej po dokonaniu sprawdzeń w systemach informatycznych upewni się, że cudzoziemiec nie figuruje, jako osoba, której należy odmówić wjazdu, cudzoziemiec uzyskuje zgodę na przekroczenie granicy.

W przypadku niespełnienia któregoś z powyższych warunków, cudzoziemcowi zostanie wydana decyzja o odmowie wjazdu na terytorium RP.

Weryfikacja oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz zezwolenia na pracę.

Cudzoziemiec, aby móc legalnie pracować w Polsce, musi posiadać zezwolenie na pracę lub oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (procedura uproszczona dotyczy jedynie niektórych państw określonych w odrębnych przepisach). Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi pozwala cudzoziemcowi na pracę w okresie wskazanym w oświadczeniu, nie dłużej jednak niż 6 miesięcy w okresie kolejnych 12 miesięcy. Zezwolenie na pracę pozwala cudzoziemcowi pracować przez okres wskazany w zezwoleniu, maksymalnie ten okres może wynosić 3 lata.

Straż Graniczna weryfikuje autentyczność oraz ważność ww. dokumentów podczas kontroli granicznej.

Jedną z konsekwencji posłużenia się sfałszowanym oświadczeniem lub zezwoleniem jest odmowa wjazdu na terytorium RP. Decyzja o odmowie wjazdu zostanie również wydana w przypadku, kiedy wspomniany dokument został unieważniony lub nosi ślady ingerencji w jego treść przez osoby nieuprawnione (skreślenie, poprawianie liter, dat itp.).

Jeżeli cudzoziemiec chciałby wjechać w celu wykonywania pracy wcześniej, niż data rozpoczęcia pracy, określona w oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, to na granicy RP otrzyma decyzję o odmowie wjazdu.

Cudzoziemiec może wjechać na terytorium RP na podstawie oświadczenia, w którym termin rozpoczęcia pracy rozpoczął już swój bieg, czyli po terminie rozpoczęcia pracy. Natomiast w tym przypadku często dochodzi do sytuacji, że pracodawca z tego powodu wycofuje swoje oświadczenie. W przypadku wycofania przez pracodawcę oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy, Straż Graniczna wydaje cudzoziemcowi decyzję o odmowie wjazdu na terytorium RP. Dlatego przed przyjazdem do Polski zalecany jest stały kontakt z pracodawcą, aby mieć pewność, że praca jest aktualna.

Weryfikacja zezwolenia na pracę sezonową.

Cudzoziemiec, może także legalnie pracować w Polsce, na podstawie zezwolenia na pracę sezonową. Zezwolenie na pracę sezonową pozwala cudzoziemcowi na pracę w okresie wskazanym w zezwoleniu, nie dłużej jednak niż 9 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego.

Cudzoziemiec może wjechać na terytorium RP na podstawie zezwolenia na pracę sezonową lub, w przypadku pierwszego wjazdu cudzoziemca,  na podstawie zaświadczenia o wpisie wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej.

Jedną z konsekwencji posłużenia się sfałszowanym zaświadczeniem lub zezwoleniem jest odmowa wjazdu na terytorium RP. Decyzja o odmowie wjazdu zostanie również wydana w przypadku, kiedy wspomniany dokument został unieważniony lub nosi ślady ingerencji w jego treść przez osoby nieuprawnione (skreślenie, przeprawianie liter, dat itp.).

Okresy pracy na podstawie zezwolenia na pracę sezonową są niezależne od okresów pracy na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz na podstawie zezwolenia na pracę (nie sumują się z nimi). Oznacza to, że cudzoziemiec np. po wykorzystaniu dozwolonego okresu pracy na podstawie zezwolenia na pracę sezonową może nadal pracować, jeśli uzyska oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy, lub zezwolenie na pracę.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dodatkowo  nalezy podkreślić, iż Straż Graniczna uznaje zaświadczenia o wpisie wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej lub oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w formie dokumentu elektronicznego, wydruku takiego dokumentu lub skanu oryginału wydanego w wersji papierowej.

Możliwość wjazdu cudzoziemców z prawem do pracy na terytorium RP (o których mowa w §3 ust. 2 pkt 2 ww. rozporządzenia) dotyczy również osób, które przekraczają granicę państwową wcześniej – przed momentem rozpoczęcia pracy określonym w dokumencie na wykonywanie pracy, w zw. z koniecznością realizacji obowiązku odbycia kwarantanny.

do góry