Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Warunki pobytu cudzoziemców w RP - Ogólne warunki wjazdu i pobytu cudzoziemców na terytorium RP -

Nawigacja

Ogólne warunki wjazdu i pobytu cudzoziemców na terytorium RP

Warunki pobytu cudzoziemców w RP

Natalia Witowska
03.08.2020

A. WARUNKI WJAZDU NA POBYT DŁUGOTERMINOWY

I. Cudzoziemiec przekraczający granicę na wjazd na terytorium RP na pobyt długoterminowy zobowiązany jest uzasadnić cel i warunki planowanego pobytu oraz posiadać i okazać na żądanie:

 • ważny dokument podróży;
 • ważną wizę długoterminowa lub ważny dokument pobytowy wydane przez władze polskie;
 • dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) lub posiadanie podróżnego ubezpieczenia medycznego o minimalnej kwocie ubezpieczenia w wysokości 30.000 euro, ważnego przez okres planowanego pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pokrywającego wszelkie wydatki, które mogą wyniknąć podczas pobytu na tym terytorium w związku z koniecznością podróży powrotnej z powodów medycznych, potrzebą pilnej pomocy medycznej, nagłym leczeniem szpitalnym lub ze śmiercią, w którym ubezpieczyciel zobowiązuje się do pokrycia kosztów udzielonych ubezpieczonemu świadczeń zdrowotnych bezpośrednio na rzecz podmiotu udzielającego takich świadczeń, na podstawie wystawionego przez ten podmiot rachunku - w przypadku wjazdu na podstawie wizy krajowej; Wymóg dotyczący posiadania ubezpieczenia medycznego, o którym mowa powyżej można uznać za spełniony, w przypadku gdy cudzoziemiec posiada odpowiednie ubezpieczenie w związku ze swoją sytuacją zawodową;
 • środki finansowe wystarczające na pokrycie kosztów planowanego pobytu oraz podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania lub kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, albo dokument potwierdzający możliwość uzyskania takich środków zgodnie z prawem.

Na gruncie prawa krajowego, kwestia wyliczenia wysokości niezbędnych środków finansowych niezbędnych do wjazdu i pobytu na terytorium RP została uregulowana w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie środków finansowych wymaganych od cudzoziemca wjeżdżającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz dokumentów, które mogą potwierdzić możliwość uzyskania takich środków, a także cel i czas trwania planowanego pobytu.
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150000326/O/D20150326.pdf

Zgodnie z ww. przepisami cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej musi posiadać środki finansowe w wysokości co najmniej:

 • 300 złotych, jeżeli okres planowanego pobytu nie przekracza 4 dni;
 • 75 złotych na każdy dzień planowanego pobytu, jeżeli okres planowanego pobytu przekracza 4 dni – albo równowartość tej kwoty w walutach obcych.

Ponadto w przypadku nieposiadania przez cudzoziemca biletu powrotnego cudzoziemiec musi posiadać przy sobie podczas przekraczania granicy na kierunku wjazdowym do RP, środki finansowe w wysokości stanowiącej równowartość biletu, na podstawie którego przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie mniej jednak niż:

 1. 200 złotych, jeżeli przybył z państwa sąsiadującego z Rzecząpospolitą Polską,
 2. 500 złotych, jeżeli przybył z państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż określone w pkt 1,
 3. 2500 złotych, jeżeli przybył z państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej – albo równowartość tej kwoty w walutach obcych.

Ponadto informujemy, że cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który:

 1. jest uczestnikiem imprezy turystycznej, obozu młodzieżowego, zawodów sportowych,
 2. ma opłacone koszty pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej,
 3. przyjeżdża do placówki leczniczo-sanatoryjnej,
 4. jest uczestnikiem programu umożliwiającego wykonywanie pracy wakacyjnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która nie stanowi głównego celu jego pobytu, uregulowanego umową międzynarodową, której Rzeczpospolita Polska jest stroną,

musi posiadać środki finansowe, niezbędne do pokrycia jego utrzymania na terytorium RP, w wysokości co najmniej 20 złotych na każdy dzień planowanego pobytu, nie mniej jednak niż 100 złotych, albo równowartość tej kwoty w walutach obcych.


Dokumentami, które mogą potwierdzić cel i czas trwania planowanego pobytu ww. cudzoziemca są:

 • dokument potwierdzający uczestnictwo w imprezie turystycznej, obozie młodzieżowym lub zawodach sportowych;
 • dowód opłacenia kosztów pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie obejmującym co najmniej koszty zakwaterowania i wyżywienia;
 • skierowanie do placówki leczniczo-sanatoryjnej;
 • wiza w celu udziału w programie pracy wakacyjnej zawierająca nazwę programu zamieszczoną w polu „Uwagi”.

Dokumentami potwierdzającymi możliwość uzyskania wymaganych środków finansowych mogą być np.:

 • czek podróżny;
 • zaświadczenie o wysokości limitu na karcie kredytowej wydane przez bank, który wystawił kartę kredytową;
 • zaświadczenie o posiadaniu środków na koncie w banku, mającym siedzibę na terenie Polski lub w innym państwie obszaru Schengen.

W ww. zakresie studenci powinni posiadać w momencie przekraczania granicy wjazdu 1270 złotych na pierwsze 2 miesiące planowanego pobytu albo równowartość tej kwoty w walutach obcych.”
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160000282

Ponadto zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, w przypadku przedstawiania przez cudzoziemca podczas przekraczania granicy zarejestrowanego u Wojewody zaproszenia traktowane jest jako dokument potwierdzający posiadanie środków finansowych wystarczających na pokrycie kosztów związanych z planowanym pobytem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym kosztów zakwaterowania i wyżywienia, oraz na pokrycie kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd.
Cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej  w celu korzystania    z mobilności  krótkoterminowej  pracownika  kadry  kierowniczej, specjalisty  lub  pracownika  odbywającego  staż,  w ramach  przeniesienia  wewnątrz przedsiębiorstwa, mobilności studenta, mobilności krótkoterminowej  naukowca  lub mobilności krótkoterminowej członka rodziny naukowca, który posiada dokument pobytowy  lub  wizę  długoterminową  wydane przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej, niebędące państwem obszaru Schengen, przedstawia dodatkowo kopię zawiadomienia które obowiązkowo było wysyłane przez jednostkę wysyłającą, przed przyjazdem do Polski cudzoziemca do Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców.

Ważne: lista dokumentów podróży uznawanych przez Rzeczpospolitą Polską znajduje się na stronie Komisji Europejskiej w sekcji Informacje/Info. Szczegóły dostępne pod adresem internetowym:
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/index_en.htm


II. Cudzoziemcowi odmawia się wjazdu na terytorium RP jeżeli:

 • nie posiada dokumentów, o których mowa w punkcie I., chyba że obowiązek ich posiadania jest wyłączony;
 • nie przedstawił dokumentów wystarczających do potwierdzenia celu i warunków planowanego pobytu;
 • jego wjazd następuje w okresie obowiązywania wpisu do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany;
 • jego dane znajdują się w Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu;
 • jego wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub pobyt na tym terytorium może stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego;
 • wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub stosunki międzynarodowe Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.  

    
B. WARUNKI WJAZDU NA POBYT KRÓTKOTERMINOWY:

W przypadku pobytu na terytorium Polski nieprzekraczającego 90 dni w każdym okresie 180-dniowym, co oznacza wzięcie pod uwagę okresu 180-dniowego poprzedzającego każdy z dni pobytu, warunki wjazdu obywateli państw trzecich są następujące:

 • posiadają oni ważny dokument podróży uprawniający do przekroczenia granicy i spełniający następujące kryteria: 
 1. jest on ważny przynajmniej trzy miesiące po planowanej dacie wyjazdu z terytorium państw członkowskich; (w uzasadnionych pilnych przypadkach kryterium to może zostać pominięte);
 2. został wydany w okresie ostatnich 10 lat;
 • posiadają oni ważną wizę krótkoterminową, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 539/2001, chyba że posiadają ważny dokument pobytowy wydany przez inne państwo Schengen lub ważną wizę długoterminową wydaną przez inne państwo Schengen;
 • uzasadnią cel i warunki planowanego pobytu oraz posiadają wystarczające środki utrzymania, zarówno na czas trwania planowanego pobytu, jak i na powrót do ich państwa pochodzenia lub na tranzyt do państwa trzeciego, co do którego istnieje pewność, że uzyskają zezwolenie na wjazd na jego terytorium, lub jeżeli mają możliwość uzyskania takich środków zgodnie z prawem;
 • nie są osobami, wobec których dokonano wpisu do celów odmowy wjazdu w SIS;
 • nie są uważani za stanowiących zagrożenie dla porządku publicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego, zdrowia publicznego lub stosunków międzynarodowych żadnego z państw członkowskich, a w szczególności nie dokonano wobec nich, na tej podstawie, wpisu do celów odmowy wjazdu w krajowych bazach danych państw członkowskich.

Za pierwszy dzień pobytu na terytorium państw członkowskich uważa się datę wjazdu, a datę wyjazdu liczy się jako ostatni dzień pobytu na terytorium państw członkowskich. W obliczeniach długości pobytu krótkoterminowego na terytorium Polski nie uwzględnia się okresów pobytu dozwolonych na mocy zezwolenia na pobyt lub wizy długoterminowej wydanych przez władze polskie.
Państwa trzecie, których obywatele zobowiązani są posiadać wizę na wjazd krótkoterminowy na terytorium Schengen (w tym Polski) oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego obowiązku zostały określone w rozporządzeniu Rady (UE) nr 2018/1806 z dnia 14 listopada 2018 r. wymieniającym państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu.

Ponadto obywatele niektórych państw trzecich zwolnieni są z obowiązku posiadania wizy na wjazd na terytorium państw Schengen (w tym Polski) na mocy umów o zniesieniu obowiązku wizowego, zawieranych przez UE z tymi państwami trzecimi. Obywateli niektórych państw trzecich zwolnieni są także z obowiązku posiadania wizy na wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na mocy umów zawieranych z tymi państwami przez Rzeczpospolitą Polskę.
Informacja dotycząca państw objętych ruchem bezwizowym na terytorium RP, znajduje się na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Szczegóły dostępne pod adresem internetowym:
https://www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/przyjazd_do_polski/lista_panstw/

C. WYŁĄCZENIA

Obowiązek okazania środków finansowych lub dokumentów potwierdzających możliwość uzyskania takich środków zgodnie z prawem nie dotyczy cudzoziemców przekraczających granicę na podstawie:

 • umów międzynarodowych, które przewidują zwolnienie cudzoziemca z obowiązku posiadania tych środków albo obowiązek pokrycia kosztów jego pobytu przez polskie organy państwowe lub instytucje publiczne;
 • wizy w celu repatriacji;
 • wizy w celu wykonywania pracy;
 • wizy w celu korzystania z ochrony czasowej;
 • wizy w celu udziału w postępowaniu w sprawie o udzielenie azylu;
 • karty pobytu;
 • wizy w celu korzystania z uprawnień wynikających z posiadania Karty Polaka.

Wymóg dotyczący posiadania ubezpieczenia medycznego, można uznać za spełniony, w przypadku gdy cudzoziemiec posiada odpowiednie ubezpieczenie w związku ze swoją sytuacją zawodową.
Cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy w celu wykonywania pracy, który nie podlega jeszcze ubezpieczeniu zdrowotnemu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, obowiązek posiadania ubezpieczenia zdrowotnego realizuje poprzez okazanie podróżnego ubezpieczenia medycznego o minimalnej kwocie ubezpieczenia w wysokości 30.000 euro, ważnego do dnia uzyskania przez niego ubezpieczenia zdrowotnego, pokrywającego wszelkie wydatki, które mogą wyniknąć podczas pobytu na tym terytorium w związku z koniecznością podróży powrotnej z powodów medycznych, potrzebą pilnej pomocy medycznej, nagłym leczeniem szpitalnym lub ze śmiercią, w którym ubezpieczyciel zobowiązuje się do pokrycia kosztów udzielonych ubezpieczonemu świadczeń zdrowotnych bezpośrednio na rzecz podmiotu udzielającego takich świadczeń, na podstawie wystawionego przez ten podmiot rachunku.

D. ILOŚĆ WJAZDÓW NA PODSTAWIE WIZY SCHENGEN I DŁUGOTERMINOWEJ


Wiza Schengen C uprawnia do tylu wjazdów na terytorium Schengen ile zostało określone w naklejce wizowej. W przypadku jeżeli w polu „ilość wjazdów” wskazana została liczba 1 wiza ta uprawnia do 1 wjazdu na terytorium Schengen w okresie jej ważności. Tym samym jeżeli posiadacz wizy Schengen C wjedzie na terytorium Schengen, a następnie opuści to terytorium  wyjeżdżając do państwa trzeciego wiza ta nie będzie uprawniać do ponownego przekroczenia granicy na wjazd na terytorium Schengen. Jeżeli w polu „ilość wjazdów” figuruje wpis MULT wiza ta uprawnia do wielokrotnego wjazdu na terytorium Schengen w okresie jej ważności.
Wiza długoterminowa D wydana przez władze polskie uprawnia do tylu wjazdów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ile zostało wskazane w naklejce wizowej.  W przypadku jeżeli w polu „ilość wjazdów” wskazana została liczba 1 wiza ta uprawnia do 1 wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie jej ważności. Jeżeli w polu „ilość wjazdów” figuruje wpis MULT wiza ta uprawnia do wielokrotnego wjazdu na terytorium Polski w okresie jej ważności.

E. POBYT NA TERYTORIUM RP


Cudzoziemiec jest uprawniony do pobytu na terytorium Polski przez okres wynikający z posiadanej wizy Schengen, wizy długoterminowej wydanej przez władze polskie lub z dokumentu pobytowego wydanego przez władze polskie.
W przypadku pobytu na terytorium Polski w ramach ruchu bezwizowego cudzoziemiec jest uprawniony do pobytu przez okres 90 dni w okresie 180 dniowym (lub przez okres wynikający z umowy o ruchu bezwizowym podpisanej przez UE lub Polskę z państwem, którego jest obywatelem).
W przypadku pobytu na podstawie wizy długoterminowej wydanej przez inne państwo członkowskie cudzoziemiec jest uprawniony do pobytu w innych państwach członkowskich niż te które wydało wizę (w tym w Polsce) w okresie ważności wizy przez okres nie przekraczający 90 dni w okresie 180 dniowym.
Podobnie w przypadku pobytu na podstawie dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo członkowskie cudzoziemiec jest uprawniony do pobytu w innych państwach członkowskich niż te które wydało dokument pobytowy (w tym w Polsce) w okresie ważności dokumentu pobytowego przez okres nie przekraczający 90 dni w okresie 180 dniowym.
Cudzoziemiec w okresie pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany posiadać i okazać do kontroli:

 • dokument podróży i dokumenty uprawniających cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jeżeli są wymagane tj. wiza lub dokument pobytowy;
 • środki finansowe przeznaczone na pokrycie kosztów:
 1. utrzymania cudzoziemca w trakcie jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. podróży powrotnej cudzoziemca do państwa pochodzenia lub zamieszkania,
 3. tranzytu cudzoziemca przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd;
 • dokument potwierdzający możliwość uzyskania środków finansowych;
 • dokument uprawniający cudzoziemca do wykonywania pracy, prowadzenia działalności gospodarczej lub powierzenia wykonywania pracy;
 • dokument potwierdzający cel i warunki pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

WAŻNE: W celu ułatwienia obliczenia czasokresu pobytu na wizie Schengen lub w ramach pobytu bezwizowego Komisja Europejska na stronie internetowej Dyrektoriatu Generalnego Spraw Wewnętrznych zamieściła ogólnodostępny  kalkulator Schengen. Szczegóły dostępne pod adresem internetowym:
https://ec.europa.eu/home-affairs/content/visa-calculator_en  

F. PRZEDŁUŻENIE POBYTU NA TERYTORIUM RP


I. Przedłużenie wizy


Wizę Schengen lub wizę krajową przedłuża lub odmawia jej przedłużenia wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca, w drodze decyzji.
Cudzoziemiec, który zamierza przedłużyć okres swojego pobytu na podstawie wizy Schengen lub wizy krajowej, składa, nie później niż w dniu upływu okresu jego legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wypełniony formularz wniosku o przedłużenie wizy.

Jeżeli termin na złożenie wniosku o przedłużenie wizy Schengen lub wizy krajowej został zachowany i wniosek nie zawiera braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie:

 • wojewoda umieszcza w dokumencie podróży cudzoziemca odcisk stempla potwierdzającego złożenie wniosku w terminie;
 • pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się za legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w sprawie przedłużenia wizy Schengen lub wizy krajowej stanie się ostateczna.

Posiadanie ww. odcisku stempla w paszporcie potwierdza legalny pobyt na terytorium RP, jednakże nie uprawnia do podróżowania po terytoriach innych państw członkowskich Schengen. W przypadku opuszczenia terytorium RP posiadanie ww. stempla w paszporcie nie uprawnia do przekroczenia granicy na wjazd do RP.


II.  Zezwolenie na pobyt czasowy


Zezwolenia na pobyt czasowy udziela wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca, w drodze decyzji.
Cudzoziemiec składa wniosek o udzielenie mu zezwolenia na pobyt czasowy osobiście, nie później niż w ostatnim dniu jego legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


Jeżeli termin na złożenie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy został zachowany i wniosek nie zawiera braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie:

 • wojewoda umieszcza w dokumencie podróży cudzoziemca odcisk stempla potwierdzającego złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w terminie;
 • pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się za legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy stanie się ostateczna.

Posiadanie ww. odcisku stempla w paszporcie potwierdza legalny pobyt na terytorium RP po wyczerpaniu dotychczasowych tytułów pobytowych, jednakże nie uprawnia do podróżowania po terytoriach innych państw członkowskich Schengen. W przypadku opuszczenia terytorium RP posiadanie ww. stempla w paszporcie nie uprawnia do ponownego przekroczenia granicy na wjazd do RP.


III. Zezwolenie na pobyt stały


Zezwolenia na pobyt stały udziela cudzoziemcowi lub odmawia jego udzielenia wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca.
Jeżeli wniosek o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały został złożony w czasie jego legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie zawiera braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie:

 • wojewoda umieszcza w dokumencie podróży cudzoziemca odcisk stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie mu zezwolenia na pobyt stały;
 • pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się za legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w sprawie udzielenia mu zezwolenia na pobyt stały stanie się ostateczna.

Posiadanie ww. odcisku stempla w paszporcie potwierdza legalny pobyt na terytorium RP po wyczerpaniu dotychczasowych tytułów pobytowych, jednakże nie uprawnia do podróżowania po terytoriach innych państw członkowskich Schengen. W przypadku opuszczenia terytorium RP posiadanie ww. stempla w paszporcie nie uprawnia do ponownego przekroczenia granicy na wjazd do RP.


IV. Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE


Zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE udziela cudzoziemcowi lub odmawia jego udzielenia wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca.
Jeżeli wniosek o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt  rezydenta długoterminowego UE został złożony w czasie jego legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie zawiera braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie:

 • wojewoda umieszcza w dokumencie podróży cudzoziemca odcisk stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie mu zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE;
 • pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się za legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w sprawie udzielenia mu zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego stanie się ostateczna.

Posiadanie ww. odcisku stempla w paszporcie potwierdza legalny pobyt na terytorium RP po wyczerpaniu dotychczasowych tytułów pobytowych, jednakże nie uprawnia do podróżowania po terytoriach innych państw członkowskich Schengen. W przypadku opuszczenia terytorium RP posiadanie ww. stempla w paszporcie nie uprawnia do ponownego przekroczenia granicy na wjazd do RP.

G. OBOWIĄZEK OPUSZCZENIA TERYTORIUM RP

Cudzoziemiec jest zobowiązany opuścić terytorium RP przed upływem okresu pobytu do którego jest uprawniony w ramach ruchu bezwizowego lub okresu pobytu wynikającego z posiadanej wizy lub dokumentu pobytowego.
Cudzoziemiec jest również obowiązany opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja:

 • o odmowie przedłużenie wizy Schengen lub wizy długoterminowej;
 • o odmowie wydanie zezwolenia na pobyt czasowy;
 • o odmowie zezwolenia na pobyt stały;
 • o odmowie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE;
 • o cofnięciu zezwolenia na pobyt czasowy;
 • o cofnięciu zezwolenia na pobyt stały;
 • cofnięciu zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE;
 • o odmowie nadania statusu uchodźcy;
 • o odmowie udzielenia ochrony uzupełniającej;
 • o uznaniu wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej za niedopuszczalny;
 • o umorzeniu postępowania w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej;
 • o pozbawieniu statusu uchodźcy;
 • o pozbawieniu ochrony uzupełniającej;
 • o cofnięciu zgody na pobyt ze względów humanitarnych,

stała się ostateczna, a w przypadku wydania decyzji przez organ wyższego stopnia, od dnia, w którym została doręczona decyzja ostateczna organu wyższego stopnia.

 

do góry