Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Kwarantanna po przekroczeniu granicy - Informacje dla podróżnych -

Nawigacja

Informacje dla podróżnych

Kwarantanna po przekroczeniu granicy

Rzecznik Prasowy
01.12.2021

Obostrzenia na granicach zewnętrznych i wewnętrznych UE/Schengen w związku ze stanem epidemii SARS-Cov-2. Aktualne informacje dla podróżnych.

 

W aktualnym stanie prawnym wynikającym z przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii1. - co do zasady, z odbywania 14. dniowej kwarantanny (to nowy wymóg obowiązujący od 1 grudnia 2021 r.) po wjeździe/przylocie do RP przez granice zewnętrzne UE/Schengen: 

mogą być zwolnione przede wszystkim te osoby, które przedstawią funkcjonariuszom Straży Granicznej w trakcie odprawy granicznej zaświadczenie:

 • o pełnym szczepieniu - szczepionką dopuszczoną do obrotu w Unii Europejskiej (Pfizer/BioNtech, Moderna, Astrazeneca, J&J) lub znajdującą się w wykazie odpowiedników szczepionek dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzonym przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego2 i upłynęło co najmniej 14 dni licząc od następnego dnia od wykonania odpowiednio dwóch lub jednej dawki (dot. tylko szczepionki Johnson & Johnson) tego szczepienia;
 • o powrocie do zdrowia  (potwierdzające tzw.„status ozdrowieńca”) dot. to tych osób (bez względu na wiek), które były zakażone wirusem SARS-CoV-2, poddane izolacji w warunkach domowych, izolacji albo hospitalizacji - nie później niż 6 miesięcy przed przekroczeniem granicy Rzeczypospolitej Polskiej i są w posiadaniu dowodów/dokumentów (w jęz. pl. lub en.) to potwierdzających oraz okażą je podczas kontroli funkcjonariuszom SG.

UWAGA!! z powyższego obowiązku może zwolnić posiadanie negatywnego wyniku testu, w kierunku SARS-CoV-2 - poświadczonego unijnym cyfrowym zaświadczeniem COVID-19 lub uznanym za równoważne  z zaświadczeniami wydawanymi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie ram wydawania, weryfikowania i uznawania interoperacyjnych zaświadczeń o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 (unijne cyfrowe zaświadczenie COVID) w celu ułatwienia swobodnego przemieszczania się w czasie pandemii COVID-193.

Zgodnie z decyzjami Komisji Europejskiej za równoważne z unijnymi cyfrowymi zaświadczeniami COVID - uznawane są certyfikaty wg notyfikowanych przez władze tych państw specjalnych - zasad, systemów – wydawane przez władze niektórych państw trzecich lub nie będących Państwami Członkowskimi UE tj.:

Andory, Armenii; Wysp Owczych; Gruzji; Islandii; Izraela4; Liechtensteinu; Macedonii Północnej; Monako; Maroko; Mołdawii; Nowej Zelandii; Norwegii; Panamy; Salwadoru; San Marino; Serbii; Szwajcarii; Turcji; Ukrainy;Watykanu;Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Togo, Singapuru;

z zastrzeżeniem jednak, iż powyższa lista krajów może ulegać dalszym zmianom!

Wszystkie inne zaświadczenia o negatywnym wyniku testu wykonane w państwach trzecich poza wyżej wskazanymi - nie zwalniają z obowiązku odbycia kwarantanny po przekroczeniu granic zewnętrznych!

Na granicach zewnętrznych z kwarantanny są zwolnione również określone kategorie osób (m.in.: dyplomaci, żołnierze, załogi statków powietrznych, kierowcy, marynarze, sportowcy etc.) wymienione enumeratywnie w przepisach § 3 ww. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. … .

WAŻNA WYJĄTKOWA OPCJA! - Z obowiązku odbycia kwarantanny mogą być zwolnione osoby podróżujące samolotem z krajów spoza strefy Schengen, które po przylocie drogą lotniczą do Polski przebywają na terytorium naszego kraju nie dłużej niż 24 h i posiadają bilet lotniczy jednoznacznie potwierdzający odlot samolotem w okresie 24 h, licząc od momentu przylotu na terytorium Polski.

Dzieci ale tylko do ukończenia 12. roku  życia, przekraczające granice zewnętrzne mogą być zwolnione z kwarantanny, jeżeli podróżują pod opieką dorosłych, którzy są w pełni zaszczepieni przeciwko COVID-19, albo podróżują pod opieką przedstawiciela linii lotniczej lub posiadają negatywny wynik testu lub status ozdrowieńca - poświadczone unijnym cyfrowym zaświadczeniem COVID-19 (lub równoważnym).

Osoby, które są zwolnione z kwarantanny po wjeździe do RP wg powyższych zasad, nie muszą o ile np. linia lotnicza tego nie wymaga - dodatkowo wykonywać testu w kierunku SARS-CoV-2.

W przypadku podróży z państw nienależących do strefy Schengen lub niebędących państwem członkowskim Unii Europejskiej, okres odbycia 14. dniowej kwarantanny ulega skróceniu, gdy wynik testu – ale tylko testu PCR! w kierunku SARS-CoV-2 jest negatywny, a test został wykonany po przekroczeniu granicy RP w okresie nie wcześniejszym niż 8 dni, licząc od momentu jej przekroczenia. Obowiązek odbycia kwarantanny uznaje się za zrealizowany z chwilą wprowadzenia negatywnego wyniku testu do systemu teleinformatycznego przez medyczne laboratorium diagnostyczne (wykonujące  diagnostykę  zakażenia  wirusem SARS-CoV-2).

UWAGA!! UWAGA!! Osoby „nie zaszczepione” lub nie będące tzw. „ozdrowieńcami”, bądź nie podlegające zwolnieniom z kwarantanny z innego tytułu, które rozpoczęły podróż przed wjazdem/ przylotem do RP z terytorium Republiki Botswany, Królestwa Eswatini, Lesotho, Republiki Mozambiku, Republiki Namibii, Republiki Południowej Afryki, albo Republiki Zimbabwe muszą bezwarunkowo odbyć w pełnym wymiarze - 14. dniową kwarantannę!

Obostrzenia sanitarne związane z przekraczaniem granicy obowiązują również na granicach wewnętrznych UE/Schengen

 • osoby przekraczające morski odcinek granicy Rzeczypospolitej Polskiej, które korzystają z regularnych połączeń promowych, oraz odcinek lądowy granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Czeską, Republiką Litewską, Republiką Federalną Niemiec lub Republiką Słowacką (niezależnie od środka transportu, którym się przemieszczają lub pieszo):

I. w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium RP:

 jeżeli posiadają certyfikat potwierdzający pełne szczepienie lub status ozdrowieńca lub alternatywnie negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, wykonanego przed przekroczeniem granicy i spełniającego następujące kryteria:

 • wynik testu sporządzono w języku polskim lub angielskim,
 • wynik testu jest nie starszy niż 48 godzin,

wynik testu jednoznacznie wskazuje, że podróżny nie jest zakażony wirusem SARS–CoV–2 (np. RT-PCR, antygenowy lub inny wykrywający wirus)

są zwolnione z kwarantanny;

o ile jednak osoby te nie dysponują żadnym z ww. dokumentów, są zobowiązane poddać się 10-cio dniowej kwarantannie poprzez samodzielne zgłoszenie się za pośrednictwem infolinii do Głównego Inspektora Sanitarnego (nr tel. GIS +48 22 25 00 115). W takim przypadku zwolnienie z kwarantanny możliwe będzie po wykonaniu negatywnego testu w kierunku SARS-CoV-2 w ciągu 48 godz. od przekroczenia granicy.

II. w celu innym niż powrót do miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium RP (np. tranzyt):

o ile nie posiadają certyfikatu potwierdzającego pełne szczepienie lub status ozdrowieńca są bezwzględnie zobowiązane do posiadania negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 , wykonanego w okresie 48 h przed wjazdem na terytorium RP;

Z powyższych wymogów zwolnione są jednak osoby spełniające przesłanki, o których mowa w § 3 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2, 3, 14, 15, 18 i 23 (rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii).

Osoby podróżujące drogą lotniczą z krajów strefy Schengen mają obowiązek posiadać negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, który powinni okazać na żądanie funkcjonariusza Straży Granicznej. Wynik testu, w języku polskim lub angielskim, musi być uzyskany w okresie 48 godzin przed przekroczeniem granicy. Z obowiązku posiadania negatywnego wyniku testu zwolnieni są podróżni, o których mowa w § 3 ust. 1 oraz ust. 2 pkt. 2, 3, 14, 18 i 23 (rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii).

 

WAŻNE:

Niniejsze informacje mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do rozstrzygania w indywidualnych przypadkach. Weryfikację na podstawie przedstawionego do kontroli dokumentu oraz ostateczną decyzję w kwestii objęcia danej osoby kwarantanną lub podstaw do zwolnienia z takiego wymogu podejmie funkcjonariusz SG dokonujący kontroli granicznej.

W sprawach spornych/wątpliwych/losowych dot. kwarantanny - w tym zasad zwolnień, skrócenia czasu jej trwania - jedynym właściwym organem jest tylko Państwowy (Graniczny) Inspektor Sanitarny.

Podstawa prawna: § 3 ust. 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

 

 

1. http://bip.rcl.gov.pl/download/40/39389/DzUz2021rpoz861879905957101310541116112511451262158317541878i1967.doc

2. https://www.pzh.gov.pl/koronawirus-sars-cov-2/wykaz-odpowiednikow-szczepionek-przeciw-covid-19/

3. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0953&qid=1637491761951&from=PL

4. W przypadku Izraela negatywny wynik testu wykonanego na terytorium tego państwa nawet wtedy, gdy osoba posiada równoważny z unijnym certyfikat – nie zwalnia z kwarantanny!

 
 
 

 

Quarantine upon entry to Republic of Poland

General restrictions on external and internal borders of EU/Shengen due to pandemic during COVID-19. Updated travel rules.

 

In accordance with legal status resulting from the provisions of the Regulation of the Council of Ministers of 6 May 2021 on establishment of certain restrictions, orders and prohibitions in connection with the occurrence of an epidemic state1 - as a rule, exemption from subjecting the  obligatory 14 days quarantine (new rule come into force from 1st of December 2021) upon entry/arrival to Republic of Poland through EU/Shengen external borders is only allowed for:

 • Traveller who presents upon border checks the certificate of complete vaccination cycle of EU authorized vaccines (Pfizer / BioNtech, Moderna, Astrazeneca, J&J) or one from the list of equivalent vaccines authorized for marketing in the territory of the Republic of Poland, maintained by the National Institute of Public Health2. Additionally, the traveller must have received the second vaccination doses (in case of J&J only one dose is required) at least 14 days before the date of travel.
 • Traveller who presents a certificate of recovery from COVID-19 (confirming so-called “convalescent status”). It applies to those persons (regardless of age) who were infected with the SARS-CoV-2 virus, subjected to home isolation, isolation or hospitalization - no later than 6 months before crossing the border of the Republic of Poland and are in possession of evidence / documents (in Polish/English language) confirming this and will present them during border control.

NOTE! A presentation of a negative SARS-CoV-2 test result may exempt from the above obligations. The Test must be certified by the EU digital COVID-19 certificate or recognized as equivalent with the certificates issued in accordance with the Regulation (EU) 2021/953 of the European Parliament and the Council of 14th June 2021 on a framework for the issuance, verification and recognition of interoperable COVID-19 vaccination, test results and recovery certificates (EU digital COVID certificate) to facilitate free movement during COVID-19 pandemic3

In compliance with the decisions of the European Commission, EU digital COVID-19 certificates are recognized as equivalent – to that notified certificates according to the special  - rules and systems –by the authorities of these countries that are the third countries or are not the member states of EU such as:

Andorra, Armenia; Faroe Islands; Georgia; Iceland; Israel4; Liechtenstein; North Macedonia; Monaco; Morocco; Moldova; New Zealand; Norway; Panama; El Salvador; San Marino; Serbia; environment; Turkey; Ukraine; The Vatican; The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Togo, Singapore;

on condition that the above list of countries may be subject to further changes!

All other certificates of a negative test result performed  in third countries, except for those indicated above - do not exempt from the obligation to be subjected to the quarantine after crossing the external borders!

Certain categories of persons (e.g. diplomats, soldiers, aircraft crews, drivers, sailors, sportsmen, etc.) listed in § 3 of the abovementioned Regulation of the Council of Ministers of May 6, 2021…. ,  are also exempted from the quarantine at external borders.

IMPORTANT! Persons traveling by plane from countries outside the Schengen Area might be exempted from the quarantine obligation on the territory of Poland if:

 • after arriving by air to Poland, they stay in our country for no longer than 24 hours, and have an flight ticket clearly confirming their departure by plane within 24 hours from the time of arrival;

Children, but only up to the age of 12, who cross external borders may be released from quarantine, if they are traveling with adults who are fully vaccinated against COVID-19, or travel with an airline representative or have a negative COVID-19 test result or convalescent status - certified by the EU COVID-19 digital certificate (or equivalent).

People who are released from the quarantine after entering the Republic of Poland according to the above rules, do not have to, unless for eg.the airline requires it - additionally perform the SARS-CoV-2 test.

In the case of travel from non-Schengen countries or EU non-member states, the period of 14-day quarantine is reduced when SARS-CoV-2 test result is negative - but it only applies to the PCR test which were performed after crossing the Polish border and not earlier than 8 days from the moment border crossing. The obligation to be subjected to the quarantine is considered fulfilled when the negative test result is entered into the ICT system by the medical diagnostic laboratory (performing the diagnosis of SARS-CoV-2 virus infection).

NOTE!NOTE! Persons who are non-vaccinated or do not have “convalescent status” or those who are not subject to exemptions from the quarantine for any other reasons, who commenced travel before entering/arriving in the Republic of Poland from the territory of the Republic of Botswana, the Kingdom of Eswatini, Lesotho, the Republic of Mozambique, the Republic of Namibia, the Republic of South Africa or the Republic of Zimbabwe must unconditionally complete the full-time - 14 days quarantine!

 

Sanitary restrictions related to border crossing also apply at internal EU / Schengen borders

 • persons crossing the maritime section of the border of the Republic of Poland, who use regular ferry connections, and the land section of the border of the Republic of Poland with the Czech Republic, the Republic of Lithuania, the Federal Republic of Germany or the Slovak Republic (regardless of the means of transport they travel or on foot):
 1. in order to go to their place of residence or stay in the territory of the Republic of Poland:

to be released from quarantine, those persons need to have a certificate confirming a full vaccination cycle, convalescent status or, alternatively, a negative diagnostic test for SARS-CoV-2, performed prior to border crossing and meeting the following criteria:

 • the test result was issued n Polish or English,
 • the test result is not older than 48 hours,

the test result clearly indicates that the traveller is not infected with the SARS-CoV-2 virus (e.g. RT-PCR, antigenic or other detecting virus).

However, unless these persons have any of the above-mentioned documents they, are obliged to undergo a 10-day quarantine by self-reporting via the hotline to the Chief Sanitary Inspector (GIS phone number +48 22 25 00 115). In this case, release from the quarantine will be possible after performing a negative SARS-CoV-2 test within 48 hours from crossing the border.

 1. for purposes other than returning to the place of residence or stay in the territory of the Republic of Poland (e.g. transit):


unless they have a certificate confirming the full vaccination cycle or convalescent status, they are absolutely obliged to have a negative result of the diagnostic test for SARS-CoV-2, performed within 48 hours before entering the territory of the Republic of Poland;

However, exemption from the abovementioned restrictions applies to persons who meet the conditions referred to in § 3 sec. 1 and sec. 2 points 2, 3, 14, 15, 18 and 23 (Regulation of the Council of Ministers of 6 May 2021 on the establishment of certain restrictions, orders and prohibitions in connection with the occurrence of an epidemic state).

Persons traveling by air from the Schengen area countries are required to have a negative diagnostic test for SARS-CoV-2, which they should present at the request of a Border Guard officer. The test result, in Polish or English, must be obtained within 48 hours before crossing the border. The travellers referred to in § 3 sec. 1 and sec. 2 points 2, 3, 14, 18 and 23 (Regulation of the Council of Ministers of May 6, 2021 on the establishment of certain restrictions, orders and bans in connection with an epidemic) are exempted from restrictions.

IMPORTANT:

This information is provided for informational purposes only and cannot be used as a basis for adjudication in individual cases. Verification of the basis of the document presented for inspection and the final decision on quarantine or the grounds for exemption from such a requirement will be taken by the Border Guard officer.

In disputed / doubtful / random cases regarding quarantine - including the rules of release, reduction of its duration - the only competent authority is the State (Border) Sanitary Inspector.

Legal basis: § 3 sec. 7 of the Regulation of the Council of Ministers of May 6, 2021 on the establishment of certain restrictions, orders and bans in connection with the occurrence of an epidemic.

 

 

 

4. In the case of Israel, a negative result of a test carried out on the territory of this country, even if the person has an equivalent certificate to the EU certificate - does not release from quarantine!

 

 
do góry