Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Kwarantanna po przekroczeniu granicy - Informacje dla podróżnych -

Nawigacja

Informacje dla podróżnych

Kwarantanna po przekroczeniu granicy

Rzecznik Prasowy
18.12.2021

Obostrzenia na granicach zewnętrznych i wewnętrznych UE/Schengen w związku ze stanem epidemii SARS-Cov-2. Aktualne informacje dla podróżnych.

Zgodnie z regulacjami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii[1] od dnia 15.12.2021 r. do 31.01.2022 r. - każda osoba przekraczająca granicę Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiącą granicę zewnętrzną[2] (co do zasady) jest zobligowana do okazania funkcjonariuszowi Straży Granicznej negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 (w języku polskim lub angielskim) wykonanego, przede wszystkim przed przekroczeniem granicy, w okresie 24 godzin, licząc od momentu uzyskania wyniku tego testu.

Nie okazanie funkcjonariuszowi Straży Granicznej negatywnego wyniku takiego testu, skutkuje obowiązkiem odbycia po przekroczeniu granicy Rzeczypospolitej Polskiej 14. dniowej kwarantanny, licząc od dnia następującego po przekroczeniu tej granicy. Podróżni, objęci obowiązkiem odbycia 14.dniowej kwarantanny, będą mogli ale najwcześniej w 8. dniu – licząc od dnia następującego po dniu przekroczenia granicy – wykonać test (RTP-PCR), którego negatywny wynik będzie stanowił podstawę do zwolnienia ich z kwarantanny.

Z powyższych wymogów w świetle zmienionego rozporządzenia RM[i] zwolnione zostały następujące kategorie osób tj.:

 • wszystkie osoby gwarantujące zachowanie ciągłości tzw. „łańcucha dostaw” wymienione enumeratywnie w katalogu objętym par. 3 ust. 1 ww. rozporządzenia (tj. m.in. załogi statków powietrznych, statków morskich, żeglugi śródlądowej, marynarze, rybacy, kierowcy wykonujący czynności w ramach międzynarodowego transportu drogowego, także w ramach odpoczynku, obsady pociągów etc…).  
 • uczniowie pobierający naukę w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym i ich opiekunowie, którzy przekraczają granicę wraz z uczniami w celu umożliwienia tej nauki;             
 • dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym i ich opiekunowie, którzy przekraczają granicę wraz z dziećmi w celu objęcia ich tym wychowaniem;
 • osoby, które przystępują do egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego, przeprowadzanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne, oraz opiekunowie tych osób;
 • dzieci, które nie ukończyły 5.roku życia;
 • osoby biorące udział w charakterze zawodnika, członka sztabu szkoleniowego, lekarza, fizjoterapeuty lub sędziego, w międzynarodowych zawodach sportowych organizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo organizowanych przez międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji lub polski związek sportowy, a także przez akredytowanych dziennikarzy – To konkretne zwolnienie dot. sportowców... obowiązuje, ale tylko w terminie od 22 - 31 grudnia 2021 r.;

UWAGA WAŻNE! obowiązek posiadania po wjeździe/przylocie do RP z państwa trzeciego tj. nienależącego do strefy Schengen lub niebędącego państwem członkowskim UE,  dowolnego rodzaju negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 (np. RTP-PCR, antygenowy) nie wyłącza stosowania dotychczasowych regulacji w zakresie katalogu zwolnień z kwarantanny wynikających z przepisów § 3 ww. rozporządzenia.

Wobec tego osoby wymienione w katalogu wyłączeń z obowiązku odbywania 14.dniowej kwarantanny po wjeździe do RP (vide odpowiednio katalog wskazany w par. 3.2 i 3.3 rozporządzenia), aby móc skorzystać z wcześniej już przysługujących im zwolnień, w aktualnym stanie prawnym i faktycznym dodatkowo winny także posiadać i okazać  funkcjonariuszowi SG[3] ww. negatywny test diagnostyczny w kierunku SARS-CoV-2, który może być wykonany w trzech wariantach:

 1. przed przekroczeniem granicy, w okresie 24 godzin, licząc od momentu uzyskania wyniku tego testu.
 2. przed odprawą graniczną - po przylocie na terytorium RP na terenie lotniska,
 3. na terenie lotniska w ciągu 3 godzin od momentu przekroczenia granicy.

Ważne - w wariancie nr 3. zwolnienie z kwarantanny obejmie także tych podróżnych, którzy nie mieli możliwości wykonania testu ani przed przylotem do Polski ani na lotnisku przed odprawą graniczną, gdzie nie stworzono takiej infrastruktury. W tym przypadku procedura zwalniania podróżnego od obowiązku kwarantanny będzie spoczywała już tylko i wyłącznie po stronie inspekcji sanitarnej, zatem podróżny korzystając z tej opcji - nie musi powracać do strefy odpraw granicznych prowadzonych przez funkcjonariuszy SG.

UWAGA!! Osoby „nie zaszczepione w pełni” lub nie będące tzw. „ozdrowieńcami”, bądź nie podlegające zwolnieniom z kwarantanny z innego tytułu (par. 3 rozporządzenia RM), które rozpoczęły podróż przed wjazdem/ przylotem do RP z terytorium Republiki Botswany, Królestwa Eswatini, Lesotho, Republiki Mozambiku, Republiki Namibii, Republiki Południowej Afryki, albo Republiki Zimbabwe będą bezwarunkowo zobligowane do odbycia 14. dniowej kwarantanny, bez możliwości wcześniejszego z niej zwolnienia!

Obostrzenia sanitarne związane z przekraczaniem granicy obowiązują również na granicach wewnętrznych UE/Schengen:

 • osoby przekraczające morski odcinek granicy Rzeczypospolitej Polskiej, które korzystają z regularnych połączeń promowych, oraz odcinek lądowy granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Czeską, Republiką Litewską, Republiką Federalną Niemiec lub Republiką Słowacką (niezależnie od środka transportu, którym się przemieszczają lub pieszo):

I. w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium RP:

 jeżeli posiadają certyfikat potwierdzający pełne szczepienie lub status ozdrowieńca lub alternatywnie negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, wykonanego przed przekroczeniem granicy i spełniającego następujące kryteria:

 • wynik testu sporządzono w języku polskim lub angielskim,
 • wynik testu jest nie starszy niż 48 godzin,

wynik testu jednoznacznie wskazuje, że podróżny nie jest zakażony wirusem SARS–CoV–2 (np. RT-PCR, antygenowy lub inny wykrywający wirus)

są zwolnione z kwarantanny;

o ile jednak osoby te nie dysponują żadnym z ww. dokumentów, są zobowiązane poddać się kwarantannie poprzez samodzielne zgłoszenie się za pośrednictwem infolinii do Głównego Inspektora Sanitarnego (nr tel. GIS +48 22 25 00 115). W takim przypadku zwolnienie z kwarantanny możliwe będzie po wykonaniu negatywnego testu w kierunku SARS-CoV-2 w ciągu 48 godz. od przekroczenia granicy.

II. w celu innym niż powrót do miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium RP (np. tranzyt):

o ile nie posiadają certyfikatu potwierdzającego pełne szczepienie lub status ozdrowieńca są bezwzględnie zobowiązane do posiadania negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 , wykonanego w okresie 48 h przed wjazdem na terytorium RP;

Z powyższych wymogów zwolnione są jednak osoby spełniające przesłanki, o których mowa w § 3 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2, 3, 14, 15, 18 i 23 (rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii).

Osoby podróżujące drogą lotniczą z krajów strefy Schengen i państw członkowskich UE mają obowiązek posiadać negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, który powinni okazać na żądanie funkcjonariusza Straży Granicznej. Wynik testu, w języku polskim lub angielskim, musi być uzyskany w okresie 48 godzin przed przekroczeniem granicy. Z obowiązku posiadania negatywnego wyniku testu zwolnieni są podróżni, o których mowa w § 3 ust. 1 oraz ust. 2 pkt. 2, 3, 14, 18 i 23 (rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii).

WAŻNE:

Niniejszy komunikat ma wyłącznie charakter informacyjny i nie może stanowić podstawy do rozstrzygania w indywidualnych przypadkach. Weryfikację na podstawie przedstawionego do kontroli dokumentu oraz ostateczną decyzję w kwestii objęcia danej osoby kwarantanną lub podstaw do zwolnienia z takiego wymogu podejmie funkcjonariusz SG dokonujący kontroli granicznej.

W sprawach spornych/wątpliwych/losowych dot. obostrzeń sanitarnych/kwarantanny/ szczepień - w tym zasad zwolnień, skrócenia czasu jej trwania - jedynym właściwym organem jest tylko Państwowy (Graniczny) Inspektor Sanitarny na poziomie lokalnym, lub organ wyższego szczebla czyli Minister właściwy ds. Zdrowia (Główny Inspektor Sanitarny).

Podstawa prawna:§ 3 ust. 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

 

[2] w rozumieniu art. 2 pkt. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) – Dz. Urz UE L 77  z 23.3.2016 z późn zm.

[3] Z uwagi na przyjęte bardziej przyjazne dla podróżnych rozwiązania okazanie funkcjonariuszowi SG negatywnego testu dot. tylko  ogranicza się tylko do n/w wariantu 1 i 2)

 

[i] https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/2311

 

EN

Information for travellers

Quarantine after crossing the border

Restrictions on the external and internal EU/Schengen borders due to the SARS-Cov-2 epidemic. Up-to-date information for travellers.

In accordance with the provisions of the Regulation of the Council of Ministers of 6 May 2021 on the establishment of certain restrictions, orders and prohibitions in connection with an epidemic [1] from 15 December 2021 to 31 January 2022 - every person crossing the border of the Republic of Poland, constituting the external border [2] (as a rule), is obliged to show a negative result of the SARS-CoV-2 diagnostic test (in Polish or English) to a Border Guard Officer (in Polish or English) that should be done, primarily before crossing the border, within 24 hours from the time this test result was obtained.

Refusal to show a negative result of such a test to a Border Guard Officer will mean the obligation to undergo a 14-day quarantine after crossing the border of the Republic of Poland, counting from the day after crossing the border. Travellers who are obliged to undergo a 14-day quarantine will be allowed, but not earlier than on the 8th day - counting from the day after crossing the border- to do a test (RTP-PCR), a negative result of which will be the basis for exemption from the quarantine.

From the above requirements, in the light of the amended Regulation of the Council of Ministers [i], the following categories of persons were exempted, i.e.:

 • all persons who guarantee the continuity of the so-called "supply chain" enumerated in the catalogue covered by paragraph 3 section 1 of the above mentioned regulation (i.e. crews of aircraft, ships, inland navigation, seafarers, fishermen, drivers performing activities in the framework of international road transport, also as part of leisure, train manning, etc. ...).
 • students studying in the Republic of Poland or in a neighbouring country and their  guardians who cross the border with students to enable this education;
 • children receiving pre-school education in the Republic of Poland or in a neighbouring country and their guardians who cross the border with their children in order to provide them with this education;
 • persons who take the eighth-grade examination, A-levels exams, examinations confirming qualifications in an occupation or vocational examination, conducted by district examination boards, and their guardians;
 • children under the age of 5

ATTENTION! the obligation to have any kind of negative results of the SARS-CoV-2 diagnostic test (e.g. RTP-PCR, antigenic) after entry / arrival to the Republic of Poland from a third country, i.e. not belonging to the Schengen area or not being an EU Member State, does not exclude the application of the existing regulations in the scope of the catalogue of quarantine exemptions resulting from the provisions of paragraph 3 of the above-mentioned regulation.

Therefore, the persons listed in the catalogue of exemptions from the obligation to undergo a 14-day quarantine after entering the Republic of Poland (see respectively, the catalogue indicated in paragraph 3.2 and 3.3 of the Regulation), in order to be able to take advantage of the exemptions already granted to them, in the current legal and actual state, additionally should also have and show to a Border Guard Officer [3] the above-mentioned negative diagnostic test for SARS-CoV-2, which can be done in three variants:

 1. before crossing the border, within 24 hours from the moment of obtaining the result of this test.
 2. before border check - after arrival in the territory of the Republic of Poland at the airport,
 3. at the airport within 3 hours from the moment of crossing the border.

Important - in option 3, the exemption from quarantine will also apply to those travellers who were not able to perform the test either before their arrival to Poland or at the airport before the border check, where no such infrastructure was created. In this case, the procedure of exempting the traveller from the quarantine obligation will rest on the sanitary inspection, so the traveller using this option does not have to return to the border checks carried out by Border Guard officers.

ATTENTION!! Persons who are "not fully vaccinated", or who are not so-called "convalescents", or who are not subject to exemption from quarantine for another reason (paragraph 3 of the Regulation of the Council of Ministers), who started their journey before entering/arriving in the Republic of Poland from the territory of the Republic of Botswana, the Kingdom of Eswatini, Lesotho, the Republic of Mozambique, the Republic of Namibia, the Republic of South Africa, or the Republic of Zimbabwe will be unconditionally obliged to a 14-day quarantine, without the possibility of early release!

Sanitary restrictions related to crossing the border also apply at internal EU/Schengen borders:

 • persons crossing the maritime section of the border of the Republic of Poland, who use regular ferry connections, and the land section of the border of the Republic of Poland with the Czech Republic, the Republic of Lithuania, the Federal Republic of Germany or the Slovak Republic (regardless of the means of transport they travel by or whether they go on foot):
 1. in order to go to his place of residence or stay in the territory of the Republic of Poland:

if they have a certificate confirming full vaccination or convalescent status or, alternatively, a negative diagnostic test for SARS-CoV-2, done prior to border crossing and meeting the following criteria:

 • the test result was written in Polish or English,
 • the test result is not older than 48 hours,

the test result clearly indicates that the traveler is not infected with the SARS-CoV-2 virus (e.g. RT-PCR, antigenic or other detecting virus) are released from quarantine;

however, unless these persons are in possession any of the abovementioned documents, they are obliged to undergo quarantine by reporting themselves via the hotline to the Chief Sanitary Inspector (CSI phone number +48 22 25 00 115). In this case, release from quarantine will be possible after a negative SARS-CoV-2 test within 48 hours after crossing the border.

 1. for purposes other than returning to the place of residence or stay in the territory of the Republic of Poland (e.g. transit):

unless they are in possession of a certificate confirming full vaccination or convalescent status, they are absolutely obliged to have a negative result of the diagnostic test for SARS-CoV-2, done within 48 hours before entering the territory of the Republic of Poland;

However, persons who meet the conditions referred to in paragraph 3 section 1 and section 2 points 2, 3, 14, 15, 18 and 23 (Regulation of the Council of Ministers of 6 May 2021 on the establishment of certain restrictions, orders, and prohibitions in connection with the occurrence of an epidemic) are released form the above requirement.

Persons traveling by air from the Schengen zone and EU Member States are required to have a negative result of the SARS-CoV-2 diagnostic test, which they should present at the request of a Border Guard officer. The test result, in Polish or English, must be obtained within 48 hours before crossing the border. The travelers referred to in paragraph 3 section 1 and section 2 points 2, 3, 14, 18 and 23 (Regulation of the Council of Ministers of 6 May 2021 on the establishment of certain restrictions, orders, and prohibitions in connection with the occurrence of an epidemic).

IMPORTANT:

This communication is for information purposes only and cannot be used as a basis for adjudicating in individual cases. Verification on the basis of the document presented for inspection and the final decision on quarantine or grounds for exemption from such a requirement will be taken by the Border Guard officer.

In disputed/doubtful/random cases regarding sanitary restrictions/quarantine/ vaccinations – including the rules of exemption, shortening its duration – the only competent authority is the State (Border) Sanitary Inspector at the local level, or a higher level authority, i.e. the Minister responsible for Health (Chief Sanitary Inspector).

Legal basis: paragraph 3 section 7 of the Regulation of the Council of Ministers of 6 May 2021 on the establishment of certain restrictions, orders, and prohibitions in connection with the occurrence of an epidemic

[1] Regulation of the Council of Ministers of 6 May 2021 on the establishment of certain restrictions, orders, and prohibitions in connection with the occurrence of an epidemic

[2] within the meaning of Art. 2 point 2 of Regulation (EU) 2016/399 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on the EU Code on the rules governing the movement of persons across borders (Schengen Borders Code) – Journal of Laws UE L 77 of 23.3.2016 as amended.

[3] Due to the adopted more traveler-friendly solutions, showing a negative test to a Border Guard officer is only limited to the below mentioned options 1 and 2)

[i] https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/2311

 

 

do góry