Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Kwarantanna po przekroczeniu granicy - Informacje dla podróżnych -

Nawigacja

Informacje dla podróżnych

Kwarantanna po przekroczeniu granicy

Rzecznik Prasowy
30.09.2021

Obostrzenia na granicach zewnętrznych i wewnętrznych UE/Schengen w związku ze stanem epidemii SARS-Cov-2. Aktualne informacje dla podróżnych. English version below ↓

Na granicach zewnętrznych UE/Schengen podróżni nie mają obowiązku posiadnia negatywnego wyniku testu na COVID-19, ale podlegają wówczas obowiązkowi odbycia 10-dniowej kwarantanny. Z tej kwarantanny zwolnione są osoby, które będą posiadały negatywny wynik testu, poświadczony unijnym cyfrowym zaświadczeniem COVID-19 oraz zaświadczenie o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 uznawanym za równoważne z zaświadczeniami wydawanymi zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/953 z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie ram wydawania, weryfikowania i uznawania interoperacyjnych zaświadczeń o szczepieniu, o wyniku testu i o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19 (unijne cyfrowe zaświadczenie COVID) w celu ułatwienia swobodnego przemieszczania się w czasie pandemii COVID-19Pozostałe zaświadczenia o negatywnym wyniku testu nie zwalniają z obowiązku odbycia kwarantanny po przekroczeniu granic zewnętrznych.

Na granicach zewnętrznych z kwarantanny są zwolnione również osoby zaszczepione i ozdrowieńcy oraz określone kategorie osób (m.in.: dyplomaci, żołnierze, załogi statków powietrznych itd.) wymienione w § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Dzieci do ukończenia 12. roku  życia przekraczające granice zewnętrzne są zwolnione z kwarantanny jeżeli podróżują pod opieką dorosłych, którzy są zaszczepieni przeciwko COVID-19, albo pod opieką przedstawiciela linii lotniczej.

Osoby, które są zwolnione z kwarantanny,  nie muszą dodatkowo wykonywać testu na COVID-19.

W przypadku podróży z państw nienależących do strefy Schengen lub niebędących państwem członkowskim Unii Europejskiej, okres odbycia 10-dniowej kwarantanny ulega skróceniu, gdy wynik testu w kierunku SARS-Cov-2 jest negatywny, a test został wykonany po przekroczeniu granicy Polski w okresie nie wcześniejszym niż 7 dni, licząc od momentu jej przekroczenia. Nie dotyczy to osób, które rozpoczęły podróż w jednym z krajów strefy Schengen lub w kraju należącym do Unii Europejskiej (czyli również podróżnych z Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Irlandii i Rumunii).Obowiązek odbycia kwarantanny uznaje się za zrealizowany z chwilą wprowadzenia negatywnego wyniku testu do systemu teleinformatycznego przez medyczne laboratorium diagnostyczne (wykonujące  diagnostykę  zakażenia  wirusem SARS-CoV-2).

Od 10 lipca osoby podróżujące z państwa, które nie należy do strefy Schengen/UE, ale uzgodniło z Rzeczpospolitą Polską zasady przepływu osób w związku z ograniczeniami wprowadzonymi na czas epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-Cov-2, mogą zostać zwolnione z kwarantanny jeżeli w okresie 48 h po przekroczeniu granicy, uzyskają negatywny wynik testu w kierunku SARS-Cov-2. Wykaz tych państw na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych "Informacje dla podróżujących".

Uwaga! Z obowiązku odbycia kwarantanny są zwolnione osoby podróżujące samolotem z krajów spoza strefy Schengen, które po przylocie do Polski przebywają na terytorium naszego kraju nie dłużej niż 24 h i posiadają bilet lotniczy potwierdzający wylot w okresie 24 h, licząc od momentu przylotu na terytorium Polski.

Obostrzenia związane z przekraczaniem granicy obowiązują również na granicach wewnętrznych UE/Schengen:

  • osoby przekraczające morski odcinek granicy Rzeczypospolitej Polskiej, które korzystają z regularnych połączeń promowych, oraz odcinek lądowy granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Czeską, Republiką Litewską, Republiką Federalną Niemiec lub Republiką Słowacką (niezależnie od środka transportu, którym się przemieszczają lub pieszo):

-  w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium RP są zobowiązane poddać się kwarantannie poprzez zgłoszenie za pośrednictwem infolinii do Głównego Inspektora Sanitarnego (nr na infolinię GIS +48 22 25 00 115). Osoby te, jeżeli posiadają negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, wykonanego przed przekroczeniem granicy, w okresie 48 h są zwolnione z kwarantanny;

-  w celu innym niż powrót do miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium RP, mają obowiązek posiadać negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 , wykonany w okresie 48 h przed wjazdem;

Z powyższych obowiązków są zwolnione osoby spełniające przesłanki, o których mowa w § 3 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2, 3, 14, 15, 18 i 23 (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii).

  • osoby podróżujące statkiem powietrznym z krajów strefy Schengen mają obowiązek posiadać negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku Sars-Cov-2, który powinni okazać na żądanie funkcjonariusza Straży Granicznej. Wynik testu, w języku polskim lub angielskim, musi być uzyskany w okresie 48 godzin przed przekroczeniem granicy. Z obowiązku posiadania negatywnego wyniku testu zwolnieni są podróżni, o których mowa w § 3 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2, 3, 14, 18 i 23 (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii).

Dzieci do ukończenia 12 roku  życia przekraczające granice wewnętrzne są zwolnione z kwarantanny jeżeli podróżują pod opieką dorosłych będących osobami zaszczepionym przeciwko COVID-19, lub posiadającymi negatywny wynik testu w kierunku SaRS-CoV-2 wykonanego w ciągu 48 h przed przekroczeniem granicy, albo pod opieką przedstawiciela linii lotniczej.

 

 

Wykaz szczepionek dopuszczonych w UE: 

http://www.urpl.gov.pl/pl/urz%C4%85d/szczepionki-covid-19

http://www.urpl.gov.pl/pl/printpdf/6043


Testy w kierunku SARS-CoV-2 można wykonać w laboratoriach znajdujących się na liście laboratoriów COVID, dostępnej na stronie: 

https://www.gov.pl/web/zdrowie/lista-laboratoriow-covid

 

Ujednolicony przez RCL tekst rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii tekst rozporządzenia

                   

 

 

Restrictions on EU/Schengen external and internal borders introduced in connection with epidemic of SARS-Cov-2. Up-to-date information for travelers.

At the external UE/Schengen borders travelers are not obliged to have negative test result towards  COVID-19 but then they are subject to 10-day quarantine upon entry. Persons holding the negative test result certified only by the EU COVID-19 digital certificate are released from the quarantine obligation !!! Any other certificates presenting negative COVID-19 test result do not release from the quarantine obligation after crossing the external borders. 

At the external borders from the quarantine obligation are released also persons fully vaccinated and convalescents and certain categories of persons  (inter alia diplomats, soldiers, aircraft crew etc.) listed in § 3 of the Regulation of the Council of Ministers of 06 March 2021 r. on the establishment of certain restrictions, orders and bans in connection with the occurrence of an epidemic.  

Children under the age of 12 while crossing the external borders are released from quarantine if they are travelling with adults vaccinated against COVID-19 or under the supervision of the representatives of the airlines.

Persons released from quarantine obligation do not have to undergo additionally test against COVID-19.

For travel from non-Schengen countries or non-member States of the UE the period of 10-day quarantine is reduced when the Sars-Cov-2 test result is negative and the test was done after crossing the Polish border not earlier than 7 days, counting from the moment of crossing it !!! The obligation does not apply to travelers who have started their journey in one of the countries of the Schengen Area or in a country belonging to the European Union (  also travelers from Bulgaria, Croatia, Cyprus, Ireland and Romania). The quarantine obligation is considered fulfilled when the negative test result is entered into the ICT system by the medical diagnostic laboratory (performing the diagnosis of SARS-CoV-2 virus infection).

Since the 10th of July 2021 travelers from non-Schengen/non-member States of the UE but from a country which has agreed with the Republic of Poland the rules of movement of persons introduced for the time of epidemic caused by the SARS-CoV-2, may be released from the quarantine after getting a negative diagnostic test result against SARS-CoV-2 within 48 hours after crossing the border. List of above mentioned countries available on the webpage of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland "Information for travelers".

Attention! Persons travelling by plane from the countries outside the Schengen Area, who after arrival to Poland stay in the territory of our country for no longer than 24 hours and have airplane ticket confirming departure within following 24 hours, counting from the moment of arrival in the territory
of Poland are released from the quarantine.

The restrictions related to border crossing also apply at the internal EU / Schengen borders:

  • persons crossing the maritime section of the border of the Republic of Poland, who use regular ferry connections, and the land section of the border of the Republic of Poland with the Czech Republic, the Republic of Lithuania, the Federal Republicof Germany or the Republic of Slovakia (regardless the mean of transport by which they are travelling or on foot):

- in order to get to the place of residence or stay in the territory of the Republic of Poland they are obliged to undergo quarantine by reporting that fact via the hotline to the Chief Sanitary Inspector (GSI hotline number +48 22 25 00 115). These persons, if they have a negative result of the diagnostic test for SARS-CoV-2, performed within 48 hours before crossing the border, are released from quarantine;

-  for other purposes than mentioned above, they are required to have a negative result of the diagnostic test for SARS-CoV-2, done within 48 hours before entry;

Persons who meet the conditions referred to in § 3 sec. 1 and sec. 2 points 2, 3, 14, 15, 18 and 23 (Regulation of the Council of Ministers of 6 May 2021 on the establishment of certain restrictions, orders and bans in connection with the occurrence of an epidemic) are released from the above obligations.

  • persons travelling by an aircraft from the Schengen Area countries are required to have a negative result of the Sars-Cov-2 diagnostic test, which should be presented at the request of a Border Guard Officer. The test result, in Polish or English, must be obtained within 48 hours before crossing the border. Travelers referred to in § 3 sec. 1 and sec. 2 points 2, 3, 14, 18 and 23 (Regulation of the Council of Ministers of 6 May 2021 on the establishment of certain restrictions, orders and bans in connection with the occurrence of an epidemic) are released from the obligation to have a negative test result.

Children under the age of 12 who cross internal borders are released from quarantine if they are travelling under the supervision of adults who are vaccinated against COVID-19 or who have a negative result of the test for SaRS-CoV-2 performed within 48 hours before crossing the border.

  

 

List of vaccines authorized in the EU available at the following web pages:
http://www.urpl.gov.pl/pl/urz%C4%85d/szczepionki-covid-19
http://www.urpl.gov.pl/pl/printpdf/6043

Testing for SARS-CoV-2 can be performed in laboratories placed on the list of COVID laboratories, available at the following web page:

https://www.gov.pl/web/zdrowie/lista-laboratoriow-covid

 

do góry