Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Biuro Współpracy Międzynarodowej Komendy Głównej Straży Granicznej - Biuro Współpracy Międzynarodowej -

Nawigacja

Biuro Współpracy Międzynarodowej

Biuro Współpracy Międzynarodowej Komendy Głównej Straży Granicznej

Autor:
14.05.2008

Dyrektor ppłk SG Grzegorz NIEMIEC
Adres al. Niepodległości 100
02-514 Warszawa
Telefon +48 22 500 40 38 (sekretariat)
Fax +48 22 500 47 61 (sekretariat)
Mail sekretariat.bwm@strazgraniczna.pl
Opis

Jednostką koordynującą współpracę międzynarodową w Straży Granicznej jest Biuro Współpracy Międzynarodowej Komendy Głównej Straży Granicznej, którego zakres działań zawarty jest w Zarządzeniu nr 19 Komendanta Głównego Straży Granicznej (z dnia 15 czerwca 2004 roku ze zmianami). Zgodnie z postanowieniami Zarządzenia, Biuro jest komórką organizacyjną KGSG, wykonującą – między innymi – następujące zadania:

 • prowadzenie bezpośredniej współpracy międzynarodowej, granicznej i europejskiej dot. Straży Granicznej,
 • koordynacja i wspomaganie współdziałania komórek organizacyjnych KGSG z organami i instytucjami właściwymi w sprawach ochrony granic państwowych i in. w celu wspierania realizacji ustawowych zadań SG,
 • współdziałanie w wykonywaniu - przez właściwe merytorycznie komórki KGSG i jednostki organizacyjne SG - zobowiązań wynikających z międzynarodowych umów, porozumień, protokółów i uzgodnień dwustronnych.

Biuro Współpracy Międzynarodowej pełni także rolę koordynatora działań Straży Granicznej wymagających instytucjonalnego lub doraźnego współdziałania ze służbami granicznymi państw sąsiednich oraz służbami granicznymi, migracyjnymi i policyjnymi innych państw.
Współpraca międzynarodowa prowadzona jest na bieżąco m.in. w ramach instytucji Głównych Pełnomocników Granicznych (funkcje te pełnią szefowie służb granicznych właściwych stron) oraz dwustronnych komisji granicznych powołanych na podstawie umów międzynarodowych z Republiką Litewską, Ukrainą, Republiką Słowacką, Republiką Czeską, Republiką Federalną Niemiec i Republiką Białorusi (funkcjonariusze Straży Granicznej pełnią funkcje przewodniczących i członków delegacji polskiej).

W skład Biura wchodzi:

 1. Zespół Stanowisk Samodzielnych

  oraz 5 wydziałów:
 2. Wydział Współpracy Międzynarodowej,
 3. Wydział Współpracy Europejskiej,
 4. Wydział Współpracy Granicznej,
 5. Wydział Analiz,
 6. Wydział Informacji.

Ad 1

Do zakresu zadań Zespołu Stanowisk Samodzielnych należy:

 • koordynacja przygotowań Straży Granicznej do ewaluacji Schengen oraz regularny udział w posiedzeniach Grupy Roboczej ds. Ewaluacji Schengen;
 • wsparcie komórek organizacyjnych KGSG w zakresie koordynacji współpracy z organizacjami międzynarodowymi i w ramach inicjatyw wielostronnych oraz z wybranymi krajami trzecimi,
 • analiza dokumentów w ramach procesu decyzyjnego UE w celu przygotowania propozycji bieżących stanowisk oraz długoterminowych kierunków działań SG w obszarze współpracy z Unią Europejską;
 • koordynacja działalności oficerów łącznikowych Straży Granicznej delegowanych za granicę oraz bieżąca współpraca z oficerami łącznikowymi organów ochrony granicy innych państw w Polsce.

Ad 2

Do zakresu zadań Wydziału Współpracy Międzynarodowej należy:

 • prowadzenie, z polecenia lub upoważnienia Komendanta Głównego Straży Granicznej, bezpośredniej współpracy międzynarodowej oraz wypracowywanie mechanizmów mających na celu realizację nałożonego na Biuro zadania koordynacji współdziałania komórek organizacyjnych Komendy Głównej Straży Granicznej z organami i instytucjami państw obcych właściwymi w sprawach ochrony granicy państwowej, innymi organami, instytucjami, służbami i organizacjami międzynarodowymi,
 • przygotowywanie i merytoryczna obsługa kontaktów zagranicznych Komendanta Głównego Straży Granicznej i jego zastępców, w tym Konferencji Głównego Pełnomocnika Granicznego,
 • bieżące prowadzenie spraw związanych z nominacjami i odwołaniami osób funkcyjnych Straży Granicznej w Instytucji Głównego Pełnomocnika Granicznego,
 • opracowywanie programów polskiej pomocy zagranicznej udzielanej państwom trzecim za pośrednictwem MSZ, a także wkładów do programów opracowywanych przez inne organizacji wykorzystujące środki finansowe Unii Europejskiej przeznaczone na pomoc dla państw trzecich,
 • przygotowywanie założeń i organizowanie współpracy z oficerami łącznikowymi zagranicznych organów instytucji właściwych w sprawach ochrony granic państwowych oraz policji, którzy są delegowani do służby w Polsce, w zakresie właściwości Straży Granicznej,
 • przygotowywanie propozycji kandydatów do reprezentowania Straży Granicznej w pracach międzynarodowych konferencji, grup roboczych, misjach, projektach, programach i innych spotkaniach o charakterze międzynarodowym.

Ad 3

Do zadań Wydziału Współpracy Europejskiej należy prowadzenie bezpośredniej współpracy europejskiej dot. Straży Granicznej, a w szczególności:

 • prowadzenie współpracy z przedstawicielami polskich i wspólnotowych organów i instytucji właściwych w sprawach europejskich,
 • konsultacja i opiniowanie, w zakresie właściwości SG, projektów prawa unijnego realizowane w ramach systemu koordynacji procesu decyzyjnego UE,
 • przekazywanie właściwym jednostkom organizacyjnym Straży Granicznej dokumentów związanych z członkostwem RP w Unii Europejskiej,
 • koordynowanie przygotowywania projektów wykorzystania środków finansowych Unii Europejskiej przeznaczonych dla Straży Granicznej,
 • utrzymywanie bieżącej współpracy z Agencją FRONTEX i prowadzenie Krajowego Punktu Kontaktowego FRONTEX (NFPOC),
 • koordynowanie projektów szkoleniowych finansowanych z funduszy Unii Europejskiej.

Ad 4

Do zadań Wydział Współpracy Granicznej należy w szczególności:

 • opracowywanie i uczestniczenie w negocjacjach projektów umów międzynarodowych regulujących zagadnienia związane z przebiegiem i oznakowaniem granicy państwowej i współpracą w sprawach granicznych,
 • prowadzenie bezpośredniej współpracy z organami i instytucjami państw sąsiednich właściwymi w zakresie administracji granicy państwowej,
 • prowadzenie prac w ramach działalności międzynarodowych komisji granicznych, związanych głównie z opracowywaniem i aktualizacją geodezyjnej i kartograficznej dokumentacji granicznej oraz okresowymi kontrolami przebiegu i oznakowania granicy państwowej (aktualnie działa sześć komisji granicznych: Polsko-Litewska, -Ukraińska, -Słowacka, -Czeska, -Niemiecka i -Białoruska),
 • udział w pracach innych międzynarodowych komisji i grup roboczych oraz spotkaniach poświęconych sprawom współpracy granicznej i administracji granicy państwowej,
 • współdziałanie z organami administracji państwowej i samorządowej w sprawach związanych z administracją granicy państwowej i działalnością międzynarodowych komisji granicznych.

Ad 5

Do zadań Wydziału Analiz należy w szczególności:

 • opracowywanie - na polecenie Komendanta Głównego Straży Granicznej lub jego zastępców produktów analitycznych, w tym analiz ryzyka zgodnie z założeniami modelu CIRAM, dotyczących sytuacji na granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej oraz terytorium kraju, ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska nielegalnej migracji;
 • przetwarzanie i analizowanie danych statystycznych oraz informacji dotyczących sytuacji migracyjnej w innych państwach oraz ich systemów ochrony i zarządzania granicami, z uwzględnieniem ewentualnego wpływu tych systemów na system ochrony granicy Rzeczypospolitej Polskiej oraz nielegalną migrację;
 • prowadzenie bieżącej działalności analitycznej pod kątem krajowego oraz wspólnego przedgranicznego obrazu sytuacji europejskiego systemu nadzorowania granic (EUROSUR), procesu weryfikacji poziomów ryzyka przypisanych poszczególnym odcinkom granicy przez Agencję Frontex oraz regularnego pomiaru skutków krajowych działań w zakresie ochrony granicy - zgodnie z przewidywanym zakresem EUROSUR;
 • współpraca w zakresie wymiany informacji oraz analiz ryzyka z Agencją Frontex oraz odpowiednimi podmiotami krajowymi i jednostkami analitycznymi służb granicznych, migracyjnych i policyjnych innych państw.

Ad 6

Do zadań Wydziału Informacji należy w szczególności:

 • gromadzenie i przetwarzanie danych statystycznych oraz informacji uzyskanych m.in.:
  • z komórek organizacyjnych Komendy Głównej Straży Granicznej i jednostek organizacyjnych Straży Granicznej,
  • z Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej,
  • od służb granicznych, policyjnych i imigracyjnych innych państw,
 • udział w koordynowaniu procesu kierowania przez Straż Graniczną oraz inne krajowe służby wniosków o zastosowanie narzędzi nadzoru, o których mowa w art. 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1052/2013 z dnia 22 października 2013 r. ustanawiającego europejski system nadzorowania granic (EUROSUR) (Dz. Urz. UE. L 295 z 06.11.2013, str.11);
 • sporządzanie bieżących i okresowych materiałów informacyjnych i zestawień opisowo-statystycznych, dotyczących bieżących zagrożeń bezpieczeństwa granicy państwowej,ze szczególnym uwzględnieniem nielegalnej migracji;
 • prowadzenie bieżącej współpracy ze służbami granicznymi innych państw, przedstawicielami innych podmiotów i służb krajowych i zagranicznych,  w zakresie zadań Wydziału.


Przedstawiciele Biura Współpracy Międzynarodowej biorą udział w dwustronnych spotkaniach ekspertów poprzedzających konferencje, podczas których - oprócz oceny stanu ochrony granicy państwowej i kontroli ruchu granicznego - wypracowano szereg nowych form współpracy zgodnych z wymogami UE.

Do zakresu obowiązków dyrektora należy, w szczególności:

 • określenie kierunków działania i koordynacja wykonywania zadań służbowych przez poszczególne komórki organizacyjne Biura i samodzielne stanowiska pracy,
 • reprezentowanie Komendanta Głównego SG, z jego polecenia lub upoważnienia, w kontaktach z partnerami zagranicznymi, organami administracji państwowej oraz innymi właściwymi podmiotami krajowymi i zagranicznymi w ramach realizacji celów i kierunków współpracy międzynarodowej, granicznej i europejskiej dot. SG,
 • przedstawianie Komendantowi Głównemu SG sprawozdań z realizacji zadań nałożonych na Biuro.

Biurem kieruje:

Dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej KGSG:

ppłk SG Grzegorz NIEMIEC

tel. 22 500 - 40 - 38 (tel. sekretariatu)

Zastępca Dyrektora Biura Współpracy Międzynarodowej KGSG:

płk SG Magdalena SURMACZ

tel. 22 500 - 40 - 38 (tel. sekretariatu)

Zastępca Dyrektora Biura Współpracy Międzynarodowej KGSG:

płk SG Michał STACHYRA

tel. 22 500 - 40 - 38 (tel. sekretariatu)

 

Linki o Schengen

do góry